Etaamb.openjustice.be
Document van 19 juli 2013
gepubliceerd op 13 november 2013

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 8 juni 2001 tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2013205683
pub.
13/11/2013
prom.
19/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/19/2013205683/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 8 juni 2001 tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, eerste lid, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 102, § 1, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001033049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende organisatie van de organismen van openbaar nut der Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren ervan sluiten houdende organisatie van de organismen van openbaar nut der Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren ervan;

Gelet op het besluit van de Regering van 8 juni 2001 tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap;

Gelet op het advies van het basisoverlegcomité, gegeven op 5 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting en Personeel, d.d. 19 juli 2013;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de personen met een handicap;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Regering van 8 juni 2001 tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap wordt vervangen als volgt : « De personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap wordt als volgt vastgelegd : Afgevaardigd directeur . . . . . 1 Adviseur Adjunct of adjunct-adviseur (*) . . . . . 4 Pedagogisch adviseur Pedagogische adjunct of adjunct-adviseur (pedagoog) (*) . . . . . 2 Eerste maatschappelijk werker Maatschappelijk werker of eerstaanwezend maatschappelijk werker (*) . . . . . 2 (**) Eerste assistent Assistent of eerstaanwezend assistent (*) . . . . . 1 Eerste assistent op de werkplek Assistent op de werkplek of eerstaanwezend assistent op de werkplek (*) . . . . . 2 Eerste boekhouder Boekhouder of eerstaanwezend boekhouder (*) . . . . . 1 Eerste opsteller Opsteller of eerstaanwezend opsteller (*) . . . . . 3 Eerste secretaris Secretaris of eerstaanwezend secretaris (*) . . . . . 1 (*) Toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan. (**) Deze betrekking wordt opgeheven zodra de titularis een andere graad bekleedt, de dienst definitief verlaat of gepensioneerd wordt. ».

Art. 2.Bijlage I van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Bijlage - Lijst met de graden die door werving mogen worden toegewezen Afgevaardigd directeur Adjunct Pedagogische adjunct Maatschappelijk werker Assistent Assistent op de werkplek Boekhouder Opsteller Secretaris ».

Art. 3.De minister bevoegd voor de Personen met een handicap is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 juli 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS

^