Etaamb.openjustice.be
Document van 14 maart 2013
gepubliceerd op 08 mei 2013

Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2013202592
pub.
08/05/2013
prom.
14/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MAART 2013. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/06/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012203997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling sluiten over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling, artikel 19, §§ 1 en 2;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden aangewezen als voorzitter en als plaatsvervangende voorzitter van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling, hierna de commissie te noemen : 1. voorzitter : de heer Manfred Kohnen, hoofd van het departement Onderwijspersoneel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;2. plaatsvervangend voorzitter : mevrouw Rebecca Sauer, adjunct-jurist.

Art. 2.De volgende personen worden aangewezen als lid van de commissie : 1. als personeelslid van het Ministerie dat over vakkennis op pedagogisch vlak beschikt : Mevr.Ruth de Sy; 2. als personeelslid van het Ministerie dat over de nodige kennis betreffende de organisatie van het onderwijs beschikt : Mevr.Verena Greten; 3. als leden die geen personeelslid van het Ministerie zijn en over de nodige kennis beschikken wat onderwijs en opleidingen betreft : a) de heer Chris Piller, docent aan de "Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich";b) de heer Jean-Louis Leroy, inspecteur bij de Vlaamse Gemeenschap.4. als vertegenwoordiger van de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs : Mevr.Brigitte Kocks; 5. als vertegenwoordiger van de inrichtende macht van het gesubsidieerd vrij onderwijs : de heer Helmuth Jousten;6. als vertegenwoordiger van de inrichtende macht van het gesubsidieerd officieel onderwijs : Mevr.Sandra Meessen.

Art. 3.De volgende personen worden aangewezen als plaatsvervangend lid van de commissie : 1. als personeelslid van het Ministerie dat over vakkennis op pedagogisch vlak beschikt : de heer Lorenz Paasch;2. als personeelslid van het Ministerie dat over de nodige kennis betreffende de organisatie van het onderwijs beschikt : de heer Jörg Vomberg;3. als leden die geen personeelslid van het Ministerie zijn en over de nodige kennis beschikken wat onderwijs en opleidingen betreft : a) de heer Markus Born, docent aan de Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich;b) de heer Yves Verbouwhede, inspecteur bij de Vlaamse Gemeenschap;4. als vertegenwoordiger van de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs : de heer Dirk Schleihs;5. als vertegenwoordiger van de inrichtende macht van het gesubsidieerd vrij onderwijs : de heer Leo Veithen;6. als vertegenwoordiger van de inrichtende macht van het gesubsidieerd officieel onderwijs : Mevr.Sandra Houben.

Art. 4.De volgende personen worden aangewezen als secretaris en plaatsvervangende secretaris van de commissie : 1. secretaris : Mevr.Aline Weynand, adjunct-adviseur; 2. plaatsvervangend secretaris : Mevr.Karin Schins, opsteller.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 maart 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

^