Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/05/2018 numac 2018012025 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 27 april 2018 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type wet prom. 04/05/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012030 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan als bij stichting opgerichte entiteiten, die afhangen van de erkende universitaire ziekenhuizen, betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 16/05/2018 numac 2017031882 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan "CARI ASBL" type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2017206478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2017206599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de periode 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2017206889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2017206892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2017207041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018010084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018011473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de indexatie van de lonen type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018011917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van een herdenkingsstuk van 2 EURO, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de studentenopstand in mei 1968 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012050 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 28 februari 2018 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers - Erratum type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2018 numac 2018012077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Commissaris-generaal van de federale politie Vrijwillige beëindiging van het mandaat Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt het mandaat van Mevr. Catherine DE BOLLE als commissaris-generaal van de federale politie beëindigd op datum v type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018030958 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2018 numac 2018031007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, wordt met ingang van 1 maart 2018, Mijnheer VRANCKEN Bart, adviseur in de klasse A3, bevorderd in de klasse A4, in de titel van adviseur-generaal binnen de Algemene Directie Inst type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018200488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018200626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de opheffing van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018200639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018200855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018202541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2018 aan het onderzoek "RISK THAT MATTER"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 16/05/2018 numac 2018030924 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 november 2016 houdende benoeming van corresponderende leden van de farmacopeecommissie

decreet

type decreet prom. 20/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012000 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, ondertekend te Brussel op 20 mei 2016 type decreet prom. 27/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018030912 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen type decreet prom. 20/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018030928 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Departement Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018030948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de modaliteiten voor het testen en het uitreiken van de bewijzen van het taalniveau Nederlands, vermeld in artikel 46/2 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en houdende wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2013 houdende uitvoering van het decreet van 18 november 2011 tot regeling van het bewijs van taalkennis, vereist door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018202420 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Basisoverlegcomité voor het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018202421 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het aantal, de bevoegdheden, de ligging en het grondgebied van de gewestelijke bureaus van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018202422 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" wordt gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 inzake het pensioen van personeelsleden van bepaalde organismen van openbaar nut en hun rechthebbenden

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/05/2018 numac 2018202475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0415.942.235 ORTIS Op 27/04/2018 werd het ondernemingsnummer 0415.942.235 afgesloten (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 16/05/2018 numac 2018031037 bron federale overheidsdienst justitie Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité van de FOD Justitie. - Wijziging van het hoofdstuk IV. - Bijzondere bepalingen betreffende benoemingen en bevorderingen Artikel 1. In het Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité van de FOD Ju « Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen inzake bevordering naar de hogere klasse wat de bevorderingsp(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2018 numac 2018011783 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 december 2017 wordt de heer Thibaut Hermans tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Frans taalkader, met in Bij koninklijk besluit van 19 november 2017 wordt de heer Maxime Lapierre tot rijksambtenaar be(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2018 numac 2018202547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, wordt Mevr. DEMEULENAERE Marlies, met ingang van 1 april Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^