Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 september 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016003340 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart type ministerieel besluit prom. 15/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016009463 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 2007 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding toegekend aan plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016027278 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016031627 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende vastgelegde geluidsnormen in de ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/09/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016031670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vervanging en benoeming van de ondervoorzitter van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/09/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016031701 bron service public regional de bruxelles Wijzigingsbesluit van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2015 tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/09/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016031704 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.873.883 EUR aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2016 in het kader van het Programma Preventie Schoolverzuim

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/09/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016031709 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1406 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanstelling van een bedrijfsrevisor belast met het controleren en het certificeren van de rekeningen van het Office francophone de la Formation en Alternance

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204801 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de branchecomités van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016204814 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 2015 en het besluit van de Waalse Regering van 18 april 2016 type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016204863 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 1998 betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016204867 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van het stuurcomité van de VZW "Un Pass dans l'Impasse - Centre de référence Info-Suicide" type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016204865 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de onderscheidingstekens van de voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204802 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing, voor het Waalse Gewest, van de voorzitter van het coördinatieorgaan overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van Verordening nr. 347/2013 en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 juli 2015 tot aanwijzing, voor het Waalse Gewest, van de leden van het coördinatieorgaan in het kader van het samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 347/2013 type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016204866 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016204864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de onderscheidingstekens van de burgemeester en de schepenen en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2006 tot bepaling van de onderscheidingstekens van de burgemeester en de schepenen type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016205084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van de afvalbeheersinstallaties die onder de bevoegdheid van de gemeenten en verenigingen van gemeenten vallen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/09/2016 pub. 08/05/2017 numac 2017011907 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1406 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanstelling van een bedrijfsrevisor belast met het controleren en het certificeren van de rekeningen van de "Office francophone de la Formation en alternance"

erratum

type erratum prom. 15/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016205217 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen. - Erratum

document

type document prom. 15/09/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016205352 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 30 november 2000 betreffende de regeling van de tegemoetkoming van de Duitstalige Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van de personeelsleden type document prom. 15/09/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016205974 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken
^