Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 juni 2000
gepubliceerd op 06 juli 2000

Decreet houdende goedkeuring van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, dat betrekking heeft op de vermindering van zwavelemissies, bij de Bijlagen en de door het uitvoerend orgaan genomen beslissing, opgemaakt te Oslo op 14 juni 1994

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027274
pub.
06/07/2000
prom.
23/06/2000
ELI
eli/decreet/2000/06/23/2000027274/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


23 JUNI 2000. - Decreet houdende goedkeuring van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, dat betrekking heeft op de vermindering van zwavelemissies, bij de Bijlagen en de door het uitvoerend orgaan genomen beslissing, opgemaakt te Oslo op 14 juni 1994 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, dat betrekking heeft op de vermindering van zwavelemissies, bij de Bijlagen en de door het uitvoerend orgaan genomen beslissing, opgemaakt te Oslo op 14 juni 1994, zal, wat het Waalse Gewest betreft, volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 23 juni 2000.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologie├źn, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, J.-M. SEVERIN De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 1999-2000 Stukken van de Raad 104 (1999-2000) Nrs.1 en 2 Volledig verslag, openbare vergadering van 21 juni 2000 Bespreking. - Stemming.

^