Etaamb.openjustice.be
Decreet van 26 november 2015
gepubliceerd op 21 december 2015

Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029641
pub.
21/12/2015
prom.
26/11/2015
ELI
eli/decreet/2015/11/26/2015029641/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2015. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 27, § 1, van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang, wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt : "In afwijking van het tweede lid, indien deze operator al een erkenning als vakantiecentrum overeenkomstig hoofdstuk III van het decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra of een erkenning als huiswerkinstituut overeenkomstig hoofdstuk II van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten geniet, kan hij ook een erkenning in het kader van dit decreet genieten, voor zover het projet en het aanbod inzake opvang aan de voorwaarden voldoet vereist door het decreet en dat hij geen subsidies geniet voor dit projet en aanbod inzake opvang als vakantiecentrum of huiswerkinstituut.".

Art. 2.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 26 november 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen en Promotie van Brussel, R. MADRANE De Minister van Sport, R. COLLIN De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 186-1. - Verslag, nr. 186-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 25 november 2015.

^