Etaamb.openjustice.be
Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 11 september 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluit van 16 augustus 2020, dat uitwerking heeft op 30 november 2019 's avonds, is aan Mevr. De Smet M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020015420
pub.
11/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluit van 16 augustus 2020, dat uitwerking heeft op 30 november 2019 's avonds, is aan Mevr. De Smet M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Enghien-Lens.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^