Etaamb.openjustice.be
Decreet van 21 december 2006
gepubliceerd op 25 januari 2007

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het "Office de Promotion du Tourisme" en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200177
pub.
25/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/decreet/2006/12/21/2007200177/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het "Office de Promotion du Tourisme" en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 127, § 1, ervan.

Art. 2.De samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het "Office de Promotion du Tourisme" en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme wordt goedgekeurd.

Die samenwerkingsovereenkomst wordt bij dit decreet gevoegd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Stukken van het Waals Parlement 496, (2006-2007), nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 21 december 2006.

Bespreking. - Stemmingen.

Samenwerkingsakkoord van 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het "Office de Promotion du Tourisme" en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme Gelet op de artikelen 1, 127 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op decreet II van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op de artikelen 3, 2°, en 10, § 2;

Gelet op decreet II van de Waalse Gewestraad van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op de artikelen 3, 2°, en 10, § 2;

Gelet op decreet III van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op de artikelen 3, 2°, en 10, § 2;

Gelet op het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het "Office de Promotion du Tourisme" en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme;

Overwegende dat de opdrachten, de richtsnoeren voor de werking, de financiering en de controle van het "Office de Promotion du Tourisme" omschreven dienen te worden;

Het Waalse Gewest vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van haar Minister-President, Elio Di Rupo, en in de persoon van haar Minister Benoît Lutgen, Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

De Franse Gemeenschapscommissie vertegenwoordigd door haar College in de persoon van zijn Minister-President, Benoît Cerexhe, en in de persoon van Evelyne Huytebroeck, lid van het College bevoegd voor Toerisme;

Komen overeen hetgeen volgt :

Artikel 1.Lid 1 van artikel 1 van het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme wordt vervangen door volgend lid : « De Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest vertrouwen het "Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles" welbepaalde opdrachten toe in verband met de bevordering van het toerisme. » Lid 2 van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt vervangen door volgende leden : "De organieke opdrachten van het "Office de Promotion du Tourisme" zijn : 1° de toerismebureaus installeren en beheren die buiten het grondgebied van het Brussels en het Waalse Gewest gelegen zijn of die in de voornaamste Belgische luchthavengebouwen gelegen zijn;2° het erfgoed, de toeristische infrastructuren en initiatieven van het Brussels en het Waalse Gewest bekend maken door promotiecampagnes en -acties te voeren en deel te nemen aan beurzen en salons buiten het Waalse en het Brusselse Gewest;3° de reservatiesystemen gebruiken die met de steun van het Waalse Gewest of van de overheden van het Brusselse Gewest tot stand zijn gebracht; de markten op het gebied van toerisme buiten het Waalse en het Brusselse Gewest analyseren en prospecteren.

Onverminderd de opdrachten die door de Franse Gemeenschapscommissie zijn toevertrouwd aan de VZW BI-TC kan het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Toerisme uitdrukkelijk en voor een beperkte duur bijkomende opdrachten ter promotie van het toerisme aan het "Office de Promotion du Tourisme" toevertrouwen, op het grondgebied van zowel het Waalse als van het Brusselse Gewest.

Onverminderd de opdrachten die door het Waalse Gewest zijn toevertrouwd aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme bij het decreet van 27 mei 2004 betreffende de organisatie van het toerisme kan de Minister van het Waalse Gewest bevoegd voor Toerisme uitdrukkelijk en voor een beperkte duur bijkomende opdrachten ter promotie van het toerisme aan het "Office de Promotion du Tourisme" toevertrouwen, op het grondgebied van zowel het Waalse als van het Brusselse Gewest.

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde decreet wordt vervangen door volgende leden : « De openbare financiering van de organieke opdrachten van het "Office de Promotion du Tourisme" gebeurt aan de hand van volgende verdeelsleutel : 1/3 ten laste van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie en 2/3 ten laste van de begroting van het Waalse Gewest.

Onverminderd lid één zullen de middelen die, behoudens uitdrukkelijke instemming van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, door de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de organieke opdrachten bedoeld in artikel 1, lid 2, van het decreet aangewend worden, - op jaarbasis - de middelen toegekend voor het jaar 2006 niet overschrijden, namelijk 4.326.000 euro, geïndexeerd om rekening te houden met de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand van inwerkingtreding van dit akkoord volgens de formule : voorzien bedrag x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer Waarbij het aanvangsindexcijfer het indexcijfer is van de maand van inwerkingtreding van dit akkoord en het nieuwe indexcijfer, het indexcijfer van de verjaardatum van die inwerkingtreding.

In ieder geval worden de op grond van lid 2 aangepaste bedragen naar de lagere eenheid afgerond indien de decimaal kleiner is dan 50 en naar de hogere eenheid indien de decimaal gelijk is aan of hoger is dan 50.

De kostprijs van de bijkomende opdrachten, in voorkomend geval de kostprijs van het nodige bijkomende personeel inbegrepen, wordt enkel overgenomen door de opdrachtgevende overheid. Voor die verstrekte opdrachten wordt er een afzonderlijke boekhouding gevoerd voor de Franse Gemeenschapscommissie en voor het Waalse Gewest. »

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door volgende bepaling : « Het "Office de Promotion du Tourisme" sluit om de drie jaar een beheerscontract met de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest.

Het beheerscontract heeft meer bepaald betrekking op : - de algemene doelstellingen die het "Office de Promotion du Tourisme" toegewezen worden voor de komende drie jaar; - de aan te wenden middelen om ze te bereiken; - de evaluatiecriteria voor het beheerscontract.

Het beheerscontract wordt gesloten op grond van volgend tijdschema : - uiterlijk 31 maart vóór het vervallen van een nieuw beheerscontract maakt het "Office de Promotion du Tourisme" zijn voorstellen ten overstaan van de Ministers van Toerisme van de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest; - uiterlijk 30 maart vóór het vervallen van een nieuw programmacontract nemen de Ministers van Toerisme van de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest samen het programmacontract van het "Office de Promotion du Tourisme" aan.

Bij gebrek aan overeenstemming wordt het vorige programmacontract met één jaar verlengd.

Het "Office de Promotion du Tourisme" legt jaarlijks uiterlijk op 30 april verantwoording af voor de uitvoering van zijn opdrachten door de rekeningen en de activiteitenverslagen in verband met het vorige werkjaar aan de Franse Gemeenschapscommissie en de Waalse Regering over te maken. In het activiteitenverslag wordt het werk van het "Office de Promotion du Tourisme" geëvalueerd op grond van de criteria uit het beheerscontract en wordt de evolutie ervan geanalyseerd.

Binnen de maand na ontvangst ervan maakt de Regering de rekeningen en het activiteitenverslag over aan de Waalse Gewestraad en aan de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie. »

Art. 4.Artikel 4 van hetzelfde decreet wordt vervangen door volgende bepaling : « Het College van de Franse Gemeenschapscommissie en de Waalse Regering wijzen elk een Commissaris aan op de voordracht van de Minister bevoegd voor Toerisme.

De commissarissen wonen de vergaderingen van de raad van bestuur en van het bureau bij, evenals de vergaderingen van het auditcomité en van het bezoldigingscomité om er een controleopdracht uit te voeren waarvoor ze over de ruimste bevoegdheden beschikken.

Daartoe ontvangen de commissarissen binnen dezelfde termijnen de stukken opgesteld ten behoeve van de raad van bestuur, het bureau en het audit- en het bezoldigingscomité. Zij hebben toegang tot alle gegevens en alle stukken die ze nuttig achten voor de uitoefening van hun taken.

Elke commissaris beschikt over een termijn van acht volle dagen om een beroep in te dienen tegen de uitvoering van elke beslissing die hij strijdig acht met de wet, de statuten, het meerjarig beheerscontract of het algemeen belang.

Het beroep en de termijn om een beroep in te dienen zijn opschortend.

Die termijn gaat in te rekenen van de dag waarop de beslissing is getroffen indien de commissaris regelmatig is opgeroepen en in het tegenovergestelde geval, vanaf de dag dat hij er kennis van gekregen heeft.

Elke commissaris dient dat beroep in bij de minister door wie hij is voorgedragen.

Als de minister binnen een termijn van dertig volle dagen die ingaat dezelfde dag als de termijn bedoeld in lid 3 van deze paragraaf de nietigverklaring van de beslissing niet heeft meegedeeld aan het betrokken orgaan en aan de directeur-generaal van de vereniging, wordt de beslissing definitief. »

Art. 5.De directeur-generaal van het "Office de Promotion du Tourisme" kan deelnemen aan het oriëntatiecomité opgericht bij het decreet van de Waalse Gewestraad van 27 mei 2004 betreffende de organisatie van het toerisme.

Art. 6.Het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het "Office de Promotion du Tourisme" en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme wordt opgeheven.

Art. 7.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Het eerste beheerscontract heeft betrekking op de periode 2008-2010.

Namen, 23 oktober 2006.

Voor de Waalse Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie : De Minister-President, B. CEREXHE Het Lid van het College belast met Bijstand aan Gehandicapte Personen, Begroting en Toerisme, Mevr. E. HUYTEBROECK

^