Etaamb.openjustice.be
Document van 01 april 2011
gepubliceerd op 19 mei 2011

Besluit van de Regering tot opheffing van de artikelen 19 tot 21 van het besluit van de Regering van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer "gemeenschapscentra"

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011202237
pub.
19/05/2011
prom.
01/04/2011
ELI
eli/besluit/2011/04/01/2011202237/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2011. - Besluit van de Regering tot opheffing van de artikelen 19 tot 21 van het besluit van de Regering van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer "gemeenschapscentra"


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het programmadecreet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010201918 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2010 sluiten, artikel 22;

Gelet op het besluit van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer "gemeenschapscentra";

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 21 mei 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 25 mei 2010;

Gelet op advies 48.697/3 van de Raad van State, gegeven op 21 september 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de Gemeenschapscentra en de Minister bevoegd voor Financiën;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 19 van het besluit van de Regering van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer "gemeenschapscentra", gewijzigd bij het besluit van 26 juni 2008, wordt opgeheven.

Art. 2.De artikelen 20 en 21 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Gemeenschapscentra en de Minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 1 april 2011.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

^