Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2015 pub. 20/01/2015 numac 2014000922 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. 12/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2014011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een maandelijkse statistiek van het toerisme en het hotelwezen voorgeschreven wordt type koninklijk besluit prom. 12/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/01/2015 pub. 20/01/2015 numac 2015015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015014039 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Welkenraedt - Raeren, gelegen te Kettenis, ter hoogte van de kilometerpaal 8.315 type ministerieel besluit prom. 12/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Welkenraedt - Raeren, gelegen te Kettenis, ter hoogte van de kilometerpaal 8.180 type ministerieel besluit prom. 12/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015014042 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Welkenraedt - Raeren, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 9.840 type ministerieel besluit prom. 12/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Welkenraedt - Raeren, gelegen te Kettenis, ter hoogte van de kilometerpaal 8.840 type ministerieel besluit prom. 12/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015014043 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Welkenraedt - Raeren, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 11.726 type ministerieel besluit prom. 12/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Welkenraedt - Raeren, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 11.320 type ministerieel besluit prom. 12/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Welkenraedt - Raeren, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 12.125 type ministerieel besluit prom. 12/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015035077 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitstel van de uiterste indieningsdatum van een steunaanvraag voor de maatregel teelt van vlinderbloemigen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 12/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015022010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

document

type document prom. 12/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015200283 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 12/01/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015200558 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s type document prom. 12/01/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015200556 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de coëfficiënt voor de uitbetaling van de werkingstoelagen die aan de instellingen voor volwassenenonderwijs worden toegekend voor het jaar 2015
^