Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 juli 2021
gepubliceerd op 26 juli 2021

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021021543
pub.
26/07/2021
prom.
15/07/2021
ELI
eli/decreet/2021/07/15/2021021543/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JULI 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 10/06/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021545 bron waalse overheidsdienst ministerie van de franse gemeenschap 10 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervormin Gelet op het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014, het decreet van de Frans(...) sluiten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127 en 128 ervan.

Art. 2.Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 10/06/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021545 bron waalse overheidsdienst ministerie van de franse gemeenschap 10 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervormin Gelet op het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014, het decreet van de Frans(...) sluiten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 juli 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2020-2021. Stukken van het Waals Parlement, 643 (2020-2021) Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 15 juli 2021.

Bespreking.

Stemming.

^