Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 december 2010
gepubliceerd op 28 december 2010

Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029676
pub.
28/12/2010
prom.
15/12/2010
ELI
eli/decreet/2010/12/15/2010029676/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2010. - Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2011, worden de middelen van de Franse Gemeenschap op 8.684.242.000 euro geraamd, onderverdeeld als volgt : - Gewone ontvangsten (Titel I) : 8.683.500.000 euro. - Vermogensontvangsten (Titel II) : 742.000 euro.

Art. 2.De Regering wordt ertoe gemachtigd elke ontvangst die aan de Franse Gemeenschap toekomt, in te vorderen.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting en de Financiën behoren, wordt ertoe gemachtigd leningen aan te gaan en elke verrichting inzake financieel beheer en elke thesaurieverrichting in het algemeen belang van de Thesaurie uit te voeren met inachtneming van de procedures bepaald door de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting en de Financiën behoren, wordt ertoe gemachtigd, mits informatie aan het Parlement, de Regering en het Rekenhof, een ontvangst van dit jaar aan te rekenen op de begroting van een vorig jaar, als die ontvangst noodzakelijk was voor het evenwicht van de begroting van dat jaar.

Art. 5.De invordering van de ontvangsten geschiedt door toedoen van de rekenplichtigen van de ontvangsten die bij besluit van de Regering aangesteld worden.

Art. 6.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2011.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 december 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 140-1. - Verantwoordingsprogramma, nr. 140-1 (bijlage 1). - Verslag, nr. 140-2.

Integrale verslagen. - Bespreking. Vergadering van 14 december 2010. - Hervatting van de bespreking en aanneming. Vergadering van 15 december 2010.

MIDDELENBEGROTING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2011

(In duizenden euro)

Artikel

Benaming van de opbrengsten

Raming per artikel

Totaal

TITEL I. - Gewone ontvangsten

SECTOR I. - FISCALE ONTVANGSTEN EN ONTVANGSTEN UIT PARTICULIERE RECHTEN

36.01

Retributies, heffingen en rechten, opbrengsten van alle belastingen en taksen geheven in het kader van artikel 170, § 2, van de Grondwet

0


Totaal voor sector I

0

SECTOR II. - ALGEMENE ONTVANGSTEN

08.01

Stortingen door de instellingen van openbaar nut met het oog op de betaling van de bezoldiging en de kosten van de controleorganen van de Gemeenschap

0


08.04

Bijdrage van het Egalisatiefonds voor de begrotingen van de Franse Gemeenschap

0


11.01

Terugbetaling van lonen, wedden, weddesubsidies, bijkomende toelagen van het personeel van het onderwijs of van de diensten van de Gemeenschap of de Staat

13.250


11.02

Terugbetaling van bezoldigingen van ter beschikking van V.Z.W.'s gestelde leerkrachten

100


11.03

Terugbetaling van bezoldigingen van ter beschikking van V.Z.W.'s gestelde leerkrachten - Opdrachthouders + heffingen

12.387


11.41

Bijdrage ten laste van de personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap in de maaltijdcheques

1.220


12.01

Storting van de bedragen die niet werden aangewend door de rekenplichtigen die met geldvoorschotten werken

3.000


16.01

Diverse opbrengsten

26.688


16.02

Terugbetaling van ten onrechte gestorte bedragen

250


16.03

Inschrijvingsgeld voor afstandsonderwijs

122


16.04

Inschrijvingsgeld voor het onderwijs in de inrichtingen voor kunstonderwijs met beperkt leerplan die door de Franse Gemeenschap worden gesubsidieerd of georganiseerd

3.554


16.05

Inschrijvingsgeld voor het onderwijs voor sociale promotie

42


16.07

Opbrengst van de retributie voor het betrekken van de gebouwen van de Gemeenschap door het "Centre hospitalier universitaire de Liège"

8.924


16.21

Rechten voor gelijkstelling van in het buitenland behaalde diploma's

2.275


16.22

Rechten voor homologatie van getuigschriften en diploma's

0


29.01

Beleggingsinteresten en opbrengst van het beheer van de schuld

4.150


38.01

Terugvordering van de tekorten van de rekenplichtigen die door het Rekenhof werden veroordeeld

0


46.01

Toegewezen gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting

2.139.043


46.02

Toegewezen gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde

5.927.433


46.05

Tegemoetkoming van de Staat in de financiering van het universitair onderwijs voor buitenlandse studenten

69.849


46.06

Definitieve correctie dotaties Waals Gewest/Franse Gemeenschapscommissie (intresten inbegrepen)

0


46.07

Definitieve correctie responsabiliseringsbijdrage (intresten inbegrepen)

0


46.08

Tegemoetkoming van het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie m.b.t. de opvang van leerlingen in het buitengewoon onderwijs

100


49.31

Samenwerkingsakkoorden met het Waalse Gewest en de Federale Staat betreffende de startbaanovereenkomsten

3.500


49.32

Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van de artikelen 114 en 115 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie

8.627


49.37

Terugbetaling van de bezoldigingen van het personeel tewerkgesteld in het kader van overeenkomsten betreffende de gesubsidieerde contractuelen en de steun voor bevordering van de tewerkstelling, ondertekend met een deelstaat of de federale overheid

58.372


49.38

Bijdragen van de FOREM en ACTIRIS in de bezoldigingen die werden uitbetaald in het kader van de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de non-profit sector

3.500


49.39

Tegemoetkomingen van het Brusselse Gewest en het Waalse Gewest in het kader van de doorstromingsprogramma's

10.721


49.41

Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld

306.165


Totaal voor sector II

8.603.272

SECTOR III. - ONTVANGSTEN MET EEN SPECIALE BESTEMMING

06.03

Diverse ontvangsten, schenkingen, legaten en tegemoetkomingen van de Nationale Loterij, bestemd voor het migrantenbeleid op het gebied van onderwijs (cf. O.A. 52 - A.P. 90 - V.K. 01.08)

0


06.04

Diverse ontvangsten, inschrijvingsrechten, opbrengst van de verkoop van periodieken, subsidies van internationale instellingen voor communautaire acties (cf. O.A. 11 - A.P. 12 - V.K. 01.01)

1.241


06.05

Diverse ontvangsten, schenkingen, legaten, dotatie van de Nationale Loterij, inschrijvingsrechten, abonnementen, heffingen, opbrengst van belastingen, taksen, commerciële sponsoring op sportgebied (cf. O.A. 26 - A.P. 11 - V.K. 12.33)

12.726


06.06

Stortingen van de Nationale Loterij en van het Nationaal Impulsfonds voor het migrantenbeleid (cf. O.A. 20 - A.P. 17 - V.K. 33.49)

3


16.08

Vergoedingen voor schade toegebracht aan het uitgeleend materieel, opbrengst van de verkoop van gedeclasseerd materieel en opbrengst van betaaluitleningen (cf. O.A. 20 - A.P. 15 - V.K. 12.32)

30


16.09

Inschrijvingsrechten, taksen, boeten en gemeentelijke tegemoetkomingen ontvangen in de centra voor openbare lectuurvoorziening van de Franse Gemeenschap en de centrale openbare bibliotheek van de Franse Gemeenschap. Opbrengst van de verkoop van goederen of diensten (cf.

O.A. 22 - A.P. 11 - V.K. 12.30)

70


16.10

Inschrijvingsrechten voor activiteiten voor opleiding van sociaal-culturele animators (cf. O.A. 20 - A.P. 11 - V.K. 12.51)

62


16.11

Bijdrage van de RTBF en de private radio's (artikel 27 van het decreet van 19 juli 1991) (cf. O.A. 25 - A.P. 34 - V.K. 31.01)

1.104


16.12

Inkomsten uit de commerciële reclame op de RTBF en RTL-TVi bestemd voor de ontwikkeling van de geschreven pers (cf. O.A. 25 - A.P. 41 - V.K. 01.01)

0


16.13

Inschrijvingsrechten voor colloquia, stages en seminaries georganiseerd door het cultureel centrum Marcel Hicter en door het Centrum voor sociaal-culturele vorming van Rossignol (cf. O.A. 20 - A.P. 05 - V.K. 01.01)

619


16.16

Ontvangsten ingevolge de toepassing van het decreet van 16 april 1991 (art. 114 en 115) tot regeling van het onderwijs voor sociale promotie (Franse Gemeenschap)(cf. O.A. 56 - A.P. 52 - V.K. 41.24)

0


16.17

Ontvangsten ingevolge de toepassing van het decreet van 16 april 1991 (art. 114 en 115) tot regeling van het onderwijs voor sociale promotie (officieel gesubsidieerd) (cf. O.A. 56 - A.P. 54 - V.K. 43.24)

0


16.18

Ontvangsten ingevolge de toepassing van het decreet van 16 april 1991 (art. 114 en 115) tot regeling van het onderwijs voor sociale promotie (vrij gesubsidieerd) (cf. O.A. 56 - A.P. 55 - V.K. 44.24)

0


28.01

Rente op beleggingen van stichtingen, schenkingen, legaten en prijzen, en terugbetaling van de beleggingen op de vervaldatum (cf. O.A. 40 - A.P. 42 - V.K. 01.01)

70


30.01

Terugbetaling studietoelagen (cf. O.A. 47 - A.P. 10 - V.K. 33.02)

400


30.02

Terugvordering van kinderbijslag en invordering van bijdragen door toedoen van de federale overheid op het gebied van hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming (cf. O.A. 17 - A.P. 14 - V. K. 33.04)

5.700


38.10

Dotaties en voorschotten van de Nationale Loterij (cfr. O.A. 11 - A.P. 36 - V.K. 01.01)

23.718


38.50

Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de adoptie sluiten betreffende de adoptie (cf. O.A. 17 - A.P. 13 - V.K. 01.01)

70


39.06

Tegemoetkomingen van de Europese fondsen voor actieprogramma's of programma's voor beroepsopleiding en wederinschakeling in het arbeidsproces - Gewoon en gespecialiseerd leerplichtonderwijs met beperkt leerplan, en alternerend onderwijs (cf. O.A. 40 - A.P. 80 - V.K. 30.02)

4.347


39.07

Tegemoetkomingen van de Europese fondsen voor actieprogramma's of programma's voor beroepsopleiding en wederinschakeling in het arbeidsproces - Onderwijs voor sociale promotie (cf. O.A. 40 - A.P. 80 - V.K. 30.01)

6.000


39.10

Tegemoetkoming van de Europese Unie voor culturele infrastructuren (cf. O.A. 15 - A.P. 23 - V.K.01.01)

240


39.11

Tegemoetkoming van het Waalse Gewest voor actieprogramma's in verband met de uitrusting van het beroepstechnisch onderwijs (cf. O.A.52 - A.P.94 - V.K. 01.02)

0


39.12

Tegemoetkomingen van de Europese fondsen, sectorfondsen, gewest-, provinciale en federale subsidies voor actieprogramma's in verband met de uitrusting van het technisch en beroepsonderwijs (cf. O.A.52 - A.P.94 - V.K.01.03)

4.774


39.13

Tegemoetkoming van de gewesten voor het hoger onderwijs (cf. O.A. 55 - A.P. 59 - V.K. 01.01)

0


39.14

Tegemoetkoming van de Europese Unie in de financiering van activiteiten in verband met het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie (O.A. 14 - A.P. 12 - V.K. 12.72)

483


39.15

Tegemoetkomingen van de Europese fondsen voor actieprogramma's in verband met het hoger onderwijs (O.A. 55 - A.P. 91 - V.K. 01.01)

750


39.17

Tegemoetkoming van het Europees Sociaal Fonds voor actie- of opleidingsprogramma's inzake maatschappelijke integratie en wederinschakeling in het arbeidsproces door het afstandsonderwijs (cfr. O.A. 58 - A.P. 30 - V.K. : 01.01)

188


40.07

Stortingen van de O.N.E. voor subsidiëring van vakantiecentra (cf.

O.A. 19 - A.P. 31 - V.K. 33.07)

0


49.33

Bijdragen van de BGDA en de « Forem » in de bezoldigingen betaald in het kader van de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de non-profit sector (sport) (cf. O.A. 26 - A.P. 01 - V.K. 11.08)

0


49.34

Tegemoetkomingen van de « Forem » en de BGDA voor de aankoop van de uitrusting die noodzakelijk is voor de organisatie van de vorming in de sociale promotie (cf. O.A. 56 - A.P. 56 - V.K. 60.01)

0


49.35

Tegemoetkomingen van de gewesten voor programma's in verband met het secundair onderwijs (O.A. 52 - A.P. 91 - V.K. 01.04)

0


49.36

Samenwerkingsakkoord met het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst (0.A. 11 - A.P. 01 - V.K. 11.07)

2.000


49.42

Samenwerkingsakkoord met de Federale Staat betreffende de startbaanovereenkomst (cf. O.A.11 - A.P. 01 - V.K. 11.08)

2.000


49.43

Tegemoetkoming van de federale staat in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter inzake vaccinatie (cf.

O.A. 16-A.P. 24 - V.K. 12.02)

12.423


49.44

Tegemoetkoming van de Federale Staat in de programma's voor kankeropsporing (cfr. O.A. 16 - A.P. 24 - V.K. 33.10)

1.200


49.45

Ontvangsten uit de Europese Unie voor de financiering van de werking van het Contactpunt Cultuur-Europa

10


Totaal sector III

80.228

Totaal voor Titel I

8.683.500

TITEL II. - Vermogensontvangsten

SECTOR I. -FISCALE ONTVANGSTEN EN ONTVANGSTEN UIT PARTICULIERE RECHTEN

08.03

(Pro memorie)

0


Totaal voor sector I.

0

SECTOR II. - ALGEMENE ONTVANGSTEN

76.01

Opbrengst van de verkoop of van de toekenning van alle andere zakelijke rechten op onroerende goederen

0


76.02

Opbrengst van de verkoop van andere vermogensgoederen

75


76.03

Diverse ontvangsten

0


76.04

Opbrengst van opgeloste geschillen

0

Totaal voor sector II

75

SECTOR III. - ONTVANGSTEN MET EEN SPECIALE BESTEMMING

86.01

Terugbetaling van leningen toegestaan aan uitgevers (cf. O.A. 22 - A.P. 24 - V.K. 81.02)

75


86.02

Terugbetaling van leningen toegestaan aan boekhandelaars (cf. O.A. 22 - A.P. 24 - V.K. 81.04)

39


87.01

Terugbetaling van leningen toegestaan aan de personeelsleden of rechtverkrijgenden (cf. O.A. 40 - A.P. 13 - V.K. 82.01)

62


87.02

Terugbetaling van studieleningen (cf. O.A. 47 - A.P. 10 - V.K. 82.03)

491


Totaal voor sector III

667

TOTAAL VOOR TITEL II

742

ALGEMEEN TOTAAL

8.684.242

onderverdeeld in :


ontvangsten met een speciale bestemming

80.895

andere middelen

8.603.347

^