Etaamb.openjustice.be
Decreet van 24 november 2016
gepubliceerd op 12 december 2016

Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016206056
pub.
12/12/2016
prom.
24/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2016. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt bepaalde aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127, § 1, en 128 van de Grondwet overeenkomstig artikel 138 ervan. HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, gewijzigd bij het decreet van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202084 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten voor de maatregelen geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht : a) in punt 1°, a) en b), wordt het woord "overheidsinstelling" vervangen door het woord "instelling";b) punt 2° wordt vervangen als volgt : "2° "beheerder" : elke persoon die met het dagelijks bestuur belast is of optreedt in het orgaan belast met het dagelijks bestuur van de instelling";c) in punt 4° worden de woorden "en de beheerders" ingevoegd tussen de woorden "overheidsbestuurders" en de woorden "bedoeld in artikel 3 hun ambt uitoefenen";d) dat punt wordt aangevuld met de punten 10°, 11° en 12°, luidend als volgt : "10° "bezoldiging": het bruto jaarlijks bedrag dat de som is van alle bedragen in gelden en van de voordelen die in geld te schatten zijn waarvoor de overheidsbestuurder of de beheerder in aanmerking komt, hetzij als mandataris in de zin van de Waalse Ambtenarencode, hetzij in het kader van een arbeidsverhouding onder het statuut van loontrekkende, hetzij als zelfstandige. Het betreft het bedrag vóór aftrek van de persoonlijke sociale bijdragen die verschuldigd zijn ter uitvoering van de sociale wetgeving betreffende de loonarbeiders of een wettelijk of reglementair statuut dat de betrokkenen uit het toepassingsveld van de sociale wetgeving uitsluit.

Afwijkingshalve worden uitgesloten uit het begrip bezoldiging, voor zover zij bepaald worden met inachtneming van de toepasselijke fiscale bepalingen : a) de bedragen ontvangen als terugbetaling van de kosten gemaakt voor rekening van de instelling;b) de voordelen van alle aard dit voortvloeien uit het privé gebruik van werkingsmiddelen, zoals de mobiele telefoon en de draagbare computer, met inbegrip van de eventuele wagen die ter beschikking wordt gesteld Deze werkingsmiddelen worden door de begunstigde terugbezorgd na afloop van het mandaat of van de contractuele arbeidsverhouding;c) de verzekeringspremies burgerlijke aansprakelijkheid, rechterlijke bescherming en diegene die een dekking bieden van de gemaakte kosten wegens de gezondheidstoestand van de overheidsbestuurder of de beheerder ten laste genomen door de werkgever; 11° "maximum bezoldiging": het jaarlijks bruto maximumbedrag van de bezoldiging ontvangen door de beheerder."; 12° "individuele en geanonimiseerde informatie": gegevens die voorkomen in het bezoldigingsverslag betreffende een betrokken persoon waarvan de voornaam en naam niet aan de Regering en het Waals Parlement worden overgemaakt.".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 november 2007 en 3 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een punt 5°, luidend als volgt : "5° de openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen Henegouwen-Luik-Luxemburg-Namen-Waals-Brabant;"; 2° de woorden "en op elke beheerder" worden ingevoegd tussen de woorden "op elke overheidsbestuurder" en de woorden "die zijn ambt uitoefent";3° paragraaf 3 wordt aangevuld als volgt ", met uitzondering van artikel 18ter";4° het artikel wordt aangevuld met paragraaf 4, luidend als volgt : " § 4.De beheerder vervult zijn opdracht van dagelijks beheer hetzij als mandataris in de zin van de Waalse Ambtenarencode, hetzij in het kader van een arbeidsverhouding onder het statuut van loontrekkende, hetzij als zelfstandige.

De beheerder mag geen rechtspersoon zijn."; 5° er wordt een paragraaf 7 ingevoegd, luidend als volgt : " § 5.De artikelen 1 tot en met 16, 18, 18bis en 19 van dit decreet zijn van toepassing op elke overheidsbestuurder en elke beheerder die zijn ambt uitoefent in de dochterondernemingen van de instellingen bedoeld in paragraaf 1, uitgezonderd de op de markten actieve dochterondernemingen met een industrieel, commercieel of investeringskarakter die in handen zijn van de instelling of een dochteronderneming ervan.".

Art. 4.In artikel 4, § 2, van hetzelfde decreet wordt het woord "overheidsbestuurder" vervangen door het woord "beheerder".

Art. 5.Artikel 15 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202084 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten voor de maatregelen geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 15.§ 1er. De voorzitter van het beheersorgaan maakt de Regering jaarlijks het activiteitenverslag van de instelling over of, bij ontstentenis, het beheersverslag, waarin een bezoldigingsverslag vervat is waarvan het model door de Regering wordt bepaald en waarin de individuele en geanonimiseerde informatie bedoeld in de paragrafen 2 en 3 vervat is.

Dit bezoldigingsverslag beoogt de transparantie wat betreft de toepassing van de regels betreffende de omkadering van de bezoldigingen bedoeld in artikel 15bis en de parlementaire controle ervan. § 2. Het bezoldigingsverslag bedoeld in paragraaf 1 bevat, voor de overheidsbestuurders, de volgende informatie : 1° de datum van de aanwijzing en de duur van het mandaat;2° het bedrag van de jaarlijkse bruto bezoldigingen, vergoedingen, voordelen en aanwezigheidsgeld rechtstreeks of onrechtstreeks toegekend in functie van hun hoedanigheid van bestuurder, voorzitter of ondervoorzitter of lid van een comité of orgaan opgericht door de Raad van bestuur van de instelling, alsook de informatie over de desbetreffende mandaten en bezoldigingen die die overheidsbestuurders gekregen hebben in de rechtspersonen waarin de instelling participaties bezit of waarin ze medewerkende instantie is en waar de overheidsbestuurders op zijn voordracht werden aangewezen;3° het jaarlijks aantal vergaderingen van de beheersorganen en de deelname van de overheidsbestuurders aan deze vergaderingen. § 3. Het bezoldigingsverslag bedoeld in paragraaf 1 bevat, voor de beheerders, de volgende informatie : 1° a) het type overeenkomst, de datum van de ondertekening van de overeenkomst alsook de datum van zijn indiensttreding, evenals in voorkomend geval de datum van het einde van het mandaat of van het ambt;b) de datum van het aanwijzingsbesluit opgemaakt overeenkomstig de bepalingen voorzien bij de Waalse Ambtenarencode;2° het bedrag van de jaarlijkse bruto bezoldiging, onderverdeeld als volgt: a) de jaarlijkse basisbezoldiging; b) in voorkomend geval, de jaarlijkse variabele aanvullende bezoldiging i.v.m. meetbare doelstellingen en zijn betalingsmodaliteiten; c) in voorkomend geval, het bedrag betaald door de instelling in het kader van een aanvullend pensioenplan;d) elk ander bestanddeel van de ontvangen bezoldiging, met uitsluiting van degenen bedoeld in artikel 2, 10°, a), b) en c);3° de volledige informatie over de desbetreffende mandaten en bezoldigingen die die beheerders gekregen hebben in de rechtspersonen waarin de instelling participaties bezit of waarin ze medewerkende instantie is en waar de beheerders op zijn voordracht werden aangewezen; 4° de modaliteiten i.v.m. de vertrektoelagen.

In geval van vertrek wordt het bedrag van de vertrektoelagen die eventueel worden ontvangen, ook vermeld in het bezoldigingsverslag bedoeld in paragraaf 1. § 4. Het activiteitenverslag van de instelling of, bij ontstentenis, het beheersverslag maken eveneens gewag van de toepassing van de maatregelen ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en van de verdeling van de beklede mandaten over beide geslachten. § 5. De Regering deelt jaarlijks de informatie vervat in het bezoldigingsverslag bedoeld in paragraaf 1 aan het Waals Parlement mee, volgens de nadere regels die zij vastlegt.

Inzage in het activiteitenverslag van de instelling of, bij ontstentenis, het beheersverslag wordt op eenvoudig verzoek verleend.

In de gevallen bedoeld in artikel 6 van het decreet van 30 maart 1995 over de openbaarheid van bestuur kan het verzoek geweigerd worden. § 6. Elke instelling deelt jaarlijks aan de toezichthoudend Minister het bezoldigingsverslag mee met de geïndividualiseerde en niet geanonimiseerde bedragen van de bezoldiging van elke overheidsbestuurder en elke beheerder die ze telt. Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen legt het beheersorgaan bij elke algemene vergadering een verslag voor over de doelstellingen die voor het bedoelde werkjaar werden vastgesteld.

Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen ziet de Raad van bestuur erop toe dat de algemene vergaderingen alle gepaste uitleg krijgt over de agendapunten.".

Art. 6.In hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk IIIbis, ingevoegd bij het decreet van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202084 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten voor de maatregelen geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten, vervangen als volgt : "Bezoldiging van de overheidsbestuurder en van de beheerder".

Art. 7.Artikel 15bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202084 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten voor de maatregelen geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 15bis.§ 1. Bij de aanwijzing van de overheidsbestuurders bepaalt de Regering, op de voordracht van de toezichthoudend Minister, de vorm, het bedrag en de nadere regels van hun bezoldiging. Deze bepaling gebeurt door rekening te houden met de activiteitssector van elke instelling.

In afwijking met het eerste lid, voor de instellingen onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen, bepaalt het beheersorgaan bij de aanwijzing van de overheidsbestuurders, in overleg met de aandeelhouders en op voorstel van het bezoldigingscomité, de vorm, het bedrag en de nadere regels voor hun bezoldiging. Deze bepaling gebeurt door rekening te houden met de activiteitssector van elke instelling.

De bezoldiging van de overheidsbestuurder wordt niet volledig overgemaakt als hij in de loop van éénzelfde werkjaar zonder rechtsgeldige verantwoording afwezig bleef van meer dan twintig procent van de vergaderingen van het bestuursorgaan. § 2. Bij de vaststelling van de bezoldiging van een overheidsbestuurder houdt de Regering of het beheersorgaan rekening met het feit dat die overheidsbestuurder daarenboven voorzitter of ondervoorzitter is van de raad van bestuur of voorzitter of lid van een comité of een orgaan opgericht door de raad van bestuur van de instelling. § 3. De maximum bezoldiging van de overheidsbestuurder bedraagt 245.000,00 euro.

Vanaf 1 januari 2014 wordt de maximum bezoldiging van 245.000,00 euro geïndexeerd op 1 januari van elk jaar door toepassing van de volgende formule : De maximum bezoldiging is gelijk aan 245.000,00 euro vermenigvuldigd met het indexcijfer van de consumptieprijzen van december (basis 2004) en gedeeld door 121,66 (indexcijfer van de consumptieprijzen december 2012, basis 2004).

In het geval van deeltijdse uitoefening van de functie van beheerder worden de maximum bezoldiging bedoeld in § 3, 1°, berekend naar rato van de overeengekomen arbeidsregeling. § 4. De volgende beloningselementen van de beheerders worden beperkt als volgt : 1° alleen de aanvullende pensioenplannen met vaste bijdrage, m.b.t. de betaling van een vaste patronale bijdrage uitgedrukt in een percentage van de bezoldiging tijdens een periode waarin de beheerder effectief tewerkgesteld is in deze hoedanigheid door de instelling, zijn toegelaten. Dit jaarlijks totaal bruto bedrag wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de maximum bezoldiging bedoeld in paragraaf 3, 1°; 2° de eventuele variabele bezoldiging is beperkt tot twintig procent van de jaarlijks totaal bruto bezoldiging.Dit jaarlijks totaal bruto bedrag van de variabele bezoldiging wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de maximum bezoldiging bedoeld in paragraaf 3, 1°.

Deze variabele bezoldiging wordt bepaald in functie van meetbare doelstellingen, financieel of andere, die minstens zes maanden op voorhand worden vastgelegd. § 5. De instelling mag het volgende niet toekennen aan de beheerder : 1° een bezoldiging onder de vorm van aandelen, aandelenoptie of elk gelijkaardig product;2° in het geval van vrijwillig of ingestemd vertrek van de beheerder, een vertrekpremie, ongeacht de naam of de aard ervan, met inbegrip van de giften, en dit, onverminderd de eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens een concurrentiebeding.3° in het geval van een vertrek ten gevolge van een eenzijdige verbreking vanwege de instelling of in het geval van niet-verlenging van de opdracht van openbaar beheer na afloop van de overeengekomen termijn, elke andere vertrekvergoeding dan die voorzien door de wetgeving van toepassing op de arbeidsverhouding. § 6. De bezoldiging geïnd door een beheerder in ruil voor de uitoefening door hem van een afgeleid mandaat komt van rechtswege toe aan de instelling waaronder de persoon die het afgeleide mandaat uitoefent, ressorteert. § 7. Bij de vaststelling van de bezoldiging van een beheerder houdt de instelling rekening met volgende elementen : 1° zijn verantwoordelijkheidsniveau;2° zijn anciënniteit;3° zijn ervaring;4° zijn activiteitsdomein. § 8. Er kan in het contract van de beheerder een concurrentiebeding worden voorzien.

Als de beheerder zijn functies uitoefent in het kader van een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding worden ingevoegd vóór het einde van de contractuele relaties of op het ogenblik van de verbreking met inachtneming van de voorwaarden bepaald door de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, o.a. met het oog op de activiteit van de betrokken instelling.

Een overeenkomst van concurrentiebeding kan worden afgesloten na afloop van de contractuele relaties met het oog op de activiteit van de betrokken instelling.

In ieder geval is het concurrentiebeding voor een periode van maximum zes maanden voorzien. De vergoeding ontvangen in dat opzicht is niet hoger dan de basisbezoldiging voor de helft van de voorziene periode van concurrentiebeding. § 9. De beheerder die een beroepsactiviteit wenst uit te oefenen ter aanvulling van zijn functie van beheerder vraagt het akkoord van het beheersorgaan waarin hij zijn functie uitoefent.

Het beheersorgaan doet uitspraak over dat verzoek rekening houdend met het effect dat deze andere functie kan hebben op de functie van beheerder in de instelling en bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten, o.a. wat betreft het effect op de maximum bezoldiging.

In afwijking van het eerste lid, wordt het akkoord van het beheersorgaan niet aangevraagd als het gaat om een beroepsactiviteit of een mandaat van bestuurder, op beslissing van de Regering. § 10. Het beheersorgaan van een instelling bedoeld in artikel 3 richt in zijn midden een Bezoldigingscomité op.

Het bezoldigingscomité heeft als opdracht om een advies uit te brengen over het beleid en de praktijken inzake bezoldiging in de instelling en om aanbevelingen uit te brengen over de individuele bezoldiging en enigerlei voordeel toegekend aan de beheerders.

Het bezoldigingscomité bestaat in meerderheid uit niet-uitvoerende bestuurders en op een pluralistische manier. De uitvoerende bestuurders mogen niet deelnemen aan de aanbevelingen over de individuele bezoldiging en allerlei voordelen toegekend aan de beheerders.

Het bezoldigingscomité vergadert minstens twee keer per jaar en telkens als hij het nodig acht voor de uitvoering van zijn opdrachten.

Het Bezoldigingscomité brengt regelmatig verslag uit aan het beheersorgaan over de uitoefening van zijn opdrachten.

Afwijkingshalve wordt de instelling van openbaar nut waarvan het personeel aan de Waalse Ambtenarencode of aan een gelijkaardige reglementering is onderworpen, niet aan deze bepaling onderworpen. § 11. Het beheersorgaan van elke instelling en elk comité dat zij opricht krijgen een organiek reglement.

Het reglement bedoeld in het eerste lid voorziet minstens in welke mate en tegen welke voorwaarden een door één der leden van het beheersorgaan in de uitoefening van diens ambt vastgelegde uitgave terugbetaald kan worden door de instelling, evenals de opmaking door elk der leden van een jaarverslag met vermelding van de uitgaven door die leden vastgelegd in de uitoefening van hun ambt.".

Art. 8.In hoofdstuk IIIbis van hetzelfde decreet wordt een artikel 15ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 15ter.De bepalingen bedoeld in de paragrafen 3 tot 6 en in de paragrafen 8 en 9 van artikel 15bis, zijn uitsluitend van toepassing op de aanwijzingsbesluiten en op de overeenkomsten gesloten na de inwerkingtreding van deze bepaling.

De beheerder waarvan de opdracht van dagelijks beheer verbonden is aan een specifieke bezoldiging is ook onderworpen aan de bepalingen bedoeld in de paragrafen 1 tot 6 en in de paragrafen 8 en 9 van artikel 15bis, als de hernieuwing van de opdracht van dagelijks beheer plaatsvindt na de inwerkingtreding van deze bepaling.

De bepalingen bedoeld in de paragrafen 1 tot 6 en in de paragrafen 8 en 9 van artikel 15bis zijn van toepassing op elke nieuwe modaliteit betreffende de bezoldiging van een beheerder, vastgesteld na de inwerkingtreding van deze bepaling.". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

Art. 9.In artikel 2 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut wordt een punt 7° ingevoegd, luidend als volgt : "7° "individuele en geanonimiseerde informatie" : gegevens die voorkomen in het bezoldigingsverslag betreffende een betrokken persoon waarvan de voornaam en naam niet aan de Regering en het Waals Parlement worden overgemaakt.".

Art. 10.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk III/1 ingevoegd, met als opschrift "Bezoldigingsverslag".

Art. 11.In hoofdstuk III/1, ingevoegd bij artikel 9, wordt een artikel 19/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 19/1.§ 1. De voorzitter van het beheersorgaan maakt de Regering jaarlijks het activiteitenverslag van de instelling over of, bij ontstentenis, het beheersverslag, waarin een bezoldigingsverslag vervat is waarvan het model door de Regering wordt bepaald en waarin de individuele en geanonimiseerde informatie bedoeld in paragraaf 2 vervat is.

Dit bezoldigingsverslag beoogt de transparantie wat betreft de toepassing van de regels betreffende de omkadering van de bezoldigingen bedoeld in artikel 15bis en de parlementaire controle ervan. § 2. Het bezoldigingsverslag bedoeld in paragraaf 1 bevat, voor de commissarissen, de volgende informatie : 1° de datum van de aanwijzing en de duur van het mandaat;2° het bedrag van de jaarlijkse bruto bezoldigingen, vergoedingen, voordelen en aanwezigheidsgeld rechtstreeks of onrechtstreeks toegekend in functie van hun hoedanigheid van commissaris;3° het jaarlijks aantal vergaderingen van de beheersorganen en de deelname van de Regeringscommissarissen aan deze vergaderingen. § 3. De Regering deelt jaarlijks de informatie vervat in het bezoldigingsverslag bedoeld in paragraaf 1 aan het Waals Parlement mee, volgens de nadere regels die zij vastlegt.

Inzage in het activiteitenverslag van de instelling of, bij ontstentenis, het beheersverslag wordt op eenvoudig verzoek verleend.

In de gevallen bedoeld in artikel 6 van het decreet van 30 maart 1995 over de openbaarheid van bestuur kan het verzoek geweigerd worden. § 4. Elke instelling deelt jaarlijks aan de toezichthoudend Minister het bezoldigingsverslag mee met de geïndividualiseerde en niet geanonimiseerde bedragen van de bezoldiging van elke commissaris die ze telt."

Art. 12.Artikel 19bis van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 19bis.Bij de aanwijzing van de commissarissen bepaalt de Regering, op de voordracht van de toezichthoudend Minister, de vorm, het bedrag en de nadere regels van hun bezoldiging.

Deze bepaling gebeurt door rekening te houden met de activiteitssector van elke instelling.

De bezoldiging van de commissaris wordt niet volledig overgemaakt als hij in de loop van éénzelfde werkjaar zonder rechtsgeldige verantwoording afwezig bleef van meer dan twintig procent van de vergaderingen van het bestuursorgaan.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 24 november 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN ___________________ (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waalse Parlement, 585 (2015-2016) Nrs 1 tot 9.

Volledig verslag, openbare vergadering van 23 november 2016 Bespreking.

Stemming.

^