Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011009369 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. Tijsebaert, Francine, adviseur gevangenisdirecteur bij het Penitentiair Complex te Brugge met ingang van 1 december 2011. Zij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011009370 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 15 en 16 februari 2011 worden benoemd op datum van 15 november 2008 : - Tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer Carl BARTIER, Adviseur-generaal. Mevr. Pamela L De heer Eric GHYSSELINCKX, Adviseur. Mevr. Chantal VAN CAUTEREN, Adviseur. - Tot Officier in (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Wettelijke Metrologie Alcotest 8510 BE van het merk Dräger. - Goedkeuring In uitvoering van artikel 13 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestelle Alcotest 8510 BE met zijn toebehoren, van het merk Dräger. Dit ademanalysetoestel kan gebruikt w(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011021037 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 februari 2001 wordt uitgesteld het koninklijk besluit van 4 mei 2010 waarbij Mevr. Rzesos, Elzbieta, geboren op 19 maart 1949, wetenschappelijk personeelslid van Bij koninklijk besluit van 16 mars 2011 wordt de heer Van De Vyver, Hans, geboren op 12 mei 197(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, §§ 1, 2 en 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011201472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011201474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011201516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt aan de heer SMETS Georges, op het einde van de maand maart 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van we type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011201519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt aan de heer MICHIELS Luc, op het einde van de maand september 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011201649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot beëindiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006 betreffende de tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de geneeskundige schifting van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011201771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt aan de heer SEGHIN, Harry-Robert, op het einde van de maand februari 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het a type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011201810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt aan de heer DUFRASNE, Pierre-Maurice, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011018180 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 8 februari 2011 wordt de heer William GALLANT, attaché bij het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 september 2011 eervol ontslag uit zijn ambt De heer William GALLANT is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 september 2011, zijn aanspraken op ee(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 12 januari 2011 wordt de heer Deckmyn, Alexander, geboren op 27 mei 1968, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België benoemd met ingang van 1 januari 2 Bij koninklijk besluit van 24 januari 2011 wordt aan Mevr. Serck-Dewaide, Myriam, geboren op 19(...) type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011021038 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot vaststelling van het model van de persoonlijke functiefiche als bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 type ministerieel besluit prom. 11/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011202291 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de beroepsfederaties, vermeld in artikel 2, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011009368 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 26 januari 2011 van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Antwerpen is Mevr. Velleman, H., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtba

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - **** Bij besluit van de **** **** Regering van 4 maart 2011 wordt Mevr. ****, ****, vanaf 1 februari 2011 voor één jaar toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van ingenieur. **** **** **** besluit van de **** **** **** van 4 januari 2011 wordt vrijwillig ontslag ****(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011035360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de kinderbijslag, de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissements-commissarissen

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011018183 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Eddy SOORS heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit(...)

document

type document prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011009367 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 7 april 2011, heeft de heer Resteau, Ph., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 type document prom. 01/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011202237 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van de artikelen 19 tot 21 van het besluit van de Regering van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer "gemeenschapscentra" type document prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011202239 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking als monument van het oorlogsmonument op de Werthplatz type document prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011202376 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige databasebeheerders De vergelijkende selectie van Franstalige databasebeheerders (niveau A1) voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (AFG11006) werd afgesloten op 9 mei 2011.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011011173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 13 maart 2011 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heren : Gaston DEVRIENDT, advi Alfons GEERTS, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 15 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2010 wordt Mevr. Bex, Marie-Christine, geboren op 7 februari 1972, vast benoemd in de functie van attaché van de klasse 1 bij de POD Wetenschapsbeleid met ingang van 1 augustus 2010 Bij koninklijk besluit van 12 december 2010 wordt de heer Vajda, Arnaud, geboren op 30 juni 198(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011201543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2011, is Mevr. NICOLAS, Céline, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer TINSY, Adrien, wiens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011009366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vit(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011201517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Georges Smets De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011201518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Luc Michiels De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011201772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Harry-Robert Seghin De betrokken organ De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011201809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Pierre-Maurice Dufrasne De betrokken o De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 19/05/2011 numac 2011031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overheidsopdrachten. - Goedkeuringen. - Vernietigingen BRUSSEL. - Bij besluit van 25 februari 2011 worden goedgekeurd de 2 beslissingen van 20 september 2010 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist een functie van administratief dir BRUSSEL. - Bij besluit van 25 februari 2011 worden goedgekeurd de 2 beslissingen van 4 oktober (...)
^