Etaamb.openjustice.be
Decreet van 20 november 2008
gepubliceerd op 17 maart 2009

Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2008 over de bescherming van de monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen alsmede opgravingen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2009200999
pub.
17/03/2009
prom.
20/11/2008
ELI
eli/besluit/2008/11/20/2009200999/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2008. - Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2008 over de bescherming van de monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen alsmede opgravingen


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, dat overeenkomstig artikel 54 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap op de Duitstalige Gemeenschap van toepassing is;

Gelet op het decreet van 23 juni 2008 over de bescherming van de monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen evenals opgravingen, inzonderheid op de artikelen 13, 19, 20, 26 en 27;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gerechtvaardigd door het feit dat het decreet betreffende de monumentenzorg op 1 januari 2009 van kracht wordt, zodat de navenante uitvoeringsbepalingen dringend moeten worden goedgekeurd en gepubliceerd;

Gelet op het advies nr. 45.421/4 van de Raad van State, gegeven op 12 november 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van de Minister bevoegd inzake Monumentenzorg;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemeenheden Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1. het decreet : het decreet van 23 juni 2008 over de bescherming van de monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen evenals opgravingen;2. de Regering : De Regering van de Duitstalige Gemeenschap;3. de Minister : de voor de monumentenzorg respectievelijk archeologie bevoegde minister;4. het Ministerie : de bevoegde afdeling van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;5. de eigenaar : de eigenaar zoals bedoeld in het decreet;6. de gerechtigde : de persoon die een vergunning voor opgravingen of archeologische graafwerken gekregen heeft;7. het gemeentecollege : het gemeentecollege zoals bedoeld in het decreet;8. de commissie : de commissie zoals bedoeld in het decreet. HOOFDSTUK II. - Bescherming van de monumenten, ensembles en landschappen Formulier

Art. 2.Het in artikel 13, § 2, lid 1, tweede zin, van het decreet genoemde formulier wordt als bijlage 1 bij dit besluit gevoegd. HOOFDSTUK III. - Kleine monumenten en andere belangrijke gebouwen Opname in het register

Art. 3.Voorstellen tot opname in het in artikel 19 van het decreet genoemde register voor kleine monumenten en andere belangrijke gebouwen worden bij het Ministerie ingediend aan de hand van het formulier dat als bijlage 2 bij dit besluit gevoegd is.

Het voorstel dient alle kleine monumenten en andere belangrijke gebouwen te omvatten die zich in het betrokken gehucht in het Duitse taalgebied bevinden. HOOFDSTUK IV. - Opgravingen Vergunningsaanvraag

Art. 4.§ 1. De in artikel 26 van het decreet genoemde vergunningsaanvraag voor opgravingen of archeologische graafwerken moet bij ter post aangetekende brief aan het Ministerie worden gericht.

Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens en documenten worden gevoegd : 1. naam en adres van de aanvrager;2. vermelding van de geplande werkzaamheden met inbegrip van een aflijning ervan op een uittreksel van het kadastraal plan;3. de vermoedelijke data voor het begin en het einde van de werkzaamheden;4. de beweegredenen voor de werkzaamheden;5. een kopie van het diploma of van het andere bekwaamheidsbewijs van kunsthistoricus, opgravingstechnicus of archeoloog van de verantwoordelijke of het bewijs van zijn deskundigheid en een beschrijving van de ter beschikking staande personele en technische middelen;6. een beschrijving van de inrichting van de bouwplaats, in het bijzonder van het veiligheidsplan;7. een beschrijving van de geplande maatregelen om de opgravingssite in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen en de eventuele vondsten te bewaren;8. de instemming van de eigenaar van de opgravingssite met de geplande werkzaamheden en de maatregelen voor het terugbrengen in de oorspronkelijke staat;9. de instemming van de eigenaar van de opgravingssite met de eigendomstoestand van de eventuele vondsten en hun bewaring;10. de intentieverklaring van de aanvrager om de eventuele vondsten in een voor wetenschappers toegankelijke opslagplaats te bewaren;11. de intentieverklaring van de aanvrager om het Ministerie regelmatig verslagen over de vooruitgang van de werkzaamheden evenals bij afsluiting van de werkzaamheden een eindverslag over te maken. Is de aanvraag onvolledig, dan vraagt het Ministerie desgevallend ontbrekende of onvolledige documenten op.

Meldingsplicht

Art. 5.De gerechtigde brengt het Ministerie binnen vijftien dagen op de hoogte van iedere belangrijke wijziging van de omstandigheden voor de werkzaamheden, inzonderheid iedere wijziging van de verantwoordelijke, iedere vermindering van de beschikbare personele of technische middelen, iedere verlenging van de werkzaamheden evenals iedere wijziging van de geplande maatregelen voor terugbrenging in de oorspronkelijke staat of voor bewaring.

Opschorting, intrekking van de vergunning

Art. 6.De Regering neemt de in artikel 27 van het decreet genoemde beslissing tot opschorting of intrekking van de vergunning voor opgravingen of archeologische graafwerken, nadat zij de gerechtigde de mogelijkheid gegeven heeft een standpunt in te nemen. De gerechtigde kan gehoord worden. De beslissing wordt bij ter post aangetekende brief naar de gerechtigde verstuurd. Een kopie van deze beslissing wordt aan de Commissie, de eigenaar, indien deze niet de gerechtigde is, evenals aan het gemeentecollege betekend.

Zodra hij de beslissing over de opschorting of de intrekking van de vergunning ontvangen heeft, mag de gerechtigde geen werkzaamheden op de opgravingssite meer uitvoeren, met uitzondering van de maatregelen die voor het behoud en de bescherming van de opgravingssite onontbeerlijk zijn.

Herzieningsprocedure

Art. 7.§ 1. Binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing over de opschorting of de intrekking van de vergunning kan de gerechtigde of de eigenaar van de opgravingssite bij de Regering bij ter post aangetekende brief om de herziening van de beslissing verzoeken. De gerechtigde kan gehoord worden. De Regering beslist binnen dertig dagen over het verzoek. Indien binnen deze termijn geen beslissing van de Regering volgt, wordt ervan uitgegaan dat het verzoek ingewilligd is.

De gerechtigde wordt bij ter post aangetekende brief over de beslissing van de Regering op de hoogte gebracht. Deze beslissing omvat eveneens de verplichtingen met betrekking tot het in de oorspronkelijke staat terugbrengen of de beveiliging van de opgravingssite waaraan de gerechtigde binnen negentig dagen na ontvangst van dit schrijven dient te voldoen. Een kopie van deze beslissing wordt aan de Commissie, de eigenaar, indien deze niet de gerechtigde is, evenals aan het gemeentecollege betekend. § 2. Indien binnen de in § 1 genoemde termijn geen herzieningsprocedure tegen de opschorting of de intrekking van de vergunning wordt ingeleid, worden aan de gerechtigde bij ter post aangetekende brief de verplichtingen met betrekking tot het in de oorspronkelijke staat terugbrengen of de beveiliging van de opgravingssite meegedeeld waaraan de gerechtigde binnen negentig dagen na ontvangst van dit schrijven dient te voldoen. HOOFDSTUK V Koninklijke Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de bescherming van monumenten en landschappen Organisatie

Art. 8.Het Ministerie staat in voor de leiding van het secretariaat en deskundig advies ten gunste van de Commissie. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen Inwerkingtreding

Art. 9.Dit besluit treedt op 1 januari 2009 in werking.

Uitvoering

Art. 10.De Minister bevoegd inzake Monumentenzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 20 november 2008.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport, Mevr. I. WEYKMANS

BIJLAGE 1. BIJ HET BESLUIT VAN DE REGERING VAN 20 NOVEMBER 2008 TOT UITVOERING VAN HET DECREET VAN 23 JUNI 2008 OVER DE BESCHERMING VAN DE MONUMENTEN, KLEINE MONUMENTEN, ENSEMBLES EN LANDSCHAPPEN ALSMEDE OPGRAVINGEN Formulier voor de aanvraag van de monumentenvergunning volgens artikel 2

Aanvraagformulier monumentenvergunning

1. Gegevens van de aanvrager

1.1. Identiteit van de aanvrager

Natuurlijke persoon

Naam :


Voornaam :


Straat :

Huisnummer :


Postcode :

Gemeente :


E-mail :


Telefoon :


Fax :


Rechtspersoon * [ ] publiekrechtelijk [ ] privaatrechtelijk

Benaming :


Vertegenwoordigd door :

Functie :


Naam :


Voornaam :


Straat :

Huisnummer :


Postcode :

Gemeente :


E-mail :


Telefoon :


Fax :


1.2. Hoedanigheid van de aanvrager

Is de aanvrager houder van een eigendomsrecht, een vruchtgebruik, een erfpachtrecht of een ander zakelijk recht op een onroerend goed?* [ ] Ja [ ] Nee Indien nee : Hoedanigheid vermelden a.u.b . . . . .

1.3. Identiteit van de eigenaar, indien hij niet de aanvrager is.

Natuurlijke persoon

Naam :


Voornaam :


Straat :

Huisnummer :


Postcode :

Gemeente :


E-mail :


Telefoon :


Fax :

Rechtspersoon * [ ] publiekrechtelijk [ ] privaatrechtelijk

Benaming :


Vertegenwoordigd door :

Functie :


Naam :


Voornaam :


Straat :

Huisnummer :


Postcode :

Gemeente :


E-mail :


Telefoon :


Fax :

2. Gegevens betreffende het betrokken goed

2.1. Ligging

Bij het goed gaat het om * [ ] een beschermd goed [ ] een goed dat zich in de beschermingszone van een beschermd goed bevindt

Straat :

Huisnummer :


Postcode :

Gemeente :


2.2. Kadaster

Afdeling :


Sectie :


Perceel :

3. Aanvraag

Beschrijving van de geplande werkzaamheden **


Bijvoegsels

a) Eigendomsbewijs voor het betrokken goed.b) Schriftelijke toestemming van de eigenaar, indien de aanvrager geen eigenaar van het betrokken object is. c) Actuele foto's van het betrokken goed en van de delen van het goed waarvoor de geplande werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Plaats, datum en handtekening :


* Gelieve aan te kruisen. ** Indien de voorziene ruimte niet volstaat, kunt u de beschrijving van de geplande werkzaamheden op een afzonderlijk bijvoegsel indienen.

Gezien om als bijlage 1 gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 20 november 2008 tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2008 over de bescherming van de monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen evenals opgravingen.

Eupen, 20 november 2008.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport, Mevr. I. WEYKMANS

BIJLAGE 2. BIJ HET BESLUIT VAN DE REGERING VAN 20 NOVEMBER 2008 TOT UITVOERING VAN HET DECREET VAN 23 JUNI 2008 OVER DE BESCHERMING VAN DE MONUMENTEN, KLEINE MONUMENTEN, ENSEMBLES EN LANDSCHAPPEN ALSMEDE OPGRAVINGEN Formulier voor een voorstel tot opname in het register van kleine monumenten en andere belangrijke gebouwen van de Duitstalige Gemeenschap volgens artikel 3

OPNAME IN HET REGISTER VAN KLEINE MONUMENTEN EN ANDERE BELANGRIJKE GEBOUWEN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP FORMULIER VOOR DE INVENTARISATIE 1. van alle kleine onroerende goederen die tot het klein volkspatrimonium behoren evenals 2. van alle niet onder bescherming staande gebouwen zoals boerderijen, schuren, kapellen die a) voor 1 juli 1914 werden gebouwd of b) voor de monumentenzorg interessant zijn.

BESCHRIJVING


GEMEENTE


GEHUCHT

ADRES

Straat :


Huisnummer :


EIGENAAR VAN HET GEBOUW/PERCEEL (Naam, voornaam, adres, telefoonnummer)


EVENTUELE HUURDER(S) (Naam, voornaam, adres, telefoonnummer)


NUMMER van het object of het gebouw op het plan van het gehucht


NAAM VAN HET HUIS * (of gebouw)


GEBOUW IN GEBRUIK * (JA/NEE)


BOUWJAAR * (eventueel schatting)


BIJZONDERHEDEN * (van het object of gebouw of van zijn onmiddellijke omgeving) Voorbeelden : bijzondere keldergewelven, onderaardse gangen, dichtgegooide putten, opmerkelijke geschiedenis, enz.

EVALUATIE DOOR DE DORPSGROEP Om welke redenen dient het object of het gebouw - geheel of gedeeltelijk - in het register te worden opgenomen ?


BIJLAGEN (Aantal)


ACTUELE FOTO'S (meerdere opnamen)


PLAN VAN HET GEHUCHT (en nummering van de objecten en gebouwen)


FOTOKOPIE"N * (van alle foto's, plannen, ansichtkaarten, enz.)


* Deze vakjes moeten enkel voor de - door de dorpsgroep - voor het register voorgestelde objecten en gebouwen worden ingevuld.

Gezien om als bijlage 2 gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 20 november 2008 tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2008 over de bescherming van de monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen evenals opgravingen.

Eupen, 20 november 2008.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport, Mevr. I. WEYKMANS

^