Etaamb.openjustice.be
Document van 15 juli 2010
gepubliceerd op 10 september 2010

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 2000 houdende toekenning van een kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk aan de personeelsleden van het Ministerie en van sommige instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010203940
pub.
10/09/2010
prom.
15/07/2010
ELI
eli/besluit/2010/07/15/2010203940/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JULI 2010. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 2000 houdende toekenning van een kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk aan de personeelsleden van het Ministerie en van sommige instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, lid 1;

Gelet op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 102, § 1, lid 1;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 december 2000 houdende toekenning van een kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk aan de personeelsleden van het Ministerie en van sommige instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het protocol nr. S4/2010 van 14 april 2010 van het Sectorcomité XIX van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 april 2010;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting en Personeel, gegeven op 29 april 2010;

Gelet op het advies nr. 48.276/3 van de Raad van State, gegeven op 25 mei 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de voordracht van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting en Personeel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2, lid 1, van het besluit van de Regering van 20 december 2000 houdende toekenning van een kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk aan de personeelsleden van het Ministerie en van sommige instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap wordt vervangen als volgt : « De in artikel 1 bedoelde personeelsleden die hun fiets gebruiken voor de verplaatsingen tussen hun verblijfplaats en hun werkplaats, en omgekeerd, hebben recht op een vergoeding per werkelijk afgelegd kilometer voor een traject heen en terug per dag. De vergoeding beloopt maximaal 0,145 euro. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 178, §§ 1 en 3, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Koninkrijk. De toepassing van die bepalingen mag niet ertoe leiden dat de indexeringscoëfficiënt lager is dan die van het vorige jaar. Het vergoedingsbedrag bekomen na toepassing van de indexeringscoëfficiënt wordt afgerond tot het hogere of lagere honderdste naargelang het cijfer van het duizendste al of niet 5 bereikt. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2010.

Art. 3.De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, wordt belast met de uitvoering van voorliggend besluit.

Eupen, 15 juli 2010.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ

^