Etaamb.openjustice.be
Document van 12 januari 2015
gepubliceerd op 30 januari 2015

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015200283
pub.
30/01/2015
prom.
12/01/2015
ELI
eli/besluit/2015/01/12/2015200283/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JANUARI 2015. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 september 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 30 september 2014;

Gelet op advies 56.741/2 van de Raad van State, gegeven op 18 november 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, tweede lid, van het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 27 oktober 2005, wordt het volgende streepje toegevoegd : « - het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 juni 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 12 januari 2015.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS

^