Etaamb.openjustice.be
Document van 20 februari 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 januari 2012 houdende aanwijzing van de leden van de commissie die bevoegd is om de kandidaten voor een selectieambt in het gemeenschapsonderwijs te rangschikken

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2014203215
pub.
11/06/2014
prom.
20/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 januari 2012 houdende aanwijzing van de leden van de commissie die bevoegd is om de kandidaten voor een selectieambt in het gemeenschapsonderwijs te rangschikken


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, artikelen 88 en 89;

Gelet op het besluit van de Regering van 26 januari 2012 houdende aanwijzing van de leden van de commissie die bevoegd is om de kandidaten voor een selectieambt in het gemeenschapsonderwijs te rangschikken;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Regering van 26 januari 2012 houdende aanwijzing van de leden van de commissie die bevoegd is om de kandidaten voor een selectieambt in het gemeenschapsonderwijs te rangschikken worden de woorden "Mevr. Aline Weynand, adjunct-adviseur" vervangen door de woorden "Mevr. Julia Cremer, adjunct".

Art. 2.Artikel 3, 1°, c), van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "c) Mevr. Aline Weynand, adjunct-adviseur".

De bepaling onder 2°, c), van hetzelfde artikel wordt vervangen als volgt : "c) Mevr. Pascale Rodemers, opsteller".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Eupen, 20 februari 2014.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

^