Etaamb.openjustice.be
Decreet van 11 april 2014
gepubliceerd op 05 november 2014

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029646
pub.
05/11/2014
prom.
11/04/2014
ELI
eli/decreet/2014/04/11/2014029646/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 APRIL 2014. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten sluiten tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten sluiten tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 11 april 2014.

De Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-M. SCHYNS _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 644-1. - Verslag, nr. 644-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 10 april 2014.

Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten Gelet op artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de overheidsbestuurder, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, zoals gewijzigd;

Overwegende dat de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, aangezien ze gelijkwaardige doelstellingen inzake het bestuur nastreven, van mening zijn dat rekening moet worden gehouden met de mandaten uitgeoefend in beide entiteiten in het kader van de beperking van het aantal openbare mandaten en de daartoe verschuldigde bezoldiging;

Gelet op het doel nagestreefd door het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap dat erin bestaat : - niet alleen een wetgeving uit te werken rekening houdende met de mandaten uitgeoefend binnen instellingen die zowel onder het Waalse Gewest als onder de Franse Gemeenschap ressorteren; - maar ook die wetgeving te beschouwen als gemeenschappelijk aan het Waalse Gewest, dat in zijn gewestelijke bevoegdheden en in de bevoegdheden die hem door de Franse Gemeenschap zijn overgeheveld, handelt, en aan de Franse Gemeenschap, zowel wat betreft haar inhoud als haar bestemming om zich op globale en geïntegreerde wijze toe te passen op de instellingen die onverschillig onder de ene als de andere ressorteren;

Gelet op de bedoeling die er bovendien in bestaat de controle op de naleving van die gemeenschappelijke regels door één controleorgaan te laten waarborgen, namelijk de Commissie voor Beroepsregels en Ethiek ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 30/01/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203268 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen sluiten gesloten tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie houdende oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek;

Overwegende dat de juridische vorm waarmee een wetgeving die onder de bevoegdheid valt van verschillende wetgevers, op de meest passende wijze mogelijk geüniformeerd kan worden, het samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten is, De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon van haar Minister-President, de heer Rudy Demotte, En Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van haar Minister-President, de heer Rudy Demotte, Hierna de partijen genoemd, zijn overeengekomen als volgt : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.§ 1. In de zin van dit samenwerkingsakkoord is de begripsomschrijving vermeld in de volgende decreten van toepassing : 1° het decreet van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, zoals gewijzigd;2° het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de overheidsbestuurder, zoals gewijzigd;3° het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, zoals gewijzigd;4° het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, zoals gewijzigd;5° het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, zoals gewijzigd. § 2. Bovendien wordt verstaan onder : 1° "openbaar mandaat" : elk mandaat uitgeoefend in de hoedanigheid van overheidsbestuurder of Regeringscommissaris in het kader van één van de volgende wetgevende teksten : a) het decreet van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, zoals gewijzigd;b) het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de overheidsbestuurder, zoals gewijzigd;c) het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, zoals gewijzigd;d) het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, zoals gewijzigd;e) het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, zoals gewijzigd;2° "afgeleid mandaat" : het mandaat of de functie uitgeoefend in een andere openbare instelling door de overheidsbestuurder, dat/die hem toevertrouwd is wegens zijn openbaar mandaat;3° "instelling" : elke instelling bedoeld in de decreten vermeld in punt 1° ;4° "controleorgaan" : de Commissie voor Beroepsregels en Ethiek ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 30/01/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203268 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen sluiten gesloten tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie houdende oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek. HOOFDSTUK II. - Beperking van het aantal openbare mandaten en van de bezoldigingen gebonden aan de uitoefening van die mandaten

Art. 2.Niemand mag meer dan drie openbare mandaten uitoefenen.

Voor de toepassing van die beperking wordt geen rekening gehouden met : 1° afgeleide mandaten;2° een openbaar mandaat dat ofwel voltijds, ofwel hoofdzakelijk, uitgeoefend wordt in het kader van een rechtstreekse of onrechtstreekse arbeidsbetrekking onder een loontrekkend, zelfstandig of statutair statuut;3° onbezoldigde openbare mandaten. Wanneer een persoon reeds drie openbare mandaten uitoefent en voor een vierde mandaat wordt benoemd, beschikt hij over een termijn van één maand na de kennisgeving van de benoeming om zijn toestand te regelen en afstand te doen van één van zijn openbare mandaten. Hij stelt er zo spoedig mogelijk het controleorgaan van in kennis.

Art. 3.§ 1. Het totaalbedrag ontvangen door een persoon in ruil voor de uitvoering van het geheel van zijn openbare mandaten mag niet hoger zijn dan vijftig procent van de vergoeding ontvangen door een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De Regeringen van de partijen maken jaarlijks het met dit plafond overeenstemmend bedrag in het Belgisch Staatsblad bekend.

Het in artikel 2, tweede lid, 2°, bedoelde openbaar mandaat wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van het in het eerste lid bedoelde plafond. § 2. Wanneer het totaalbedrag van de bezoldigingen ontvangen door een persoon wegens zijn openbare mandaten hoger is dan het plafond bedoeld in § 1, eerste lid, beschikt hij over één maand na de eerste inning van de som hoger dan het plafond om de nodige maatregelen te treffen om het in § 1 bedoelde plafond na te leven.

Hij brengt onverwijld het controleorgaan op de hoogte van de daartoe getroffen maatregelen. § 3. In de in § 1 bedoelde bedragen worden "de voordelen van alle aard" inbegrepen.

Het gaat om voordelen gelijkgesteld met de bezoldiging in de zin van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen. Die voordelen worden geraamd op de waarde die hun overeenkomstig hetzelfde Wetboek wordt toegewezen.

Art. 4.De bezoldiging geïnd door een overheidsbestuurder in ruil voor de uitoefening door hem van een afgeleid(e) mandaat(mandaten) komt van rechtswege toe aan de instelling waaronder de persoon die het afgeleide mandaat uitoefent, ressorteert.

Art. 5.§ 1. Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat de persoon die openbare mandaten uitoefent, de bepalingen van de artikelen 2, 3 of 4 schendt, brengt het controleorgaan advies uit tegen die persoon, waarin de tekortkomingen die hem kunnen worden verweten, worden vermeld.

Dit advies wordt bij aangetekend schrijven meegedeeld aan de betrokken persoon alsook aan de overheid die hem de openbare mandaten heeft toevertrouwd. § 2. Indien het belang van een goed bestuur het vereist, kan de overheid aan wie het in § 1 bedoelde advies is medegedeeld, overgaan tot de opschorting van het recentste openbare mandaat van de betrokken persoon, indien de procedure een schending van de bepalingen van artikel 2 betreft, en van zijn minst bezoldigd mandaat of van een ander van zijn mandaten dan het minst bezoldigde indien de opschorting van laatstgenoemd het niet mogelijk maakt het plafond na te leven, als de procedure een schending van de artikelen 3 of 4 betreft.

Die opschorting geldt voor een maximale periode van zes maanden die van ambtswege afloopt aan het einde van de in dit artikel bedoelde procedure.

De overheid mag de opschorting van het openbare mandaat slechts na de betrokken persoon te hebben gehoord, beslissen. § 3. De betrokken persoon beschikt te rekenen van de ontvangst van het in § 1 bedoelde advies over een termijn van veertien dagen om zijn opmerkingen en verweermiddelen bij aangetekend schrijven mede te delen aan het controleorgaan.

Die termijn van veertien dagen wordt opgeschort tussen 15 juli en 15 augustus.

Het controleorgaan nodigt bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst de betrokken persoon op een verhoor uit dat binnen veertig dagen na ontvangst door het controleorgaan van het aangetekend schrijven bedoeld in het eerste lid wordt gehouden.

De betrokken persoon kan er door een raadsheer bijgestaan worden.

Een proces-verbaal van het verhoor wordt opgemaakt en gericht bij aangetekend schrijven aan de betrokken persoon binnen acht dagen na het verhoor.

Laatstgenoemde beschikt over drie dagen na ontvangst van het proces-verbaal om zijn opmerkingen bij aangetekend schrijven te opperen.

Zoniet wordt het proces-verbaal als definitief beschouwd.

Als de betrokkene schriftelijk ervan afgezien heeft, gehoord te worden, of niet op het verhoor verschenen is, wordt hij opnieuw bij aangetekend schrijven met ontvangstbericht uitgenodigd op een nieuw verhoor. § 4. Na afloop van de in de vorige § bedoelde procedure brengt het controleorgaan een met redenen omkleed advies uit over de al dan niet schending van de bepalingen van artikel 2, artikel 3 of artikel 4 door de betrokken persoon. Indien nodig omvat het advies de afrekening van de door de mandataris te veel ontvangen sommen.

Dit met redenen omkleed advies wordt opgemaakt : 1° binnen vijfenzeventig dagen na de kennisgeving van het in § 1 bedoelde advies indien de betrokken persoon daarop na de kennisgeving niet gereageerd heeft;2° binnen vijfenzeventig dagen na ontvangst van de opmerkingen indien de betrokken persoon niet is gehoord;3° binnen vijfenzeventig dagen na het opmaken van het definitieve proces-verbaal van het verhoor indien het plaatsgevonden heeft. Het met redenen omkleed advies wordt bij aangetekend schrijven aan de betrokken persoon alsook aan de overheid die hem de openbare mandaten heeft toevertrouwd, meegedeeld. § 5. De overheid die de betrokken persoon de openbare mandaten heeft toevertrouwd, voert het met redenen omkleed advies uit binnen dertig dagen na ontvangst van het met redenen omkleed advies.

Indien bij het met redenen omkleed advies wordt vastgesteld dat de bepalingen van de artikelen 2 of 4 zijn geschonden, herroept de overheid van ambtswege de openbare mandaten die ze aan de betrokken persoon heeft toevertrouwd.

In geval van schending van de bepalingen van artikel 3, kan de overheid de openbare mandaten die ze aan de betrokken persoon heeft toevertrouwd, herroepen of de maatregelen treffen om de naleving van het in artikel 3 bedoelde plafond te waarborgen.

Als het gaat om een schending van de bepalingen van artikel 3, omvat de beslissing van de overheid bovendien de afrekening van de sommen die in het verleden door de betrokken persoon te veel zijn ontvangen, en de terugbetalingsvoorwaarden. Die persoon beschikt over zestig dagen na de kennisgeving van de beslissing om deze sommen terug te betalen aan de instelling die ze betaald heeft. Na advies van het controleorgaan kan de overheid die termijn verlengen met een periode die ze bepaalt voor zover de betrokken persoon binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing de uitzonderlijke redenen waarop zijn verzoek is gegrond, bij aangetekend schrijven heeft meegedeeld.

De betrokken persoon richt zo spoedig mogelijk het bewijs van de terugbetaling aan het controleorgaan.

Art. 6.De persoon van wie het(de) openbare mandaat(mandaten) overeenkomstig artikel 5 zijn herroepen, mag niet opnieuw voor dit(die) mandaat (mandaten) benoemd worden tijdens een termijn van twee jaar na de kennisgeving van de beslissing tot herroeping. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen.

Art. 7.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de laatste goedkeuringsakte van de overeenkomstsluitende partijen maar heeft voor het eerst in elke betrokken instelling slechts uitwerking bij de volledige hernieuwing van alle mandaten van de instelling, die afhankelijk zijn van een benoeming of een voorstel van de Regering en waarvan de datum volgt op de gewestelijke verkiezingen van 2014.

Namen, 20 maart 2014, in twee originele exemplaren.

Voor de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE Voor het Waalse Gewest : De Minister-President, R. DEMOTTE

^