Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 juli 2002
gepubliceerd op 15 oktober 2002

Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002036156
pub.
15/10/2002
prom.
15/07/2002
ELI
eli/decreet/2002/07/15/2002036156/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JULI 2002. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Artikel 4 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies van het Vlaamse Gewest, wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 4.De besluiten van de provincieraad tot vaststelling van de formatie van het statutaire provinciepersoneel, en de wijzigingen aan die personeelsformatie, worden, binnen een termijn van twintig dagen die ingaat op de dag nadat ze zijn genomen, naar de Vlaamse regering verstuurd.

De besluiten van de provincieraad betreffende de vaststelling of wijziging van het inzetten van contractueel personeel worden eveneens, binnen een termijn van twintig dagen die ingaat op de dag nadat ze zijn genomen, naar de Vlaamse regering verstuurd.

Onder personeelsformatie wordt de opsomming van de graden en de vaststelling van het aantal vol- en deeltijdse betrekkingen per graad verstaan. »

Art. 3.Artikel 5 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 5.§ 1. De Vlaamse regering is bevoegd om, bij gemotiveerd besluit en binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag nadat ze bij de Vlaamse regering zijn toegekomen, de besluiten, bedoeld in artikel 4, inzake de personeelsformatie en het inzetten van contractueel provinciepersoneel, te schorsen of te vernietigen wegens schending van de wet of strijdigheid met het algemeen belang.

Bovendien schorst of vernietigt de Vlaamse regering, binnen diezelfde termijn, de bedoelde besluiten in de volgende gevallen : 1° als een dergelijk besluit wordt ingediend zonder dat de noodzaak daartoe voldoende wordt verantwoord op basis van een personeelsbehoeftenstudie.De personeelsbehoeftenstudie bevat in ieder geval de volgende elementen : a) de motivering en de verklaring van de beoogde wijzigingen aan het personeelsbestand, waarbij onder meer de beleidsvisie of de opties van het bestuur op herkenbare wijze worden verwoord;b) de functiebeschrijvingen die de functies onderbrengen in een bepaald niveau en op een bepaalde plaats binnen de organisatie en die een nauwkeurige weergave bevatten van de taakinhoud en het profiel van een functie;c) de prestatiegegevens in de vorm van kwantitatieve en beschrijvende informatie die betekenisvol is voor de personeelsbehoefte en die betrekking heeft op het dienstverleningspakket en het niveau van de dienstverlening, het kwaliteitsniveau van de dienstverlening, de organisatieopvatting bij de dienstverlening en het taakvolume;2° als een dergelijk besluit wordt ingediend zonder algemeen organogram, of, als de omvang van de organisatie dat noodzakelijk maakt, zonder deelorganogrammen per departement, afdeling en/of dienst;3° als een dergelijk besluit wordt ingediend zonder dat de financiële haalbaarheid wordt aangetoond op basis van een nauwkeurige berekening van de maximale financiële gevolgen van de beslissing en van de wijze waarop het evenwicht van de begroting en van het bijbehorende meerjarige financiële beleidsplan behouden kan blijven;4° als een dergelijk besluit personeelsfuncties bevat die de sectorale akkoorden schenden die in de bevoegde onderhandelingscomités werden gesloten. In afwijking van het eerste lid, kan de Vlaamse regering, als de redenen die aanleiding geven tot een schorsing of vernietiging beperkt zijn tot een of meer welbepaalde functies, de schorsing of vernietiging beperken tot één of meer artikelen of onderdelen van het voorliggende besluit op voorwaarde dat het niet-geschorste of niet-vernietigde deel van het voorliggende besluit nog op verantwoorde en samenhangende wijze kan worden uitgevoerd. § 2. De Vlaamse regering verstuurt haar schorsings- of vernietigingsbesluit naar de provincieoverheid uiterlijk op de laatste dag van de termijn, bedoeld in § 1, eerste lid. Na die termijn zijn de desbetreffende besluiten van de provincieoverheid niet langer vatbaar voor schorsing of vernietiging. § 3. De provincieoverheid waarvan een besluit in zijn uitvoering werd geschorst, kan het geschorste besluit intrekken en geeft daarvan kennis aan de Vlaamse regering. § 4. De provincieoverheid kan een geschorst besluit gemotiveerd rechtvaardigen of aanpassen binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag nadat de Vlaamse regering het schorsingsbesluit naar het bestuur heeft gestuurd. Ze stuurt dit besluit tot rechtvaardiging of aanpassing, op straffe van nietigheid van het geschorste besluit, uiterlijk op de laatste dag van die termijn naar de Vlaamse regering.

Als een besluit wordt vernietigd dat door de provincieoverheid werd gerechtvaardigd of aangepast, neemt de Vlaamse regering haar vernietigingsbesluit binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag nadat het besluit van de provincieoverheid is toegekomen en verstuurt ze haar besluit uiterlijk op de laatste dag van die termijn.

Als de Vlaamse regering de termijn voor vernietiging laat verstrijken, is de schorsing ambtshalve opgeheven. »

Art. 4.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt het opschrift vervangen door wat volgt : "HOOFDSTUK III. - Begroting en begrotingswijzigingen".

Art. 5.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet worden de opschriften "Afdeling 1. - Begroting en begrotingswijzigingen" en "Afdeling 2. - Schuldherschikking" geschrapt.

Art. 6.Artikel 16 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 16.De besluiten van de provincieraad betreffende de begroting en erin aangebrachte wijzigingen worden binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag nadat ze zijn genomen, naar de Vlaamse regering verstuurd.

Bij de begroting wordt het meerjarige financiële beleidsplan gevoegd op basis waarvan het begrotingsevenwicht kan worden gehandhaafd, alsmede alle andere bijlagen die vereist zijn voor de definitieve vaststelling van de begroting.

De Vlaamse regering bepaalt de aard van de informatiedrager voor de gegevens die haar moeten worden toegestuurd en de vorm waarin die gegevens zijn vastgelegd. »

Art. 7.Artikel 17 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 17.§ 1. De Vlaamse regering is bevoegd om, bij gemotiveerd besluit en binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag nadat ze bij de Vlaamse regering is toegekomen, de begroting of begrotingswijziging te schorsen of rechtstreeks te vernietigen wegens schending van de wet of strijdigheid met het algemeen belang.

Bovendien schorst de Vlaamse regering de begroting of begrotingswijziging binnen dezelfde termijn in de volgende gevallen : 1° als de provincieraad een begroting of een wijziging in de begroting indient met een deficitair saldo op de gewone of de buitengewone dienst, met een fictief evenwicht, met een fictief batig saldo of als uit het meerjarige financiële beleidsplan blijkt dat het evenwicht niet behouden kan blijven;2° als de provincieraad ontvangsten of verplichte uitgaven, die krachtens de wet gedurende het jaar waarop de begroting betrekking heeft ten gunste of ten laste van de provincie komen, geheel of gedeeltelijk niet in de begroting vastlegt;3° als de provincieraad ontvangsten op de begroting brengt die gedurende het jaar waarop de begroting betrekking heeft geheel of gedeeltelijk niet aan de provincie toekomen;4° als de provincieraad uitgaven of ontvangsten die strijdig zijn met de wet, in de begroting vastlegt. In afwijking van het eerste lid, kan de Vlaamse regering, voorzover de redenen die aanleiding geven tot de schorsing het evenwicht van de begroting niet in gevaar brengen, de schorsing beperken tot een of meer artikelen of onderdelen van de begroting. § 2. De Vlaamse regering verstuurt haar schorsingsbesluit naar de provincieoverheid uiterlijk op de laatste dag van de termijn, bedoeld in § 1, eerste lid. Als binnen die termijn geen beslissing naar de provincieoverheid is verstuurd, is de begroting of begrotingswijziging die de provincieraad heeft vastgesteld, definitief. »

Art. 8.Artikel 18 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 18.§ 1. De provincieraad spreekt zich over het schorsingsbesluit uit en stelt de begroting of de begrotingswijziging opnieuw vast. Hij stuurt zijn gemotiveerde besluit naar de Vlaamse regering. § 2. De Vlaamse regering spreekt zich bij gemotiveerd besluit uit over de begroting of begrotingswijziging die de provincieraad opnieuw heeft vastgesteld. Onverminderd haar bevoegdheid tot vernietiging wegens schending van de wet of strijdigheid met het algemeen belang, stelt de Vlaamse regering de begroting of de erin aangebrachte wijzigingen definitief vast, met inachtneming van de volgende regelen : 1° als de begroting een deficitair saldo op de gewone of op de buitengewone dienst, een fictief evenwicht of een fictief batig saldo vertoont, neemt de Vlaamse regering alle vereiste maatregelen om het evenwicht van de begroting te herstellen;2° als de ontvangsten of verplichte uitgaven die krachtens de wet gedurende het jaar waarop de begroting betrekking heeft ten gunste of ten laste van de provincie komen, geheel of gedeeltelijk niet in de begroting vastgesteld zijn, schrijft de Vlaamse regering ze ambtshalve in;3° als bepaalde ontvangsten die de provincieraad op de begroting heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan de provincie toekomen of als bepaalde kredieten strijdig zijn met de wet, dan schrapt de Vlaamse regering die of schrijft ze die op het juiste bedrag in. De Vlaamse regering treft haar besluit binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag nadat het besluit van de provincieraad is toegekomen, en verstuurt haar besluit naar de provincieoverheid uiterlijk op de laatste dag van die termijn. Als binnen de termijn, bedoeld in het vorige lid geen beslissing naar de provincieoverheid is verstuurd, is de begroting die de provincieraad opnieuw heeft vastgesteld, definitief. »

Art. 9.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IIIbis, bestaande uit de artikelen 18bis tot en met artikel 18undecies, ingevoegd, dat luidt als volgt : "HOOFDSTUK IIIbis. - Provinciebedrijven en Autonome Provinciebedrijven Afdeling 1. - Organisatie van de provinciebedrijven en de autonome

provinciebedrijven

Artikel 18bis.Van de besluiten van de provincieraad waarbij provinciale inrichtingen en diensten worden georganiseerd als provinciebedrijf, wordt een voor eensluidend verklaard afschrift naar de Vlaamse regering gestuurd overeenkomstig de bepalingen van artikel 20. De bepalingen van de artikelen 21 en 24 zijn op deze besluiten van toepassing. De inbedrijfstelling gaat ten vroegste in op de eerste januari van het jaar dat volgt op dat van het besluit van de Vlaamse regering.

Artikel 18ter.Het toezicht op de begroting en op de begrotingswijzigingen van de provinciebedrijven die de provincieraad heeft aangebracht, wordt geregeld op de wijze bepaald in artikel 16 tot en met 18.

Artikel 18quater.Een exemplaar van de jaarrekening van ieder provinciebedrijf die de provincieraad voorlopig heeft goedgekeurd, wordt gehecht aan de provincierekening.

Artikel 18quinquies.§ 1. De besluiten van de provincieraad betreffende de jaarrekeningen van ieder provinciebedrijf worden, binnen een termijn van twintig dagen die ingaat op de dag nadat ze zijn genomen, naar de Vlaamse regering verstuurd, samen met het jaarverslag en alle bijbehorende documenten. § 2. De Vlaamse regering spreekt zich uit over de goedkeuring van de jaarrekeningen binnen een termijn van driehonderd dagen die ingaat op de dag nadat ze zijn toegekomen en verstuurt haar besluit uiterlijk op de laatste dag van die termijn naar de provincieoverheid en de bedrijfsontvanger.

Als binnen de termijn, bedoeld in het vorige lid geen besluit naar de provincieoverheid wordt verstuurd, wordt de Vlaamse regering geacht de jaarrekening te hebben goedgekeurd. § 3. Als de Vlaamse regering de jaarrekening niet goedkeurt, kan de provincieraad, binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat het besluit naar de provincieoverheid is gestuurd, de jaarrekening omwerken en ze opnieuw ter goedkeuring bij de Vlaamse regering indienen.

De Vlaamse regering beschikt over een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag nadat de omgewerkte jaarrekening is toegekomen, om ze al dan niet goed te keuren en verstuurt haar besluit uiterlijk op de laatste dag van die termijn naar de provincieoverheid. Als binnen die termijn geen besluit naar de provincieoverheid is verstuurd, wordt de Vlaamse regering geacht de omgewerkte jaarrekening te hebben goedgekeurd.

Artikel 18sexies.§ 1. De besluiten van de provincieraad waarbij autonome provinciebedrijven worden opgericht en hun statuten worden vastgesteld, worden binnen een termijn van twintig dagen die ingaat op de dag nadat ze zijn genomen, ter goedkeuring aan de Vlaamse regering verstuurd. § 2. De Vlaamse regering spreekt zich over de goedkeuring uit binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag nadat de besluiten, bedoeld in het eerste lid zijn toegekomen. Als binnen die termijn geen beslissing naar de provincieoverheid is verstuurd, wordt de Vlaamse regering geacht de besluiten te hebben goedgekeurd. Afdeling 2. - Toezicht op de besluiten van de raad van bestuur van het

autonome provinciebedrijf

Artikel 18septies.§ 1. De besluiten van de raad van bestuur van het autonome provinciebedrijf tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, worden binnen een termijn van twintig dagen die ingaat op de dag nadat ze zijn genomen, naar de bestendige deputatie verstuurd met het oog op het advies van de provincieraad. Ze worden op dezelfde dag voor goedkeuring naar de Vlaamse regering verstuurd. § 2. Als de provincieraad zijn advies niet aan de Vlaamse regering bezorgt binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat vanaf de dag nadat de besluiten van de raad van bestuur, bedoeld in § 1, bij de bestendige deputatie zijn toegekomen, wordt de provincieraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht. § 3. De Vlaamse regering spreekt zich over de goedkeuring uit binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag nadat de besluiten, bedoeld in § 1, zijn toegekomen. Als binnen die termijn geen beslissing naar de provincieoverheid is verstuurd, wordt de Vlaamse regering geacht haar goedkeuring te hebben verleend.

Artikel 18octies . Van de besluiten van de raad van bestuur van het autonome provinciebedrijf wordt onverwijld nadat ze zijn genomen, een lijst met een beknopte omschrijving van de aangelegenheden die erin worden geregeld, aan de Vlaamse regering verstuurd.

Artikel 18novies . De Vlaamse regering kan, bij gemotiveerd besluit, het besluit vernietigen, waarbij de raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf de wet schendt of het algemeen belang schaadt.

De besluiten, bedoeld in het eerste lid, kunnen niet langer worden vernietigd door de Vlaamse regering als zij haar beslissing niet heeft genomen en naar het autonome provinciebedrijf verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat de lijst, bedoeld in artikel 18octies, is verstuurd.

De termijn, bedoeld in het vorige lid, wordt gestuit door de verzending van een ter post aangetekende brief waarbij de Vlaamse regering het dossier betreffende een bepaald besluit bij het autonome provinciebedrijf opvraagt.

Een door de Vlaamse regering opgevraagd besluit kan niet langer door de Vlaamse regering worden vernietigd na het verstrijken van een termijn van dertig dagen, waarbinnen de Vlaamse regering haar besluit naar het autonome provinciebedrijf moet versturen. Die termijn gaat in op de dag nadat het dossier is toegekomen dat bij aangetekende zending werd toegestuurd of tegen ontvangstbewijs werd afgegeven.

Artikel 18decies.Onverminderd haar rechtstreekse vernietigingsbevoegdheid kan de Vlaamse regering, bij gemotiveerd besluit en binnen de termijnen, bepaald in artikel 18novies, tweede en vierde lid, de uitvoering schorsen van het besluit, waarbij de raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf de wet schendt of het algemeen belang schaadt.

De raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf kan het geschorste besluit intrekken en geeft daarvan kennis aan de Vlaamse regering.

De raad van bestuur kan een geschorst besluit gemotiveerd rechtvaardigen binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag nadat het schorsingsbesluit van de Vlaamse regering naar het autonome provinciebedrijf is verstuurd. De raad stuurt dat rechtvaardigingsbesluit, op straffe van nietigheid van het geschorste besluit, uiterlijk op de laatste dag van die termijn naar de Vlaamse regering.

Ingeval van rechtvaardiging kan de Vlaamse regering, bij gemotiveerd besluit, het geschorste besluit waarbij de raad van bestuur van het autonome provinciebedrijf de wet schendt of het algemeen belang schaadt, vernietigen binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat het rechtvaardigingsbesluit is toegekomen.

Het vernietigingsbesluit wordt uiterlijk op de laatste dag van die termijn van dertig dagen naar het autonome provinciebedrijf verstuurd.

Als de Vlaamse regering de termijn voor vernietiging laat verstrijken, is de schorsing ambtshalve opgeheven.

Artikel 18undecies.Voor de toepassing van artikel 18novies en 18decies gelden als strijdig met het algemeen belang, de besluiten die strijdig zijn met de beginselen van een behoorlijk en goed bestuur of die strijdig zijn met het algemene beleid of met de belangen van de hogere overheid. »

Art. 10.In artikel 20 van hetzelfde decreet, wordt 3°, opgeheven door het decreet van 13 april 1999, opnieuw opgenomen in de volgende lezing : « 3° de besluiten van de provincieraad waardoor de financiële lasten van opgenomen leningen worden herschikt. »

Art. 11.In artikel 21 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1 .Binnen de termijnen bepaald in de artikelen 22 en 24 schorst de Vlaamse regering bij gemotiveerd besluit de uitvoering van het besluit, waarbij de provincieraad of de bestendige deputatie de wet schendt of het algemeen belang schaadt. Zij geeft hiervan onverwijld kennis aan de overheid waarvan het besluit werd geschorst. »; 2° in § 4 worden de woorden "van de provinciegouverneur" geschrapt.

Art. 12.In artikel 22, eerste lid, artikel 23 en artikel 24 van hetzelfde decreet worden telkens de woorden "door de gouverneur" geschrapt.

In artikel 22 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Deze termijn wordt geschorst door de verzending van een ter post aangetekende brief waarin de Vlaamse regering het dossier betreffende een bepaald besluit bij de provincieoverheid opvraagt of bijkomende inlichtingen inwint. De ontvangst van het dossier of van de bijkomende inlichtingen of de verzending van de ter post aangetekende ingediende klacht aan de toezichthoudende overheid geldt als stuiting. »

Art. 13.In hetzelfde decreet wordt een nieuw hoofdstuk IVter. - Klachtrecht ingevoegd, bestaande uit artikel 24quater, dat luidt als volgt : "HOOFDSTUK IVter. - Klachtrecht

Artikel 24quater.In het geval dat een klacht wordt ingediend tegen een besluit van de provincieraad of van de bestendige deputatie, brengt de Vlaamse regering bij wie de klacht is ingediend, de indiener van de klacht regelmatig op de hoogte van de behandeling van de klacht.

De Vlaamse regering brengt de indiener van de klacht in elk geval op de hoogte, bij gewone brief, van : 1° de ontvangst van de klacht, binnen tien dagen nadat ze is toegekomen;2° het verzoek van de Vlaamse regering aan de provincieoverheid om het besluit of de inlichtingen, bedoeld in artikel 22, op te sturen, binnen tien dagen na het verzoek;3° in voorkomend geval, de motieven van de Vlaamse regering om het besluit van de provincieoverheid waartegen de klacht was ingediend niet te schorsen of te vernietigen, binnen tien dagen nadat het besluit is genomen of na het verstrijken van de termijn van dertig dagen, bedoeld in artikel 22 en 23 of van de termijn van vijftig dagen, bedoeld in artikel 24;4° in voorkomend geval, de motieven van de Vlaamse regering waarbij het bestreden besluit van de provincieoverheid wordt geschorst of vernietigd, binnen tien dagen nadat dit besluit is genomen 5° de stand van het dossier als de behandeling van de klacht verschillende weken of maanden in beslag neemt;in dat geval informeert de Vlaamse regering de indiener van de klacht minstens om de drie maanden over de stand van zaken. Zodra de Vlaamse regering het onderzoek heeft afgerond, stuurt ze haar definitieve antwoord aan de indiener van de klacht en geeft ze er ook kennis van aan de betrokken provincieoverheid.

De bepalingen van dit artikel zijn zowel van toepassing op de besluiten van de provincieoverheid, waarvan in toepassing van artikel 20 geen afschrift naar de Vlaamse regering moet worden gestuurd, als op de besluiten waarvan wel een afschrift naar de Vlaamse regering moet worden gestuurd. »

Art. 14.De besluiten van de provincieoverheden en de besluiten van de raden van bestuur van de autonome provinciebedrijven, genomen vóór de inwerkingtreding van dit decreet, blijven onderworpen aan de regelen die op dat tijdstip van kracht waren.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel. 15 juli 2002.

De Minister-President van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangel.egenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarènzaken, P. VAN GREMBERGEN _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Stukken. - Voorstel van decreet, 1187 - Nr. 1. - Amendementen, 1187 - Nr. 2. - Verslag, 1187 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1187 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 3 juli 2002.

^