Etaamb.openjustice.be
Decreet van 27 maart 2014
gepubliceerd op 17 april 2014

Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wat betreft het externe mechanisme ter financiering van groene certificaten via de financiële bemiddelaar alsook wat betreft de vrijstellingen van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1, van dat decreet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202431
pub.
17/04/2014
prom.
27/03/2014
ELI
eli/decreet/2014/03/27/2014202431/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2014. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wat betreft het externe mechanisme ter financiering van groene certificaten via de financiële bemiddelaar alsook wat betreft de vrijstellingen van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1, van dat decreet (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 42 van het decreet van 20 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001035753 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende een aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs type decreet prom. 20/04/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001035930 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, opnieuw ingevoegd bij het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014201484 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme in de vorm van een gemeenschappelijke instelling in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een paragraaf 6bis ingevoegd, luidend als volgt : « § 6bis.De verkoop van de groene certificaten die in reserve geplaatst zijn zoals bedoeld in paragraaf 6 en in overleg met de « CWaPE » mag in geen geval aanleiding geven tot de manipulatie van de markt van de groene certificaten, met name in de zin van de toepasselijke Europese regelgeving. »; 2° paragraaf 7, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin : « Na afloop van de periode waarin de in artikel 42bis, § 5, bedoelde gedeeltelijke vrijstelling van de eerste termijn van de toeslag van toepassing is, worden de financiële en administratieve lasten die voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht bedoeld in paragraaf 1 op dezelfde wijze gefactureerd als de eerste termijn van de toeslag overeenkomstig artikel 42bis, § 2.».

Art. 2.In artikel 42bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014201484 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme in de vorm van een gemeenschappelijke instelling in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 5 worden tussen het eerste en het tweede lid de volgende leden ingevoegd : « Voor de jaren 2014 tot 2022 wordt een gedeeltelijke vrijstelling van de eerste termijn van de in paragraaf 1 bedoelde toeslag verleend aan de volgende eindafnemers : a) 85 percent voor de eindafnemers die een sectorovereenkomst gesloten hebben, ongeacht hun verbruiksniveau;b) 50 percent voor de eindafnemers aangesloten op een spanningsniveau hoger dan laagspanning die geen sectorovereenkomst gesloten hebben en die een onder de NACE-code (teelt en dierlijke productie) vallende activiteit uitoefenen (01 - zonder onderscheid tussen hoofd- en bijkomende activiteiten);b) 50 percent voor de eindafnemers aangesloten op een spanningsniveau hoger dan laagspanning die geen sectorovereenkomst gesloten hebben en waarvan het jaarlijkse verbruik groter is dan 1 GWu, voor zover ze onder de volgende primaire NACE-codes vallen : 1.de verwerkende ondernemingen (10 tot 33); 2. onderwijs (85);3. ziekenhuizen (86);4. medisch-sociaal (87-88). De toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling bedoeld in het tweede lid en het niveau van de percentages van de vrijstellingen zijn het voorwerp van een advies van de « CWaPE » dat uiterlijk 1 juli 2015, 1 juli 2018 en 1 juli 2020 aan de Regering overgelegd moet worden. »; 2° in paragraaf 5, tweede lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden « in het eerste lid » vervangen door de woorden « in het eerste en het tweede lid »; 2°bis paragraaf 5 wordt aangevuld met volgend lid : « Na advies van de « CWaPE » kan de Regering de lijst van de begunstigden van de vrijstelling uitbreiden tot bepaalde specifieke sectoren met economische problemen die op laagspanning aangesloten zijn, ongeacht hun verbruiksniveau. De gedeeltelijke vrijstelling van de eerste termijn van de toeslag mag voor die sectoren niet meer dan 50 percent bedragen. Elk besluit genomen met dat doel wordt geacht nooit gevolg te hebben gehad als het binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding ervan niet bij een decreet is bekrachtigd »; »; 2°ter in paragraaf 7, eerste lid, wordt aangevuld met volgende zin : « Voor een gegeven jaar opent de verklaring op erewoord een recht op de gedeeltelijke vrijstelling van de toeslag bedoeld in paragraaf 5 voor zover ze binnen twee jaar, te rekenen vanaf het afgelopen jaar, wordt ingediend bij de « CWaPE » en bij zijn leverancier »; 3° in paragraaf 8 wordt tussen het eerste en het tweede lid volgend lid ingevoegd : « Voor het jaar 2014 en de volgende jaren worden onderstaande sommen m.b.t. de vorige maand door de netdistributiebeheerders, leveranciers en toegangsgerechtigden berekend en vervolgens uiterlijk de laatste werkdag van elke maand aan de « CWaPE » meegedeeld, met name : 1. de som van het geheel van de verschuldigde vrijstellingen, overeenkomstig paragraaf 6;2. de som van de bedragen die gefactureerd moeten worden voor de tweede termijn van de toeslag bedoeld in paragraaf 1, overeenkomstig paragraaf 5, vijfde lid;3. de aftrek van de vrijstellingen verschuldigd overeenkomstig paragraaf 5 en de aftrek van de producten die gefactureerd moeten worden voor de tweede termijn van de toeslag bedoeld in paragraaf 1. »; 4° in paragraaf 8, tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden « in paragraaf 8 » vervangen door de woorden « in het eerste en het tweede lid »;5° in paragraaf 8, derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden « in het tweede lid » vervangen door de woorden « in het derde lid »;6° in paragraaf 8, vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden « in het derde lid » vervangen door de woorden « in het vierde lid ». Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 27 maart 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waals Parlement; 988 (2013-2014). Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, openbare vergadering van 26 maart 2014;

Bespreking.

Stemming.

^