Etaamb.openjustice.be
Document van 14 augustus 2014
gepubliceerd op 30 september 2014

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 4 augustus 2005 betreffende het Fonds voor afbetaling van schulden

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2014205722
pub.
30/09/2014
prom.
14/08/2014
ELI
eli/besluit/2014/08/14/2014205722/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 AUGUSTUS 2014. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 4 augustus 2005 betreffende het Fonds voor afbetaling van schulden


REGERING VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het decreet van 29 april 1996 betreffende de schuldbemiddeling en de afbetaling van schulden, artikel 11 en artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2011;

Gelet op het besluit van de Regering van 4 augustus 2005 betreffende het Fonds voor afbetaling van schulden;

Overwegende het decreet van 14 december 1992 houdende inrichting van een Fonds voor afbetaling van schulden in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 2, gewijzigd bij de decreten van 29 april 1996 en 14 februari 2011;

Gelet op advies 56.372/1 van de Raad van State, gegeven op 16 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Regering van 4 augustus 2005 betreffende het Fonds voor afbetaling van schulden wordt vervangen als volgt : "Verdelingscommissie Artikel 1 - In de verdelingscommissie zitten minstens twee leden die op grond van hun beroepskwalificatie advies kunnen geven over de sociale en juridische aspecten van de aanvragen die aan het Fonds voor afbetaling van schulden worden gericht.

De verdelingscommissie wordt logistiek ondersteund door een medewerker."

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden tussen het woord "schriftelijk" en het woord "toegezonden" de woorden "of elektronisch" ingevoegd;2° in § 1, tweede lid, wordt de eerste zin vervangen als volgt : "De aanvraag bevat de volgende gegevens : "; 3° hetzelfde lid wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende : "6° indien de instelling voor schuldbemiddeling de schuldenaar aanbeveelt om voor de duur van de terugbetaling van de lening een financiële begeleiding of een beheer van de rekeningen bij een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan te vragen, de intentieverklaring van de schuldenaar daaromtrent."; 4° in § 3, eerste lid, wordt tussen de eerste zin en de tweede zin de volgende zin ingevoegd : "Zo niet zendt de betrokken instelling voor schuldbemiddeling de ontbrekende gegevens op verzoek toe aan de verdelingscommissie."; 5° § 5 wordt vervangen als volgt : " § 5 - Indien de financiële situatie van de schuldenaar wijzigt tijdens de looptijd van de lening die met toepassing van artikel 2.1 is toegekend, kan bij de verdelingscommissie een aanvraag ingediend worden om de leningsovereenkomst te wijzigen of om een nieuwe leningsovereenkomst te sluiten."; 6° het artikel wordt aangevuld met een § 6, luidende : " § 6 - De verdelingscommissie onderzoekt of de aanvraag volledig is en bezorgt de bevoegde minister of diens vertegenwoordiger, met inachtneming van artikel 2, § 1, tweede lid, en artikel 2.1, een advies over de weigering of toekenning van een lening. Als de aanvraag volledig is, bevat het advies het bedrag van de terugbetaling in schijven, de termijn waarbinnen de lening terugbetaald moet worden, eventueel welke waarborgen worden geboden, alsook het ontwerp van een leningsovereenkomst.

Het advies wordt unaniem door de verdelingscommissie opgesteld."

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 2.1 ingevoegd, luidende : "Toekenning van de lening Art. 2.1 - De bevoegde minister of diens vertegenwoordiger beslist met inachtneming van de volgende voorwaarden over de toekenning van een lening of de afwijzing van de aanvraag : 1° schulden uit private leningen worden niet in aanmerking genomen;2° alle andere mogelijkheden voor de afbetaling van schulden zijn benut.Het is bewezen dat een aanvraag om collectieve schuldenregeling vanaf 10.000 euro overeenkomstig artikel 1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek of de overname van een schuld van ongeacht welk bedrag door een speciaal daarvoor opgericht fonds afgewezen is; 3° de beschikking van toelaatbaarheid resp.de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling werd niet binnen de laatste vijf jaar die aan de indiening van de aanvraag voorafgaan, met toepassing van artikel 1675/15, § 1, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, op grond van georganiseerde insolvabiliteit bij het Fonds voor afbetaling van schulden herroepen; 4° de lening heeft betrekking op een bedrag van minstens 1.250 euro en hoogstens 12.500 euro; 5° de maximale terugbetalingstermijn voor een lening bedraagt niet meer dan 5 jaar;6° het bedrag van de schijven richt zich naar de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer en het bedrag van de lening;7° de schuldenaar heeft op het ogenblik van de aanvraag en tijdens de looptijd van de lening een verblijfsrecht in België;8° de schuldenaar verplicht zich ertoe, voor de duur van de terugbetaling van de lening, geen andere leningen aan te gaan zonder overleg te hebben gepleegd met de toegewezen schuldbemiddelaar;9° de schuldenaar laat zich begeleiden door een schuldbemiddelaar.Die begeleiding omvat minstens één persoonlijk gesprek tussen de schuldenaar en de schuldbemiddelaar per jaar; 10° de schuldenaar ondertekent een overdracht van schuldvordering ten gunste van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap ten belope van het verschuldigde bedrag."

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 2.2 ingevoegd, luidende : "Bevestiging van de aflossing van de lening Art. 2.2 - Wanneer een lening volledig terugbetaald is, ontvangt betrokkene, binnen dertig dagen na ontvangst van de laatste betaling, een brief van de verdelingscommissie waarin bevestigd wordt dat de lening afgelost is. De betrokken instelling voor schuldbemiddeling ontvangt een afschrift."

Art. 5.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de tweede zin opgeheven.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 augustus 2014.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

^