Etaamb.openjustice.be
Document van 15 september 2016
gepubliceerd op 27 oktober 2016

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 30 november 2000 betreffende de regeling van de tegemoetkoming van de Duitstalige Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van de personeelsleden

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2016205352
pub.
27/10/2016
prom.
15/09/2016
ELI
eli/besluit/2016/09/15/2016205352/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 30 november 2000 betreffende de regeling van de tegemoetkoming van de Duitstalige Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van de personeelsleden


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, eerste lid, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 102, § 1, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 november 2000 betreffende de regeling van de tegemoetkoming van de Duitstalige Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van de personeelsleden;

Gelet op het protocol nr. S4/2016 van het sectorcomité XIX van 13 mei 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 15 september 2016;

Gelet op advies 59.699/1/V van de Raad van State, gegeven op 12 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor Personeel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Regering van 30 november 2000 betreffende de regeling van de tegemoetkoming van de Duitstalige Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van de personeelsleden wordt vervangen als volgt : « Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden 1. van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, met inbegrip van de diensten met afzonderlijk beheer "Mediacentrum" en "Gemeenschapscentra";2. van de volgende instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap : a) de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor personen met een handicap; b) het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s; c) de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap.»

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.De instellingen vermeld in artikel 1 betalen een tegemoetkoming in de kosten van hun personeelsleden voor hun woon-werkverkeer, op voorwaarde dat de afstand tussen de plaatsen waar de verblijfplaats en de werkplek zijn gevestigd, minstens 3,5 km bedraagt.

In afwijking van het eerste lid betalen de instellingen ook een tegemoetkoming in de vervoerkosten indien de verblijfplaats en de werkplek in dezelfde plaats gevestigd zijn, maar minstens 3,5 km uit elkaar liggen.

De secretaris-generaal houdt de kilometerafstanden tussen de verschillende plaatsen bij in een register dat toegankelijk is voor de personeelsleden.

De wekelijkse tegemoetkoming van de instellingen vermeld in artikel 1 stemt overeen met 50 % van het als volgt berekende bedrag : prijs van het sociaal maandabonnement 2e klasse van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gedeeld door 3,3027. » 2. paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 2.1 ingevoegd, luidende : « Art. 2.1 Gebruik van het openbaar vervoer De personeelsleden vermeld in artikel 1 die het openbaar vervoer gebruiken voor hun woon-werkverkeer, krijgen de ontstane vervoerkosten onafhankelijk van de afgelegde afstand terugbetaald op vertoon van een abonnement op naam dat is afgegeven door een maatschappij voor openbaar vervoer. De kosten van het abonnement van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen wordt terugbetaald op basis van de prijs van een abonnement 2e klasse. »

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 2.2 ingevoegd, luidende : « Art. 2.2 Verbod om dubbele vergoeding ontvangen De tegemoetkoming vermeld in artikel 2 en het bedrag dat overeenkomstig artikel 2.1 moet worden terugbetaald, kunnen voor hetzelfde traject en voor dezelfde periode noch parallel, noch gelijktijdig met een andere reiskostenvergoeding ontvangen worden. »

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2012, met uitzondering van het bij artikel 2, 1°, toegevoegde artikel 2, § 1, vierde lid, van het besluit van de Regering van 30 november 2000 betreffende de regeling van de tegemoetkoming van de Duitstalige Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van de personeelsleden, dat in werking treedt op 1 februari 2016.

Art. 6.De minister bevoegd voor Personeel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 15 september 2016.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH

^