Etaamb.openjustice.be
Document van 07 februari 2019
gepubliceerd op 22 maart 2019

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2019201298
pub.
22/03/2019
prom.
07/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


7 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/06/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012203997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling sluiten over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling, artikel 19, § 1;

Gelet op het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling;

Gelet op de voordracht van de inrichtende machten van het gesubsidieerd vrij onderwijs, gedaan op 12 november 2018;

Gelet op de voordracht van de inrichtende machten van het gesubsidieerd officieel onderwijs, gedaan op 16 januari 2019;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1 - In artikel 1, 1°, van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling worden de woorden "voorzitter: de heer Manfred Kohnen, hoofd van het departement" vervangen door de woorden "voorzitter: mevrouw Aline Weynand, adviseur".

Art. 2 - In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 2°, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 17 december 2015, worden de woorden "de heer Jörg Vomberg" vervangen door de woorden "Mevr.Catherine Reinertz"; 2° in de bepaling onder 6°, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 7 december 2017, worden de woorden "Mevr.Nadja Brammertz" vervangen door de woorden "Mevr. Sandra Meessen".

Art. 3 - In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 2°, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 17 december 2015, worden de woorden "Mevr.Catherine Reinertz" vervangen door de woorden "Mevr. Carmen Xhonneux"; 2° in de bepaling onder 5° worden de woorden "de heer Leo Veithen" vervangen door de woorden "Mevr.Brigitte Piel"; 3° in de bepaling onder 6° worden de woorden "Mevr.Sandra Houben" vervangen door de woorden "Mevr. Catherine Brüll".

Art. 4 - In artikel 4, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Mevr. Aline Weynand, adjunct-adviseur" vervangen door de woorden "Mevr. Kornelia Horster, opsteller".

Art. 5 - Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 6 - De minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 7 februari 2019.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek H. MOLLERS

^