Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000009595 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 mei 2000 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 26 mei 2000 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000009612 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2000 : - is de heer Raes, L., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne; - - te Turnhout, de heer Mannaert, S., toegevoegd substituut-procureur des Konings voor het rechtsgeb(...) type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000011237 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 1985 tot toepassing op de private voorzorgsinstellingen van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000011240 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 betreffende de activiteiten van de pensioenkassen bedoeld in artikel 2, § 3, 4° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000011239 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1991 betreffende de jaarrekening van de private voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012406 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van paritaire subcomités voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012420 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden geheel schorst type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000014135 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de gespecialiseerde mobiele telecommunicatiediensten, geëxploiteerd door de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000022518 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangende griffier in de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 06/07/2000 numac 2000033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1962 tot vaststelling van de bezoldiging van de personen die ermee belast zijn de abnormale en de daarmee gelijkgestelde gehandicapte kinderen die de Rijksscholen voor buitengewoon onderwijs bezoeken, tijdens het vervoer te helpen en te bewaken alsmede van het koninklijk besluit van 30 maart 1976 betreffende de begeleiding in de autobussen die eigendom zijn van de Staat of die hem onder contract door een natuurlijke of rechtspersoon geleend worden en die gebruikt worden voor het ophalen van de leerlingen, met uitzondering van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000000518 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000022301 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluiten betreffende de leden van de erkenningscommissies van geneesheren Erkenningscommissie van huisartsen Bij ministerieel besluit van 29 maart 2000 wordt Vandewiele, Paul, van Houthalen, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend Bij ministerieel besluit van 24 mei 2000, wordt Mouawad, Fadi van Luik, doctor in de genees-, h(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000027272 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 6 maart 2000 wordt de aan de n.v. Vera Interim verleende erkenning verlengd overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus. De erkenning heeft Bij ministerieel besluit van 25 mei 2000 wordt de heer Michel Vanquaethem met ingang van 10 maa(...)

arrest

type arrest prom. 14/06/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000003385 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000027271 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Vernietiging door de Raad van State Bij arresten van de Raad van State nrs. 86732 en 86733 van 7 april 2000, Afdeling Administratie, VIIIste Kamer, worden de besluiten van de Waalse Regering van 6 juni 1996, waarbij Mevrn Armande Cl (...)

decreet

type decreet prom. 23/06/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000027275 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Waalse Regering, en de Regering van Burkina Faso, opgemaakt te Ouagadougou op 4 februari 1998 type decreet prom. 23/06/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000027274 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, dat betrekking heeft op de vermindering van zwavelemissies, bij de Bijlagen en de door het uitvoerend orgaan genomen beslissing, opgemaakt te Oslo op 14 juni 1994 type decreet prom. 23/06/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000027273 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Tunesië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Tunis op 8 januari 1997, en van het proces-verbaal tot rechtzetting, opgemaakt te Brussel op 8 juli 1998 type decreet prom. 20/12/1999 pub. 06/07/2000 numac 2000033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 21 januari 1991 houdende afschaffing en reorganisatie van begrotingsfondsen en tot oprichting van een « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » , dienst met autonoom beheer type decreet prom. 14/02/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 31/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000003365 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 31/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000003380 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/1998 pub. 06/07/2000 numac 2000029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 21 november 1991 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie en van de leden van het vast secretariaat van die commissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/03/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de bestuursraden van de publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheren van de schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/04/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leraars bij de Dienst voor Afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de evaluatiemiddelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/02/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. « Atelier de création sonore et radiophonique » als onthaalstructuur inzake creatie op radio

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 23/12/1999 pub. 06/07/2000 numac 2000033015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van de datum waarop de Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling met de uitoefening van zijn opdracht in het Duitse taalgebied ophoudt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van de bijlage gevoegd aan het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000035634 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 20 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuur

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000003379 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 14 juni 2000. De Voorzitter, J.-L. Duplat. Bij besluit van de Commissie voor (...) type lijst prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000003383 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 15 juni 2000, wordt de lijst van (...) Brussel, 15 juni 2000. De Voorzitter, J.-L. Duplat.

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000003393 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 513 van 20 juni 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000003394 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 501 van 16 juni 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000003397 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 520 van 23 juni 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000003395 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 529 van 20 juni 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000003396 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 408 van 9 juni 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000009592 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 115 16 mei 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1009/2000 van de Raad van 8 mei 2000 betreffende kapitaalverhoging van(...) * Verordening (EG) nr. 1010/2000 van de Raad van 8 mei 2000 met betrekking tot door de Europese Cen(...)

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000022459 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. Beno Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt ee(...)

document

type document prom. 10/02/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot verlening van een afwijking inzake rationalisatienormen aan de « Krankenpflegeschule Eupen »

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 31/03/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000033048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Mediaraad

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000022437 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol o Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij voornoemd Comité, de heer Mahaux, M., tot werkend lid, als (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000022438 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000, dat in we Bij hetzelfde besluit, wordt de heer De Waele, F., benoemd tot werkend lid bij voormeld Beheerscomi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000022439 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Benoeming. - Hernieuwingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt benoemd t Bij hetzelfde besluit worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2000, de(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000009613 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Nationaal magistraat : 1 Overeenkomstig de wet van 4 maart 1997, tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat De nationaal magistraten moeten het bewijs leveren van de kennis van de Nederlandse en van de Frans(...)

document

type document prom. -- pub. 06/07/2000 numac 2000021335 bron raad van state Verkiezing van twee kamervoorzitters Op 27 juni 2000 heeft de algemene vergadering van de Raad van State de heren Staatsraden Michel Leroy en Marnix Van Damme verkozen tot kamervoorzitters. Kamervoorzitters Michel Leroy en Marnix Van Damme h (...)
^