Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016024277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Federale bijdrage aan het Nationale klimaatadaptatieplan : verklaring naar aanleiding van de publieksraadpleging Context van de raadpleging Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besl(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, wordt met ingang van 1 september 2016, de heer **** **** benoemd in de graad van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, wordt met ingang van 1 september 2016, Mevr. **** **** benoemd in de graad van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, wordt met ingang van 1 september 2016, **** **** **** benoemd in de graad van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, wordt met ingang van 1 september 2016, Mevr. **** **** **** benoemd in de graad van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016009606 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming SIEMENS. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 1 december 2016, worden de Belgische entiteiten van de multinat type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor elektromagnetische compatibiliteit type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de elektromagnetische compatibiliteit type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de sociale programmatie 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verhoging van de lonen type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016012154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 januari 2016 type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat betreft de tegemoetkoming in de kosten voor de revalidatieverstrekkingen type koninklijk besluit prom. 17/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016024274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden voor het verlenen, opschorten of intrekken van een invoer-, uitvoer- of doorvoervergunning van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016014384 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 2.475.000 EUR aan de Stad Brussel in toepassing van bijakte nr. 12 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen. - Erratum type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor het jaar 2016 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de gewaarborgde minimum maandwedde type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 11/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2015-2016, luik fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 17/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016205665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016003429 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie tot vaststelling van het aanvraagformulier voor de vergunning rechtstreekse aflevering type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016021090 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2016

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016206146 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 2 november 2016 in zake respectievelijk de bvba « Comizzo » en de nv « Etri » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is « Schendt artikel 134 Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, in zoverre he(...)

decreet

type decreet prom. 24/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016027323 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 24/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016027324 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut type decreet prom. 24/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016206055 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut type decreet prom. 24/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016206056 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016029566 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2016 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016031784 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2016 wordt een subsidie van 75.000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016036601 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N76 Meeuwerkiezel tussen rotonde Riekskensstraat en N73 tussen kilometerpunt 44,380 en 44,980 op het grondgebied van de stad Bree type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016036607 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning van de Provinciale Technische School Campus Boom als organisatie als vermeld in artikel 91, § 1, 3° van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016036608 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft de samenstelling van het raadgevend comité van Zorg en Gezondheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016206057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016206107 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 dat uitwerking heeft op 1 juni 2016, wordt de heer Gilles Devallée, gekwalificeerd attaché, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van eerste attaché in de kaderbetre(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 dat uitwerking heeft op 1 juni 2016, wo(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016206108 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 wordt besloten dat er een effectenonderzoek uitgevoerd zal worden i.v.m. het voorontwerp van herziening van het gewestplan Philippeville-Couvin , m(...) - een industriële bedrijfsruimte en twee gemengde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeent(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale straftribunalen 1) Algemene overwegingen bij de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerec De wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking tussen België en de internationale straftribun(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Aanwijzing. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2016, bl. 72176, akte nr. 2016/00656, hoofding lezen "Geïntegreerde politie. - Aanwijzing" in plaats van "Federale politie. - Aanwijzing".

document

type document prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016206113 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A, Nederlandstalige attachés juridische steun DG Budfin (Ministerie van Defensie) (m/v/x) (BNG16130) Deze selectie werd afgesloten op 23 november 2016. Er zijn 2 l(...) De lijst is twee jaar geldig. type document prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016206141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen intellectuele beroepen (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16289) Selectienummer : ANG16289 Solliciteren kan tot 26 december 2016 via www.selor.be D(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016206158 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Experten beoordeling chemische risico's (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veilligheid van de Voedselketen (AFG16225) Selectienummer: AFG16225 Solliciteren kan tot 6 januari 2017 v(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016206174 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige cryptografen (niveau A2) voor de FOD Buitenlandse Zaken (ANG16256) Deze selectie werd afgesloten op 2 december 2016. Er zijn 5 laureaten. De lijst is één jaar geldig.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt Mevr. Maaike VRANKEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt de heer Sven VAN SEMMERTIER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 2 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt Mevr. Ruth MEYERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt Mevr. Maya GIJSELAAR benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt Mevr. Hannelore CORTIER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt Mevr. Catherine TORREKENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 201 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000774 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 november 2016 wordt Mevr. Hanne CARLE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016000771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt Mevr. Agnes VAN DE VOORDE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 201

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/2016 numac 2016206062 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken , voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1. Elke kandidatuur moet, op straffe van ver(...) De kandidaten worden uitgenodigd om duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren(...)
^