Etaamb.openjustice.be
Decreet van 27 april 2018
gepubliceerd op 16 mei 2018

Decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen

bron
vlaamse overheid
numac
2018030912
pub.
16/05/2018
prom.
27/04/2018
ELI
eli/decreet/2018/04/27/2018030912/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 APRIL 2018. - Decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.Dit decreet is van toepassing op de volgende Vlaamse overheidsdiensten: 1° de departementen;2° de intern verzelfstandigde agentschappen;3° de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen met uitzondering van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn;4° de strategische adviesraden;5° de met rechtspersoonlijkheid beklede patrimonia;6° de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, afgekort als "Raad GO!";7° de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, afgekort "De Watergroep";8° het Vlaams Fonds voor de Letteren;9° de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Dit decreet is van toepassing op de volgende lokale besturen: 1° de provincies en de publiekrechtelijke agentschappen die ervan afhangen;2° de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de openbare instellingen en publiekrechtelijke agentschappen en verenigingen die ervan afhangen;3° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;4° de openbare instellingen van de erkende erediensten zoals vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten sluiten betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Art. 3.In dit decreet wordt verstaan onder: 1° uitzendarbeid: de tijdelijke arbeid uitgevoerd door een uitzendkracht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, in de zin van artikel 7 van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;2° Vlaamse overheidsdienst: elk van de Vlaamse overheidsdiensten, vermeld in artikel 2, eerste lid;3° lokaal bestuur: elk bestuur van de lokale besturen, vermeld in artikel 2, tweede lid;4° de wet: de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. HOOFDSTUK 2. - Vormen van uitzendarbeid

Art. 4.De Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen kunnen een beroep doen op uitzendarbeid in de hierna volgende gevallen, vermeld in artikel 1, § 1 tot en met § 4, § 6 en § 7, van de wet: 1° tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst;2° tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd;3° tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van het zorgkrediet;4° tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent;5° een tijdelijke vermeerdering van werk;6° uitvoering van uitzonderlijk werk;7° in het kader van tewerkstellingstrajecten;8° voor artistieke prestaties of artistieke werken. HOOFDSTUK 3. - Beslissingskader binnen de Vlaamse overheidsdiensten

Art. 5.Het hoofd van een Vlaamse overheidsdienst is bevoegd om uitzendkrachten in dienst te nemen.

Het hoofd van een Vlaamse overheidsdienst of zijn gemachtigde brengt de representatieve vakorganisaties vooraf op de hoogte van de indienstnemingen van uitzendkrachten. HOOFDSTUK 4. - Beslissingskader binnen de lokale besturen

Art. 6.In dit artikel wordt verstaan onder: 1° raad: a) de gemeenteraad van een gemeente;b) de raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf;c) de raad van bestuur van een autonoom gemeentelijk havenbedrijf;d) de provincieraad van een provincie;e) de raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf;f) de raad voor maatschappelijk welzijn van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;g) de algemene vergadering voor de publieke extern verzelfstandigde verenigingen, vermeld in hoofdstuk I van titel VIII van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;h) de raad van bestuur van een projectvereniging;i) de algemene vergadering van een dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging;j) de kerkraad van een kerkfabriek;k) de bestuursraad van een kerkgemeente;l) de bestuursraad van een israëlitische gemeente;m) de kerkfabriekraad van een orthodoxe kerkfabriek;n) het comité van een islamitische gemeenschap;2° uitvoerend orgaan: het uitvoerend orgaan van de lokale besturen. De raad bepaalt in welke gevallen uitzendarbeid mogelijk is binnen de krijtlijnen van dit decreet. De raad stelt hierover de nadere regels vast.

Het uitvoerend orgaan is bevoegd om, binnen deze regels, uitzendkrachten in dienst te nemen.

Het uitvoerend orgaan kan die bevoegdheid aan het hoofd van het personeel toevertrouwen. Een subdelegatie van de voormelde bevoegdheid is niet mogelijk.

Het lokaal bestuur brengt in voorkomend geval de representatieve vakorganisaties vooraf op de hoogte van de gevraagde indienstnemingen van uitzendkrachten, ermee rekening houdend dat in sommige van de als lokale besturen omschreven instellingen geen syndicale vertegenwoordiging voorhanden is. HOOFDSTUK 5. - Duur van de uitzendarbeid

Art. 7.Voor elke vorm van uitzendarbeid als vermeld in artikel 4, is uitzendarbeid toegelaten voor een maximale periode van 12 maanden, met inbegrip van de eventuele verlengingen. HOOFDSTUK 6. - Informatieverstrekking en monitoring

Art. 8.§ 1. In dit artikel wordt verstaan onder globale informatie over de uitzendkrachten: 1° per motief het aantal uitzendkrachten en de uren die ze gepresteerd hebben;2° de totale kostprijs van de uitzendkrachten. § 2. Elke Vlaamse overheidsdienst bezorgt jaarlijks globale informatie over de uitzendkrachten aan het Agentschap Overheidspersoneel, dat daarover jaarlijks een rapport bezorgt aan de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie.

De Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie rapporteert jaarlijks aan de Vlaamse Regering en bezorgt jaarlijks een rapport aan het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest. § 3. Het lokaal bestuur bezorgt jaarlijks globale informatie over de uitzendkrachten aan het plaatselijke Hoog Overlegcomité.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 27 april 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS _______ Nota (1) Zitting 2017-2018 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1515 - Nr.1 - Amendementen : 1515 - Nr. 2 - Verslag : 1515 - Nr. 3 - Amendement na indiening van het verslag : 1515 - Nr. 4 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1515 - Nr. 5 Handelingen. - Bespreking en aanneming: Vergadering van 18 april 2018.

^