Etaamb.openjustice.be
Decreet van 19 november 2010
gepubliceerd op 06 december 2010

Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken

bron
vlaamse overheid
numac
2010035901
pub.
06/12/2010
prom.
19/11/2010
ELI
eli/decreet/2010/11/19/2010035901/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2010. - Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 5, § 2, van het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, gewijzigd bij het decreet van 21 november 2008, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het krediet moet bestemd zijn voor een van de volgende doeleinden : a) als het krediet wordt afgesloten vanaf de start van de openbare werken, moet het krediet bestemd zijn voor de financiering van het bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van schulden op korte termijn, dat zijn de schulden op minder dan een jaar of die jaarlijks hernieuwbaar zijn, aan kredietinstellingen;b) als het krediet met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, werd afgesloten voor de start van de openbare werken, moet het krediet bestemd zijn voor de financiering van investeringen of activiteiten van de onderneming;».

Art. 3.De Vlaamse Regering legt de overgangsmaatregelen vast in verband met het bepalen van het toepassingsgebied van de oude regelgeving.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 november 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS _______ Nota's (1) Zitting 2009-2010 : Stukken.- Ontwerp van decreet : 639, nr. 1.

Zitting 2010-2011 : Stukken. - Verslag : 639, nr. 2.

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 639, nr. 3 Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 27 oktober 2010.

^