Etaamb.openjustice.be
Decreet van 20 december 2011
gepubliceerd op 24 februari 2012

Decreet houdende wijziging van artikel 79/17 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, met als doel de inachtneming van het arrest nr. 4/2011 van het Grondwettelijk Hof van 13 januari 2011

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029034
pub.
24/02/2012
prom.
20/12/2011
ELI
eli/decreet/2011/12/20/2012029034/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2011. - Decreet houdende wijziging van artikel 79/17 van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, met als doel de inachtneming van het arrest nr. 4/2011 van het Grondwettelijk Hof van 13 januari 2011 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 79/17, § 1, tweede lid, van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, wordt punt 3°, ingevoegd bij het decreet van 18 maart 2010, vervangen door hetgeen volgt : « 3° de gekozen inrichting voor secundair onderwijs is gelegen in een straal van 4 km rondom de lagere school of de basisschool van afkomst.

De minimale waarde is 1, indien het criterium niet vervuld is, of, wanneer dit criterium vervuld is en wanneer de school bedoeld bij 1° en de inrichting bedoeld bij 2° de eerste dichtstbijzijnde zijn in de zin van 1° en 2°. In alle andere gevallen wanneer dit criterium vervuld is : a) wordt de minimale waarde 1 met 0,054;0,108; 0,162; 0,216 of 0,27 vermeerderd naar gelang van de waarde toegekend aan het criterium bedoeld bij 1°, d.w.z. 1,81; 1,61; 1,41; 1,21 of 1; b) wordt de waarde verkregen bij punt a) vermeerderd met 0,054;0,108; 0,162; 0,216 of 0,27 naargelang van de waarde toegekend aan het criterium bedoeld bij 2°, d.w.z. 1,79; 1,59; 1,39; 1,19 of 1. »

Art. 2.Dit artikel treedt in werking op 1 januari 2012.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Kind, Wetenschappelijk Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET _______ Nota (1) Zitting 2011-2012 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 283-1. - Verslag nr. 283-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Zitting van 20 december 2011.

^