Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2002 pub. 15/10/2002 numac 2002015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 8 december 1993

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 15/10/2002 numac 2002054054 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Staelens, Daniël Staelens, Daniël Jozef Gabriël, weduwnaar van Mevr. De Rocker, Mariett Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2002 numac 2002009952 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002 is Mevr. Devenyns, A., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot rechter in deze rechtbank. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2002 numac 2002011391 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Geschillenkamer van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2002 numac 2002013214 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002. Wordt benoemd : Officier in de Kroonorde de heer Henri Roegiers, ere-raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof te Gent. Hij neemt vanaf 24 no type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2002 numac 2002016203 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt, met ingang van 1 mei 2003, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van dierenarts verleend aan de heer Hiernaux, Willy A.G., die aanspraak heeft op een rustpe Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe emachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2002 pub. 15/10/2002 numac 2002003446 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2002 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe type ministerieel besluit prom. 11/10/2002 pub. 15/10/2002 numac 2002011402 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 15/10/2002 numac 2002027940 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verhoging van de werkingstoelage verleend aan de dagcentra voor bejaarden beheerd door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk

decreet

type decreet prom. 15/07/2002 pub. 15/10/2002 numac 2002036156 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 15/07/2002 pub. 15/10/2002 numac 2002036155 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 15/10/2002 numac 2002009951 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 3 oktober 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, is aan de heer De Keyzer, F., substituut procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om ti

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/10/2002 numac 2002029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling 1) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2002, wordt op 1 oktober 2002 eervol ontslag verleend uit haar ambt aan Mevr. Denise Hacquin, directrice. Vanaf deze datum wordt betrokkene ertoe gemachtigd 2) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2002, wordt op 1 oktober 2002 e(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2002 pub. 15/10/2002 numac 2002031515 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/07/2002 pub. 15/10/2002 numac 2002031490 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de toekenning van toelagen voor de bevordering van investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur

document

type document prom. -- pub. 15/10/2002 numac 2002002270 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van de POD « Consumentenzaken » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 31 oktober 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring heb(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 31 oktober 2002 : Basisdiploma van de 2 e cyclus van unive(...) type document prom. -- pub. 15/10/2002 numac 2002021415 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en culturele Aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Te begeven betrekking 1.1. Bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstr 1.2. De kandidaten moeten de volgende algemene toegangsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of bu(...) type document prom. -- pub. 15/10/2002 numac 2002013164 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Aanpassing op 1 september 2002 van het bedrag van het normale loon dat in aanmerking komt voor de toepassing van de wetgeving inzake betaald educatief verlof, aan het indexcijfer van de conventionele lonen van bedienden In het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2002, bladzijde 33.826, dient te worden gelezen in de Fr(...)
^