Etaamb.openjustice.be
Decreet van 13 december 2001
gepubliceerd op 17 december 2002

Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2002

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031609
pub.
17/12/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/decreet/2001/12/13/2002031609/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001. - Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2002


Het College Op voorstel van het Lid van het College bevoegd voor begroting en na beraadslaging, Besluit : Het Lid van het College bevoegd voor Begroting is belast met het voorleggen, namens het College, van het hierna volgend ontwerp van decreet aan de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie :

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen115, § 1er, eerste lid, 116, § 1, 121, § 1, eerste lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2002 worden de ontvangsten van de Franse Gemeenschapscommissie geraamd op : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Overeenkomstig de bijgaande tabel.

Art. 3.Het College wordt gemachtigd tot het verrichten van elke daad van financieel beheer in het algemeen belang van de thesaurie en tot elke daad van schuldbeheer.

Art. 4.Het College wordt gemachtigd tot consolidatie van de thesaurieën die voortvloeien uit respectievelijk de verordenende en de decretale begroting. De verrekening van de interesten moet uitsluitend worden uitgevoerd op de thesaurie die voortvloeit uit de decretale begroting. De debetrente voor een negatief saldo op de verordenende thesaurie moet kosteloos worden gedragen door de decretale thesaurie.

Art. 5.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2002.

Brussel, 13 december 2001.

Namens het College, Het Lid bevoegd voor Begroting Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^