Etaamb.openjustice.be
Decreet van 21 december 2006
gepubliceerd op 28 december 2006

Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006027183
pub.
28/12/2006
prom.
21/12/2006
ELI
eli/decreet/2006/12/21/2006027183/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2007, worden de lopende ontvangsten van het Waalse Gewest geraamd op 5.750.062.000 euro, overeenkomstig Titel I van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2007, worden de kapitaalontvangsten van het Waalse Gewest geraamd op 452.979.000 euro, overeenkomstig Titel II van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 3.De belastingen en taksen geïnd ten bate van het Gewest die op 31 december 2006 bestaan, zullen worden ingevorderd tijdens het jaar 2007, overeenkomstig de wetten, decreten en tarieven die de grondslag en de inning daarvan regelen.

Art. 4.§ 1. De Minister van Begroting wordt gemachtigd tot dekking, door leningen die zowel in België als in het buitenland mogen worden uitgegeven, in euro of in vreemde valuta : 1° van de financiering van de begrotingsuitgaven niet gedekt door de begrotingsontvangsten;2° van de terugbetaling van de nog niet afgeschreven leningen en obligaties van in Belgische frank of in vreemde valuta uitgeschreven leningen waarvan de eindtermijn in 2007 is vastgesteld;3° van de vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling van in Belgische frank of in vreemde valuta uitgeschreven leningen, overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële emissiebesluiten of leningsovereenkomsten;4° van de verrichtingen van dagelijks beheer van de Schatkist of van de in het belang van de Schatkist verwezenlijkte verrichtingen van financieel beheer, met inbegrip van de voor hun goede afloop nodige beleggingen. § 2. De Minister van Begroting wordt ertoe gemachtigd, met instemming van de houders en overeenkomstig de marktvoorwaarden, bestaande leningen geheel of ten dele om te zetten in leningen van het type « thesauriebewijzen op lange termijn » en de termijn ervan aan te passen.

Art. 5.De Minister van Begroting is gemachtigd : 1° tot het scheppen van thesauriebewijzen of van andere financieringsmiddelen die interest opbrengen, ten belope van het bedrag van de af te sluiten leningen, zowel in België als in het buitenland, in euro of in vreemde valuta;2° tot uitvoering van elke verrichting van dagelijks beheer van de Schatkist of van elke verrichting van financieel beheer die verwezenlijkt wordt in het algemeen belang van de Schatkist, met inbegrip van het afsluiten van beleggingsovereenkomsten die voor hun goede afloop noodzakelijk zijn en met inachtneming van het voorzichtigheidsprincipe.3° tot aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden en -termijnen, met instemming van de uitleners, wat betreft de door het Waalse Gewest in België of in het buitenland uitgeschreven privéleningen;4° tot uitvoering van de in artikel 7, tweede lid, bepaalde financiële beheersverrichtingen wat betreft de door het Waalse Gewest in België of in het buitenland uitgeschreven leningen.

Art. 6.De voorlopige uitgaven inzake de samenstelling van activa (openbare leningen en thesauriebewijzen op lange termijn) en de bijkomende kosten, alsook de ontvangsten voortvloeiend uit de tegeldemaking van deze samengestelde activa, de bijkomende uitgaven en de ontvangsten die eruit voortvloeien kunnen geboekt worden op speciaal daartoe geopende bankrekeningen bij een in België gevestigde financiële instelling naar Belgisch recht, waarmee het Waalse Gewest een overeenkomst van financieel agent gesloten heeft, als wettelijk gevolg van het gebruik van de in artikel 6, 1°, bedoelde financiële middelen, inzonderheid de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende het toezicht op de instellingen die erkend zijn om rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de plaatselijke overheden of de openbare instellingen bij te houden.

De samengestelde activa kunnen ook ingeschreven worden op bijzondere effectenrekeningen die daartoe namens de Waalse Schatkist geopend zijn bij een in België gevestigde financiële instelling naar Belgisch recht, waarmee het Waalse Gewest een overeenkomst van financieel agent gesloten heeft, die wettelijk voortkomt uit het gebruik van de in artikel 6, 1°, bedoelde financiële middelen, inzonderheid de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende het toezicht op de instellingen die erkend zijn om rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de plaatselijke overheden of de openbare instellingen bij te houden.

Art. 7.De Minister van Begroting is ertoe gemachtigd volgende inkomsten af te trekken van de leningslasten van het Waalse Gewest : 1° de inkomsten van de in het kader van de beheersverrichtingen van de Schatkist waarvan sprake in artikel 5, 1° en 2°, belegde opbrengsten van leningen in euro;2° de aan het Waalse Gewest toegewezen inkomsten of kapitalen ten gevolge van beheersverrichtingen van de Schatkist inzake interestenswap, arbitrages, risicodekkingen zoals de opties of andere verrichtingen verwezenlijkt door middel van leningen van het Gewest en om de financiële lasten ervan te verlagen.

Art. 8.De Minister belast met de vestiging van de diensten en instellingen alsook met het onroerend beheer wordt ertoe gemachtigd de inkomsten die hem toegewezen zijn als gevolg van herstructureringsverrichtingen m.b.t. de huurovereenkomsten (renteswap, risicodekkingen) af te trekken van de huurlasten.

Art. 9.De thesauriesaldi van de vorige « OWDR » kunnen bestemd zijn voor artikel 76.02 van afdeling 19 (Fonds inzake grondbeleid).

Art. 10.In artikel 38, § 1, van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt worden de volgende woorden ingevoegd : « 10° terugbetalingen uitgevoerd door de begunstigden van terugvorderbare voorschotten op energiegebied; 11° de teruggave van de niet-gebruikte saldo's van de aan de CWaPE toegekende dotaties.»

Art. 11.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid en Sociale Actie, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Stukken van het Waalse Parlement 4-III a (2006-2007) nrs. 1 en 2.

Volledig verslag.

Openbare vergadering van 20 december 2006.

Bespreking.

Openbare vergadering van 21 december 2006.

Bespreking- Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^