Etaamb.openjustice.be
Document van 15 juni 1999
gepubliceerd op 21 januari 2000

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 5 juni 1991 tot vastlegging van het bijzonder bestek voor het vervoer van de leerlingen die de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1999033101
pub.
21/01/2000
prom.
15/06/1999
ELI
eli/besluit/1999/06/15/1999033101/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JUNI 1999. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 5 juni 1991 tot vastlegging van het bijzonder bestek voor het vervoer van de leerlingen die de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 26 april 1962 betreffende het gemeenschappelijk vervoer van de leerlingen van de onderwijsinrichtingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 468 van 9 oktober 1986;

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de wet van 15 juli 1983 houdende de oprichting van de Nationale Dienst voor leerlingenvervoer, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 468 van 9 oktober 1986;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 1960 houdende tussenkomst van de Staat in de vervoerkosten der leerlingen, die zijn inrichtingen voor bewaarschoolonderwijs, voor lager, lager secundair en hoger secundair onderwijs bezoeken;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1962 betreffende het gemeenschappelijk vervoer van de leerlingen van de onderwijsinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen, zoals het gewijzigd werd;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 februari 1974 betreffende de wijze waarop reiskosten van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs ten laste worden genomen door de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1976 betreffende de begeleiding in de autobussen die eigendom zijn van de Staat of die hem onder contract door een natuurlijke of rechtspersoon geleend worden en die gebruikt worden voor het ophalen van de leerlingen, met uitzondering van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het besluit van de Executieve van 5 juni 1991 tot vastlegging van het bijzonder bestek voor het vervoer van de leerlingen die de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 juni 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting, gegeven op 3 juni 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de aanbesteding van ritten voor het vervoer van de leerlingen binnenkort zal geschieden, dat bepaalde elementen van het bestek onverwijld moeten worden aangepast en a posteriori geregulariseerd;

Op de voordracht van de Minister bevoegd inzake Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5, § 1, lid 3 van het besluit van de Executieve van 5 juni 1991 tot vastlegging van het bijzonder bestek voor het vervoer van de leerlingen die de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken, wordt opgeheven.

Art. 2.Artikel 6, § 4 van hetzelfde besluit wordt door volgende bepaling vervangen : « § 4 - De toegestane maximumprijs voor een dienst uitgevoerd met een voertuig dat tot een v.z.w., een niet professionele feitelijke vereniging, een gemeente of een provincie behoort, mag niet hoger liggen dan de minimumprijs bepaald voor een contract van tien jaar. »

Art. 3.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt door volgende bepaling vervangen : « Artikel 9 - Onverminderd de toepassing van artikel 10 wordt het contract voor tien jaar afgesloten. »

Art. 4.De bijlage waarin artikel 3, §§ 1 en 2 van hetzelfde besluit voorziet, wordt door de bijlage bij dit besluit vervangen.

Art. 5.De artikelen 1, 2 en 3 van dit besluit hebben uitwerking op 1 september 1997.

Artikel 4 van dit besluit heeft uitwerking op 28 augustus 1995.

Art. 6.De Minister bevoegd inzake Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 15 juni 1999.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, W. SCHRÖDER

LEERLINGENVERVOER Zone : Contract In het kader van de bepalingen van de wet van 15 juli 1983, van de wet van 29 mei 1959 en de daaropvolgende reglementaire bepalingen, inzonderheid de artikelen 4 en 6 van het koninklijk besluit van 23 februari 1960 houdende tussenkomst van de Staat in de vervoerkosten der leerlingen die zijn inrichtingen bezoeken, alsmede op grond van de modaliteiten waaronder de Staat de kosten draagt voor het vervoer van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs, op grond van de openbare aanbesteding van een rit op 8 augustus 1997 en overeenkomstig het besluit van de Executieve van 5 juni 1991 wordt tussen de ondertekenden : enerzijds de opdrachtgever de Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Minister Wilfred SCHRÖDER, bevoegd inzake Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen Klötzerbahn 32, 4700 EUPEN en anderzijds de ondernemer besloten dat het dagelijkse leerlingenvervoer onder volgende voorwaarden zou worden uitgevoerd : 1 * Rit nr. . . . . . * dienstregeling ('s morgens, 's avonds, 's woensdags en overdag) . . . . . (zie bijlage) . . . . . * prijs per kilometer (taksen en lasten inbegrepen, exclusief BTW) : . . . . . * aantal kilometers van de weg (dagelijkse doorsnede) : . . . . . * vereiste capaciteit van het voertuig (volwassenen) : . . . . . * gewone bestuurder van de bus : . . . . . * merk, type en capaciteit van het vermelde voertuig : . . . . . * bouwjaar van het voertuig : . . . . . * datum van de eerste indienstneming : . . . . . * plaat nr. : . . . . . 2 * De dienst zal op elke schooldag georganiseerd worden. Voor de te volgen weg, de dienstregeling, de vastlegging van de halten zal de ondernemer de voorschriften van het Ministerie - Afdeling "Organisatie van het Onderwijs - Leerlingenvervoer" naleven. 3 * De rekeningen (in originali en twee afschriften) worden maandelijks aan het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap - Afdeling "Organisatie van het Onderwijs - Leerlingenvervoer", Gospert

1-5, 4700 Eupen - overgemaakt en dragen de vermelding "deugdelijk en onvergolden verklaard tot een bedrag van F" alsmede de handtekening.

De rekeningen moeten vóór de 10de van de daaropvolgende maand overgemaakt worden. Bovendien zijn alleen de reizen te rekenen, die werkelijk uitgevoerd werden. 4 * Dit contract loopt vanaf en eindigt op * Dit contract mag onder dezelfde voorwaarden éénmaal/tweemaal verlengd worden.

JANEE 5 * Dit contract wordt afgesloten op basis van de bepalingen van het besluit van de Executieve van 5 juni 1991 tot vastlegging van het bijzonder bestek voor het vervoer van de leerlingen die de door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken. 6 * Opgesteld in zo vele exemplaren (+1) als verdragspartijen, waarbij elke partij verklaart een exemplaar te hebben bekomen. 7 * De met de hand geschreven vermelding "Gelezen en goedgekeurd" moet vóór elke handtekening voorkomen.

Bovendien moet de datum vóór elke handtekening vermeld worden.

De vervoerder De verantwoordelijke Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap Afdeling « Organisatie van het Onderwijs » Datum Datum C. TELLER

AANHANGSEL VAN HET CONTRACT AFGESLOTEN OP .....................

AANHANGSEL NR. ..........

Omdat bovenvermeld contract gewijzigd wordt, is tussen de partijen, d.w.z. enerzijds de opdrachtgever de Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Minister Wilfred SCHRÖDER, bevoegd inzake Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen Klötzerbahn 32, 4700 EUPEN en anderzijds de ondernemer besloten dat 1 - het oorspronkelijk voor de rit nr. vastgelegd aantal kilometers vanaf .................... verhoogd en tot .......... km gebracht wordt vanaf .................... verminderd en tot .......... km gebracht wordt vanaf .................... gehandhaafd wordt REDEN : . . . . . 2 - de voor de rit nr. .......... oorspronkelijk op ............... BF vastgelegde prijs (taksen en lasten inbegrepen, exclusief BTW) per kilometer vanaf .................... verhoogd en tot .......... BEF gebracht wordt vanaf .................... verminderd en tot .......... BEF gebracht wordt vanaf .................... gehandhaafd wordt REDEN : . . . . . 3 - de vereiste capaciteit van het voertuig voor de rit nr. .......... d.w.z. .......... zitplaatsen (volwassenen) vanaf .................... verhoogd en tot .......... zitplaatsen gebracht wordt vanaf .................... verminderd en tot .......... zitplaatsen gebracht wordt vanaf .................... gehandhaafd wordt REDEN : . . . . .

Kenmerken van het voertuig : Plaat nr. . . . . .

Merk, type en capaciteit van het vermelde voertuig . . . . .

Bouwjaar van het voertuig : . . . . .

Datum van de eerste indienstneming : . . . . .

Opgesteld in zo vele exemplaren (+1) als verdragspartijen, waarbij elke partij verklaart een exemplaar te hebben bekomen. De met de hand geschreven vermelding "Gelezen en goedgekeurd" moet vóór elke handtekening voorkomen. Bovendien moet de datum vóór elke handtekening vermeld worden.

De vervoerder De verantwoordelijke Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap Afdeling « Organisatie van het Onderwijs » Datum Datum C. Teller Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 15 juni 1999.

Eupen, 15 juni 1999.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, W. SCHRÖDER

^