Etaamb.openjustice.be
Decreet van 10 mei 2012
gepubliceerd op 29 mei 2012

Decreet tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012202840
pub.
29/05/2012
prom.
10/05/2012
ELI
eli/decreet/2012/05/10/2012202840/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 MEI 2012. - Decreet tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Bij dit decreet worden Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen en Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.Artikel 1 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten, wordt vervangen door een nieuw artikel, luidend als volgt : «

Artikel 1.§ 1. Dit decreet beoogt door een geïntegreerde aanpak van de vervuilingsproblematiek de bescherming van het milieu en van de gezondheid van de mens tegen elke schadelijke invloed van afvalstoffen door de preventie of beperking van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afvalstoffen en door de beperking van gevolgen in het algemeen van het gebruik van hulpbronnen en een verbetering van de efficiëntie van het gebruik ervan.

Het decreet heeft ook als doel : 1° de overbrenging van afvalstoffen te beperken, te controleren en er toezicht op te houden;2° de sites te saneren. § 2. Bij het opstellen van de wetgeving, de reglementering en het Waals beleid voor de preventie en het beheer van afvalstoffen wordt als prioriteitsvolgorde de volgende afvalhiërarchie gehanteerd : 1° preventie : 2° voorbereiding voor hergebruik;3° recycling;4° andere nuttige toepassing, bv.energieterugwinning; 5° verwijdering. § 3. Bij het toepassen van de in § 2 bedoelde afvalhiërarchie worden maatregelen getroffen om de opties te stimuleren die over het geheel genomen het beste milieuresultaat opleveren. Dit kan betekenen dat voor bepaalde specifieke afvalstromen van de hiërarchie moet worden afgeweken indien dit op grond van het levenscyclusdenken met betrekking tot de algemene effecten van het produceren en beheren van dergelijke afvalstoffen gerechtvaardigd is.

De Regering bepaalt de omstandigheden en voorwaarden voor de toepassing van het vorige lid.

Er wordt rekening gehouden met de algemene milieubeschermingsprincipes zoals het voorzorgs- en duurzaamheidsbeginsel, de technische uitvoerbaarheid en economische haalbaarheid, de bescherming van hulpbronnen, alsook met de algemene effecten voor milieu en menselijke gezondheid en op economisch en maatschappelijk gebied.

De uitvoering van de reglementering en van het beleid inzake afvalstoffen is doorzichtig. »

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt, in de Franse versie, het woord "matière" vervangen door het woord "substance".De woorden "behorende tot de in bijlage I vermelde categorieën" vervallen; 2° punt 5° wordt vervangen als volgt : « 5.gevaarlijk afval : elk afval dat één of meer eigenschappen heeft, die overeenkomstig de vigerende Europese voorschriften door de Regering opgesomd zijn, en die daarom bijzonder schadelijk zijn voor de mens of het milieu; »; 3° punt 7°bis, ingevoegd bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten, wordt vervangen als volgt : « 7°bis preventie : maatregelen die worden genomen voordat het afval tot stand gekomen is of nadat dit afval geproduceerd is, en ter vermindering van : a) de hoeveelheid afvalstoffen, inclusief via het hergebruik of de voorbereiding of de verlenging van de levensduur van producten;b) de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid;of c) het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten;»; 4° punt 8° wordt vervangen als volgt : « 8° afvalbeheer : inzameling, vervoer, hergroepering, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen, alsmede het toezicht op de sites voor afvalverwijdering of nuttige toepassing en hun sanering na sluiting en met name de acties gevoerd als handelaar of makelaar;»; 5° punt 9° wordt vervangen als volgt : « 9° verwijdering : iedere handeling die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Het kan met name gaan om elke handeling bedoeld in bijlage II bij dit decreet of om elke andere handeling bepaald door de Regering; »; 6° punt 10° wordt vervangen als volgt : « 10° nuttige toepassing : elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt. Bijlage III bij dit decreet bevat een niet-limitatieve lijst van nuttige toepassingen.

Elke andere handeling die door de Regering wordt vastgesteld, kan ook als dusdanig worden bepaald; »; 7° punt 11° wordt vervangen als volgt : « 11° recycling : elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel.Dit omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar het omvat niet energieterugwinning, noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal; »; 8° punt 11°bis, ingevoegd bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten, wordt vervangen als volgt : « 11°bis hergebruik : elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld;»; 9° punt 14° wordt vervangen als volgt : « 14° inzameling : het verzamelen van afvalstoffen, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van afvalstoffen,om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkings- of afvalhergroeperingsinstallatie;»; 10° in punt 20°, ingevoegd bij het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten, wordt het woord "producent" vervangen door de woorden "producent van afvalstoffen";11° punt 21°, ingevoegd bij het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten, wordt vervangen als volgt : « 21° afvalhouder : de producent van afval of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het afval in bezit heeft;»; 12° het artikel wordt aangevuld als volgt : « 31° bio-afval : biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval, levensmiddelen- en keukenafval van huishoudens, restaurants, cateringfaciliteiten of winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de levensmiddelenindustrie;32° handelaar : iedere onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het aankopen en vervolgens verkopen van afval, met inbegrip van handelaars die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben;33° makelaar : iedere onderneming die ten behoeve van anderen de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert, met inbegrip van makelaars die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben;34° selectieve inzameling : eeen inzameling waarbij een afvalstroom gescheiden wordt naar soort en aard van het afval om een specifieke behandeling te vergemakkelijken;35° verwerking : nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen;36° voorbereiding voor hergebruik : elke nuttige toepassing bestaande uit controleren, schoonmaken of repareren, waarbij producten of componenten van producten, die afvalstoffen zijn geworden, worden klaargemaakt zodat ze zullen worden hergebruikt zonder dat verdere voorbehandeling nodig is;37° beste beschikbare technieken : degene die bepaald zijn in artikel 1, 19°, van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning;38° afgewerkte oliën : alle soorten minerale of synthetische smeerolie of industriële olie die niet voor voedingsdoeleinden bestemd zijn en die ongeschikt zijn geworden voor het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk bestemd was, zoals gebruikte olie van verbrandingsmotoren en versnellingsbakken, alsmede smeerolie, olie voor turbines en hydraulische oliën.»

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "In de zin van dit decreet worden niet als afvalstoffen beschouwd" vervangen door de woorden "Van het toepassingsgebied worden uitgesloten" : 2° in het eerste lid, punt 2° worden de woorden "in artikel 2, 7° van het decreet van 7 oktober 1985 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen vervuiling" vervangen door de woorden "in artikel D.2, 39, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt »; 3° het artikel wordt aangevuld als volgt : « 3° niet-verontreinigde grond en ander van nature voorkomend materiaal, afgegraven bij bouwactiviteiten, indien vaststaat dat het materiaal in natuurlijke staat zal worden gebruikt voor bouwdoeleinden op de locatie waar het werd afgegraven;4° afvalstoffen die ontstaan bij opsporing, winning, behandeling en opslag van delfstoffen, alsmede bij de exploitatie van steengroeven en die vallen onder andere wetgevingen;5° kooldioxide dat wordt afgevangen en getransporteerd met het oog op geologische opslag en dat geologisch is opgeslagen overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide of uitgesloten van het toepassingsgebied van dit richtlijn krachtens artikel 2, § 2.»

Art. 5.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 4bis, luidend als volgt : «

Art. 4bis.Een stof die of een voorwerp dat het resultaat is van een productieproces dat niet in de eerste plaats bedoeld is voor de productie van die stof of dat voorwerp, kan alleen als een bijproduct en niet als een afvalstof worden aangemerkt, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden : 1° het is zeker dat de stof of het voorwerp zal worden gebruikt;2° de stof of het voorwerp kan onmiddellijk worden gebruikt zonder verdere andere behandeling dan die welke bij de normale productie gangbaar is;3° de stof of het voorwerp wordt geproduceerd als een integraal onderdeel van een productieproces;en 4° verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de stof of het voorwerp voldoet aan alle voorschriften inzake producten, milieu en gezondheidsbescherming voor het specifieke gebruik en zal niet leiden tot over het geheel genomen ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid.

Op grond van de voorwaarden bedoeld in het vorige lid : 1° kan de Regering maatregelen aannemen voor de bepaling van de na te leven criteria, die op gemeenschappelijk niveau zullen worden vastgesteld, zodat specifieke stoffen of voorwerpen kunnen worden aangemerkt als bijproducten en niet als afvalstoffen;2° de Regering kan procedurele modaliteiten bepalen volgens welke een specifieke stof of een specifiek voorwerp kan worden aangemerkt als bijproduct en niet als afvalstof.»

Art. 6.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 4ter, luidend als volgt : «

Art. 4ter.§ 1. Sommige specifieke afvalstoffen zijn niet langer afvalstoffen wanneer zij een behandeling voor nuttige toepassing of een recyclingsbehandeling hebben ondergaan en voldoen aan specifieke criteria die door de Europese Unie zijn bepaald en die grenswaarden omvatten voor verontreinigende stoffen, en, indien nodig, rekening houden met eventuele nadelige milieugevolgen van de stof of het voorwerp. § 2. De Regering neemt de nodige maatregelen aan voor de uitvoering van de beschikkingen of verordeningen aangenomen door de instellingen van de Europese Unie waarin de voorwaarden waaronder de afvalstoffen niet langer afvalstoffen zijn, worden bepaald. § 3. Voor de afvalstoffen waarvoor geen specifiek criterium door de Europese Unie is bepaald, kan de Regering, rekening houdend met de gemeenschappelijke rechtspraak, per geval beslissen of bepaalde afvalstoffen niet langer afvalstoffen zijn en voor zover ze aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° de stof of het voorwerp wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen;2° er is een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp;3° de stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de voor producten geldende wetgeving en normen;en 4° het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid. De Regering deelt zulke beslissingen aan de Commissie mee overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, wanneer ze het vereist. § 4. Om te kunnen nagaan of te berekenen of de doelstellingen inzake recycling en nuttige toepassing opgelegd bij of krachtens artikel 8bis worden gehaald, dienen de afvalstoffen die overeenkomstig de vorige paragrafen niet langer afvalstoffen zijn, te worden geboekt als gerecycleerde afvalstoffen en afvalstoffen die nuttig zijn toegepast, wanneer de vereisten van die regelgeving inzake recycling en nuttige toepassing worden vervuld. »

Art. 7.Artikel 5quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 5quater.De producenten, invoerders, verdelers en bezitters van goederen en afvalstoffen nemen de nodige maatregelen om te voldoen aan de rangorde bedoeld in artikel 1, § 2, en om ervoor te zorgen dat het beheer voldoet aan de voorschriften van de §§ 1 en 2 van artikel 7, o.a. door de aanpassing van de wijzen waarop de goederen geproduceerd en verdeeld worden en/of waarop het afval geconditioneerd wordt. »

Art. 8.Artikel 6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "of de beperking van de hoeveelheid of de schadelijkheid van de afvalstoffen" vervangen door de woorden ", de beperking van de hoeveelheid of de schadelijkheid van de afvalstoffen, de globale gevolgen van het gebruik van de hulpbronnen en de verbetering van de doeltreffendheid van dit gebruik";2° in § 1, 4°, worden de woorden "onverminderd de bevoegdheden van de federale overheid, de ontwikkeling, de productie en" ingevoegd tussen de woorden "de bevordering" en de woorden "het gebruik";3° in § 1, 5°, worden de woorden "voor het hergebruik, de recycling en" ingevoegd tussen de woorden "in de voor de" en de woorden "nuttige toepassing bestemde afvalstoffen"; 4° in § 1, 6°, worden de woorden "hun hergebruik, hun recycling," ingevoegd tussen de woorden "produktengebruikers m.b.t." en de woorden "de aangewende methode"; 5° § 3, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende woorden : ", de beperking van de globale effecten van het gebruik van de hulpbronnen en de verbetering van de doeltreffendheid van dit gebruik."; 6° § 5, eerste lid, wordt vervangen als volgt : § 5.De Regering kan een erkenning verlenen aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de vennootschappen met een maatschappelijk doel die actief zijn in de sector van het hergebruik en van de voorbereiding voor hergebruik. Zij onderwerpt de toekenning van elke compensatie aan die verenigingen en vennootschappen aan die erkenning.

In dit kader oefenen de verenigingen en vennootschappen een dienst van algemeen economisch belang uit.

De Regering bepaalt : 1° de procedure en de voorwaarden van toekenning van de erkenning, o.a. het maatschappelijk doel van de persoon, de vereiste technische en menselijke middelen, de moraliteit, de hergebruikscriteria, het financiële plan; 2° de procedure en voorwaarden van opschorting en intrekking van de erkenning; 3° de minimale bepalingen die in de erkenning vastliggen m.b.t. de rechten en de verplichtingen die de houders ervan moeten nakomen, o.a. de aard en de duur van de openbare verplichtingen, de aard van de exclusieve of speciale eventuele rechten die aan de vennootschap zijn toegekend, het verstrekken van de gegevens die nodig zijn voor de opvolging van de erkenning en de activiteit, de voorwaarden en modaliteiten voor het beheer en het hergebruik van de goederen of afvalstoffen en het proces van de verbetering van de kwaliteit. De erkenning vermeldt de betrokken rechtspersoon en het betrokken grondgebied; 4° de geldigheidsduur van de erkenning, die niet meer dan vijf jaar mag bedragen;5° de parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie om zich ervan te vergewissen dat het bedrag van de compensatie niet hoger is dan wat nodig is om de kosten voortvloeiend uit de uitvoering van de openbare verplichtingen te dekken, rekening houdende met de desbetreffende ontvangsten alsmede met een redelijke winst op het eigen kapitaal dat nodig is voor de uitvoering van die verplichtingen;6° de controleprocedure waartoe de Dienst regelmatig overgaat of laat overgaan om zich ervan te vergewissen dat de ondernemingen geen hogere compensatie genieten dan het bedrag voorzien overeenkomstig de in 5° bedoelde berekeningsparameters en dat de compensatie daadwerkelijk gebruikt wordt voor de werking van de betrokken dienst van algemeen economisch belang, onverminderd de capaciteit van de onderneming om een redelijke winst te genieten.»

Art. 9.In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk III "Preventie en beperking van hinder bij het afvalbeheer", Afdeling 1. - "Gemeenschappelijke bepalingen" een artikel 6bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 6bis.Het afvalstoffenbeheer levert geen gevaar op voor de gezondheid van de mens en heeft geen nadelige gevolgen voor het milieu, met name : 1° zonder risico voor water, lucht, bodem, fauna of flora;2° zonder geluids- of stankhinder te veroorzaken;en tevens 3° zonder schade te berokkenen aan natuur- en landschapsschoon.»

Art. 10.In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.Het is verboden afvalstoffen achter te laten, te lozen of te hanteren zonder de wettelijke en verordeningsbepalingen in acht te nemen »; 2° in § 2 worden de woorden "op een wijze die de schadelijke invloed ervan op water, lucht, bodem, flora en fauna beperkt, geluids- en reukhinder voorkomt en, meer algemeen, geen schade aan het milieu noch aan de gezondheid van de mens berokkent" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 6bis"; 3° § 2 wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt : « De natuurlijke of rechtspersonen die beroepsmatig afvalstoffen inzamelen of vervoeren, leveren de ingezamelde en vervoerde afvalstoffen bij de gepaste en toegelaten hergroeperings- en verwerkingsinstallaties die de bepalingen van artikel 6bis naleven »;. 4° in § 3, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten en bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten wordt het woord "afvalstoffenproducent" vervangen door de woorden "de producent of de houder van afvalstoffen";5° § 3 wordt aangevuld met de volgende leden : « Indien het afval van de eerste producent of houder voor voorafgaande behandeling wordt afgegeven aan een van de in het vorige lid bedoelde natuurlijke of rechtspersonen wordt niet vrijgesteld van de verantwoordelijkheid voor de nuttige toepassing of verwijdering. Onverminderd Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen kan de Regering de voorwaarden voor de verantwoordelijkheid nader bepalen en besluiten in welke gevallen de eerste producent de verantwoordelijkheid voor de gehele verwerkingsketen behoudt of in welke gevallen de verantwoordelijkheid van de eerste producent en de houder kan worden gedeeld met of overgedragen aan de actoren van de verwerkingsketen.

Die modaliteiten betreffende de vrijstelling, de vermindering of de verdeling van de verantwoordelijkheid worden bepaald op grond van criteria zoals de aard van de afvalstoffen, het belang van hun stroom, hun traceerbaarheid, de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen voor elke actor van de keten.

De personen bedoeld in artikel 21, § 1, worden vrijgesteld van de in het tweede lid bedoelde verantwoordelijkheid. »; 6° artikel 7 wordt aangevuld met de volgende paragrafen, luidend als volgt : « § 4.De handelingen inzake afvalbeheer worden uitgeoefend met inachtneming van de in artikel 1, § 2, bedoelde rangorde en overeenkomstig artikel 6bis.

Wanneer het nodig is voor de naleving van het vorige lid en om de nuttige toepassing te faciliteren of te verbeteren neemt de Regering de nodige maatregelen opdat de te valoriseren afvalstoffen het voorwerp zouden uitmaken van een selectieve inzameling voor zover die handeling op technisch, milieu- en economisch gebied haalbaar is. In geval van selectieve inzameling worden de afvalstoffen voor hun behandeling niet gemengd met afvalstoffen of materialen die niet dezelfde eigenschappen hebben. § 5. Wanneer de in § 4 bedoelde nuttige toepassing niet uitgevoerd wordt, maken de afvalstoffen het voorwerp uit van veilige verwijderingshandelingen die voldoen aan de in artikel 6bis bedoelde bepalingen. § 6. Overeenkomstig het beginsel äde vervuiler betaalt" en onverminderd artikel 8bis moeten de kosten van het afvalbeheer worden gedragen door de eerste afvalproducent of door de huidige of de vorige houder van afvalstoffen. »

Art. 11.Artikel 8, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/10/2002 numac 2002029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 20/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002027122 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen door het invoeren van een terugnameplicht voor bepaalde goederen of afvalstoffen type decreet prom. 20/12/2001 pub. 23/04/2002 numac 2002027225 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten, bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten en bij het decreet van 30 april 2009, wordt aangevuld door de punten 7° en 8°, luidend als volgt : « 7° de inrichtingen of ondernemingen die afvalverwerkingshandelingen verrichten, de inrichtingen of ondernemingen die beroepsmatig afvalstoffen inzamelen of vervoeren, de makelaars en handelaars, en de inrichtingen of ondernemingen die gevaarlijke afvalstoffen produceren, onderwerpen aan de periodieke controle en aan de inspectie.

Inspecties betreffende inzamelings- en vervoershandelingen hebben betrekking op de oorsprong, de aard, de hoeveelheid en de bestemming van de ingezamelde en vervoerde afvalstoffen.

De met het toezicht belaste ambtenaren mogen rekening houden met registraties die zijn verkregen volgens de regeling van het Communautair milieubeheer- en milieu-auditsysteem (EMAS), of volgens elk andere referentiesysteem voor milieumanagement, in het bijzonder wat betreft de frequentie en de intensiteit van de inspecties; 8° de ondernemingen en de publiekrechtelijke rechtspersonen verplichten om bepaalde specifieke afvalstoffen te sorteren.»

Art. 12.In artikel 8bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/10/2002 numac 2002029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 20/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002027122 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen door het invoeren van een terugnameplicht voor bepaalde goederen of afvalstoffen type decreet prom. 20/12/2001 pub. 23/04/2002 numac 2002027225 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten worden de woorden "met inachtneming van de in artikel 1, § 2, bedoelde rangorde " ingevoegd na de woorden "deel van de beheerskosten".

Art. 13.In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de woorden "en de makelaars en handelaars" ingevoegd na de woorden "toepassen en in bezit hebben".

Art. 14.In artikel 10, eerste en derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "of die makelaars- of handelaarsactiviteiten voor zulke afvalstoffen uitoefenen" ingevoegd na de woorden "gevaarlijke afvalstoffen inzamelen of vervoeren".

In hetzelfde artikel wordt tussen het vierde en het vijfde lid het volgende lid ingevoegd : « Waar mogelijk, worden de bestaande gegevens waarover de bevoegde autoriteiten beschikken, gebruikt om de relevante informatie voor dit registratieproces te verkrijgen, teneinde de administratieve lasten te beperken. »

Art. 15.In artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten, wordt het volgende lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid : « In die vergunningen worden in elk geval de volgende elementen gespecificeerd : 1° soorten en hoeveelheden van de afvalstoffen die mogen worden verwerkt;2° voor elk type vergunde handeling, de technische en andersoortige voorschriften die op de betrokken locatie van toepassing zijn;3° de te nemen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen;4° de voor elk type handeling toe te passen methode;5° de monitoring- en controlehandelingen voor zover noodzakelijk;6° de bepalingen inzake sluiting en nazorg voor zover noodzakelijk.»

Art. 16.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt een afdeling 2bis ingevoegd luidend als volgt : « Afdeling 2bis. - Bijzondere bepalingen m.b.t. hergebruik en recycling

Art. 18bis.§ 1. Met inachtneming van de aan het Gewest voorbehouden bevoegdheden neemt de Regering passende maatregelen ter bevordering van het hergebruik van producten en activiteiten ter voorbereiding van hergebruik, met name door het aanmoedigen van het opzetten en ondersteunen van hergebruiks- en reparatienetwerken, toepassing van economische instrumenten, aanbestedingscriteria, kwantitatieve doelstellingen of andere maatregelen.

Ze neemt ook maatregelen om recycling van hoge kwaliteit te bevorderen en voert hiertoe selectieve afvalinzamelingen in waar dat technisch, milieuhygiënisch en economisch haalbaar is en geschikt om aan de noodzakelijke kwaliteitsnormen voor de desbetreffende recyclingsectoren te voldoen. Ze kan ook een sorteringsverplichting voor de betrokken afvalstoffen opleggen.

Onder voorbehoud van artikel 7, § 4, tweede lid, wordt tegen 2015 een selectieve inzameling ingevoerd voor papier, metaal, kunststof en glas. § 2. Om zich te ontwikkelen in de richting van een recyclingmaatschappij met een hoge grondstoffenefficiëntie, neemt de Regering de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende doelstellingen worden gehaald : 1° tegen 2020 maken papier, metaal, kunststof en glas uit huishoudens en eventueel uit andere bronnen, voor zover deze afvalstromen vergelijkbaar zijn met die van huishoudelijk afval, het voorwerp uit van een voorbereiding voor hun hergebruik of een recycling ten belope van minstens 50 % van het totale gewicht;2° tegen 2020 maken de niet-gevaarlijke bouw- en sloopafvalstoffen met uitzondering van de natuurlijke geologische materialen zoals omschreven in categorie 17 05 04 van de afvalcatalogus het voorwerp uit van een voorbereiding voor hergebruik, ofwel van een recycling, ofwel van andere nuttige toepassingen van stof, met inbegrip van opvulactiviteiten waarbij afval ter vervanging van ander materiaal gebruikt wordt, en dit ten belope van minimum 70 % van hun gewicht. § 3. Om de drie jaar brengt de Regering, overeenkomstig artikel 60bis, de Europese Commissie verslag uit over haar vorderingen bij het halen van de bepaalde doelstellingen. Als de doelen niet zijn gehaald, vermeldt ze in voorkomend geval de redenen en de acties die zullen worden gevoerd om die doelen te halen. »

Art. 17.In artikel 19 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3 wordt een nieuw lid ingevoegd tussen de nieuwe leden 2 en 3, luidend als volgt : « De Regering kan een lijst van afvalstoffen bepalen waarvan de verbranding en de coverbrandering geleidelijk verboden is »; 4° in § 3, vierde lid, gewijzigd bij het decreet van 19 september 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002027874 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de decreten van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten, wordt het woord "of van de verbranding" ingevoegd tussen de woorden "ingraving." en de woorden "Deze buitengewone omstandigheden".

Art. 18.Artikel 24 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten, bij het decreet van 18 juli 2002 en bij het decreet van 18 december 2008 wordt vervangen als volgt : «

Art. 24.§ 1. De Regering maakt een afvalbeheersplan op overeenkomstig de artikelen D.40 tot D.47 van Boek I van het Milieuwetboek.

Dat plan wordt overeenkomstig artikel 1, §§ 1 tot 3, artikel 6bis en artikel 26bis vastgesteld.

Dat plan bevat een analyse van de toestand inzake het afvalbeheer op het Waalse grondgebied alsmede de maatregelen die genomen moeten worden onder betere voorwaarden te zorgen voor een milieuvriendelijke voorbereiding van afvalstoffen met het oog op hun hergebruik, recycling, nuttige toepassing of verwijdering en om de doelstellingen van dit decreet te bereiken. Het plan omvat bovendien een evaluatie van de wijze waarop het de uitvoering van het Waalse afvalbeleid zal ondersteunen.

Het kan een planning per type afval of per activiteitensector omvatten. § 2. Het plan omvat minstens de volgende elementen : 1° het type, de hoeveelheid en de herkomst van de op het grondgebied geproduceerde afvalstoffen, de afstoffen die vanuit of naar het grondgebied van het Gewest kunnen worden overgebracht en een evaluatie van de ontwikkeling van de afvalstromen in de toekomst;2° de bestaande regelingen voor afvalinzameling en grote behandelingsinstallaties inclusief de bijzondere regelingen voor afgewerkte oliën, gevaarlijke afvalstoffen of afvalstromen bedoeld in de bijzondere bepalingen;3° een beschrijving van de ontwikkeling in de sector naar gelang van de bepaalde doelstellingen en een beoordeling van de behoefte aan nieuwe inzamelingsregelingen, sluiting van bestaande afvalinstallaties, extra afvalinstallatie-infrastructuur en, indien nodig, de daarmee samenhangende investeringen;4° voldoende informatie over locatiecriteria voor de keuze van locaties en capaciteit van toekomstige verwijderingsinstallaties indien nodig;5° algemeen afvalbeheerbeleid, inclusief geplande afvalbeheertechnologieën en -methoden of beleid voor afval dat specifieke beheersproblemen oplevert. § 3. Het plan kan ook de volgende elementen bevatten, gelet op het geografische niveau en de geografische dekking van het planningsgebied : 1° organisatorische aspecten in verband met afvalbeheer, inclusief een beschrijving van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de openbare en private actoren die het afvalbeheer uitvoeren;2° een evaluatie van het nut en de geschiktheid van economische of andersoortige instrumenten voor het aanpakken van diverse afvalproblemen, rekening houdend met de noodzaak om de goede werking van de interne markt in stand te houden;3° gebruik van bewustmakingscampagnes en verstrekking van informatie ten behoeve van het brede publiek of specifieke categorieën consumenten;4° historisch verontreinigde afvalverwijderingslocaties en de maatregelen om deze te saneren. Het plan bevat gegevens over zijn budgettaire gevolgen voor de overheid, alsook over de voorzienbare gevolgen op korte, middellange en lange termijn voor de economie in het algemeen en over de voorzienbare gevolgen voor het milieu. § 4. Het afvalbeheersplan omvat ook een afvalpreventie-programma. Het gaat om een specifiek luik dat de te ontwikkelen projecten en acties alsmede de te bereiken doelstellingen inzake preventie van de totstandkoming van afvalstoffen bepaalt. Dit programma beschrijft ook de bestaande preventiemaatregelen en evalueert het nut van de voorbeelden van maatregelen bedoeld in bijlage V of andere passende maatregelen.

Dit preventieprogramma wordt overeenkomstig artikel 1, §§ 1 tot 3 bepaald en het eerste programma zal uiterlijk op 12 december 2013 vastgesteld worden.

Die doelstellingen en maatregelen moeten erop gericht zijn economische groei los te koppelen van de milieueffecten die samenhangen met de productie van afvalstoffen.

De Regering stelt passende specifieke kwalitatieve of kwantitatieve benchmarks voor de aangenomen afvalpreventiemaatregelen vast teneinde de voortgang van de maatregelen te bewaken en te evalueren, en kan specifieke kwalitatieve of kwantitatieve streefcijfers en indicatoren vaststellen. § 5. Zodra het aangenomen wordt, wordt het plan betreffende het afvalbeheer aan de Europese Commissie medegedeeld. § 6. Het afvalbeheersplan en het afvalpreventieprogramma dat het omvat, worden ten minste om de zes jaar geëvalueerd en, zo nodig, herzien, waar van toepassing overeenkomstig de bepalingen betreffende het hergebruik en de recycling bedoeld in hoofdstuk III, afdeling 2bis, en leven de richtsnoeren van de Europese Commissie bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 2008/98/EG Van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen § 7. De Regering maakt, aan de hand van de in de artikelen 25 en 26 bedoelde procedure, een plan op m.b.t. de centra voor technische ingraving. Dat plan bevat de sites die gebruikt zouden kunnen worden voor de vestiging en de exploitatie van centra voor technische ingraving, met uitzondering van de centra voor technische ingraving die uitsluitend bestemd zijn voor oorspronkelijke afvalproducenten. Op bedoelde sites kunnen de andere activiteiten met betrekking tot het afvalstoffenbeheer worden toegestaan, voor zover zij verband houden met de exploitatie van het centrum voor technische ingraving of zij laatstgenoemde niet in het gedrang brengen.

Er kan geen machtiging worden verleend voor andere centra voor technische ingraving dan de centra die uitsluitend bestemd zijn voor (oorspronkelijke) afvalproducenten, behalve de centra vermeld in het plan waarvan sprake in de vorige paragraaf. § 8. Een milieuvergunning voor een installatie voor het beheer van winningsafval bedoeld in het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning mag slechts afgegeven worden als de overheid de garantie heeft dat het afvalbeheer niet rechtstreeks in conflict komt met of niet op een andere wijze interfereert vóór de tenuitvoerlegging van de plannen bedoeld in de §§ 1 en 2. »

Art. 19.In hoofdstuk V van hetzelfde decreet wordt een artikel 26bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 26bis.§ 1. De Regering neemt passende maatregelen, in samenwerking met de andere Gewesten en andere lidstaten van de Europese Unie wanneer zulks noodzakelijk of raadzaam is, om een adequaat geïntegreerd netwerk tot stand te brengen van afvalverwijderingsinstallaties en van installaties voor de nuttige toepassing van gemengd huishoudelijk afval, ingezameld bij particuliere huishoudens, ook indien die inzameling dergelijk afval van andere producenten omvat, rekening houdend met de beste beschikbare technieken.

In afwijking van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en De Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen kunnen de binnenkomende overbrengingen van afval, bestemd voor als nuttige toepassing ingedeelde afvalverbrandingsinstallaties, om het netwerk te beschermen, beperkt worden indien vaststaat dat die overbrengingen ertoe zouden leiden dat gewestelijk afval moet worden verwijderd of dat afval moet worden verwerkt op een wijze die niet conform is aan het gewestelijke afvalbeheersplan. De beperkingsmaatregel wordt aan de Europese Commissie medegedeeld. De afvaluitvoeren kunnen om milieuredenen beperkt worden, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1013/2006. § 2. Het netwerk moet zo worden opgezet dat de Europese Unie als geheel hierdoor zelfvoorzienend kan worden zowel voor afvalverwijdering als voor nuttige toepassing van afval als bedoeld in § 1, en dat elke lidstaat afzonderlijk naar dat doel toe kan groeien, rekening houdend met de geografische omstandigheden en de behoefte aan gespecialiseerde installaties voor bepaalde soorten afval. § 3. Het netwerk moet het mogelijk maken afval te verwijderen of afval als bedoeld in § 1 nuttig toe te passen in een van de meest nabijgelegen daartoe geschikte installaties, met behulp van de meest geschikte methoden en technologieën, om een hoog niveau van bescherming van het milieu en de volksgezondheid te waarborgen. § 4. De beginselen van nabijheid en zelfvoorziening betekenen niet dat het Gewest zelf over alle faciliteiten voor definitieve nuttige toepassing moet beschikken. »

Art. 20.In artikel 27, eerste lid, 2°, van hetzelfde decreet worden de woorden "het hergebruik, de recycling" ingevoegd tussen de woorden "voor de inzameling" en de woorden "en de nuttige toepassing".

Art. 21.In artikel 51 van hetzelfde decreet, vervangen door het decreet van 5 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/06/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media en tot ontwikkeling van bijzondere initiatieven en middelen terzake in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 05/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 2006 type decreet prom. 05/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008202169 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu sluiten, wordt de referentie naar artikel "7, §§ 1, 2 en 5" vervangen door de referentie naar artikel "7, §§ 1, 2 en 3".

Art. 22.Hoofdstuk XI van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de artikelen 61bis en 61ter, luidend als volgt : «

Art. 61bis.De Regering werkt in voorkomend geval samen met de Regeringen van de andere betrokken Gewesten en lidstaten en de Europese Commissie bij het opstellen van de afvalbeheersplannen en afvalpreventieprogramma's overeenkomstig artikel 24, §§ 1 tot 5 van het decreet.

Art. 61ter.Om de drie jaar en overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 37, § 1, tweede lid, van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen maakt de Regering of haar afgevaardigde een sectoraal verslag over aan de Commissie.

Dit verslag op elektronisch formaat bevat informatie over de uitvoering van het Europees afvalbeleid. Dit verslag gaat ook over het beheer van afvalolie en over de vorderingen met de uitvoering van afvalpreventieprogramma's en het bevat, indien toepasselijk, informatie over maatregelen zoals voorzien in artikel 8 van bovenvermelde richtlijn over uitgebreide verantwoordelijkheid. »

Art. 23.Bijlage I bij hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 24.In hetzelfde decreet wordt bijlage III vervangen door de bij dit decreet gevoegde bijlage 1.

Art. 25.In bijlage IV bij hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° code G1 wordt vervangen als volgt : « G1 Tijdelijke opslag voorafgaande aan één van de handelingen bedoeld in de bijlagen II of III (met uitzondering van de tijdelijke opslag voor de inzameling op de productiesite van de afvalstoffen) »;2° de volgende voetnoot betreffende code G1 wordt ingevoegd "Onder "tijdelijke opslag" wordt verstaan de voorlopige opslag in de zin van artikel 2, 14°, van dit decreet.

Art. 26.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een bijlage V die bij dit decreet als bijlage 2 gevoegd wordt.

Art. 27.In artikel 1, tweede lid, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031006 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen wordt punt 3° vervangen als volgt : « 3° selectieve inzameling : de selectieve inzameling in de zin van artikel 2, 34°, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen maar uitsluitend beperkt tot de inzameling huis aan huis bij de producent, de vrijwillige toevoer door de producent naar containerparken, containers of glascontainers die toegankelijk zijn voor de producenten. »

Art. 28.In artikel D.56, § 4, tweede lid, van Boek I van het Milieuwetboek worden de woorden "of de persoon die ze daartoe machtigt" ingevoegd tussen de woorden "aan de Regering" en het woord "overgemaakt".

Art. 29.In artikel D.29-21 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1, worden de woorden "A.1 en A.2" vervangen door de woorden "A.1, A.2 en A.3"; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt volgend lid ingevoegd : « De plannen en programma's van categorie A.1, A.2 en A.3. worden bekendgemaakt op het leefmilieuportaal van de site van het Waalse Gewest. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 10 mei 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken van het Waals Parlement, 579 (2011-2012), nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 9 mei 2012.

Bespreking.

Stemming.

Bijlage 1 bij het decreet van 10 mei 2012 tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen « Bijlage III : Handelingen van nuttige toepassing R 1. Hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking [*].

R 2 Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen.

R 3 Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van compostering en andere biologische omzettingsprocessen) [**].

R 4 Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen.

R 5 Recycling/terugwinning van andere anorganische materialen [***].

R 6 Regeneratie van zuren of basen.

R 7 Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan.

R 8 Terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren.

R 9 Herraffinage van olie en ander hergebruik van olie.

R 10 Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering.

R 11 Gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R 1 tot en met R 10 genoemde handelingen vrijkomen. [*] Hieronder vallen ook verbrandingsinstallaties die specifiek bestemd zijn om vast stedelijk afval te verwerken, mits hun energie-efficiëntie ten minste : - 0,60 bedraagt in het geval van installaties die vóór 1 januari 2009 in bedrijf zijn en over een vergunning beschikken overeenkomstig het toepasselijke Gemeenschapsrecht; - 0,65 bedraagt in het geval van installaties waarvoor na 31 december 2008 een vergunning wordt afgegeven, zoals berekend met de volgende formule : Energie-efficiëntie = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)) waarin - Ep = de hoeveelheid energie die jaarlijks als warmte of elektriciteit wordt geproduceerd. Bij de berekening wordt energie in de vorm van elektriciteit vermenigvuldigd met een factor 2,6 en warmte die wordt geproduceerd voor commerciële toepassingen met een factor 1,1 (in GJ/jaar); - Ef = de jaarlijkse energie-input in het systeem afkomstig van brandstoffen die voor de productie van stoom worden gebruikt (in GJ/jaar) - Ew = de hoeveelheid energie die is besloten in de jaarlijks verwerkte hoeveelheid afvalstoffen, berekend aan de hand van de netto calorische waarde van de afvalstoffen (in GJ/jaar); - Ei = de hoeveelheid energie die jaarlijks wordt geïmporteerd, Ew en Ef niet meegerekend (in GJ/jaar); - 0,97 = correctiefactor om rekening te houden met energieverliezen via bodemas en straling. Deze formule wordt toegepast overeenkomstig het referentiedocument over de beste beschikbare technieken voor afvalverbranding. [**] Hieronder vallen ook vergassing en pyrolyse waarbij de componenten worden gebruikt als chemicaliën. [***] Hieronder valt ook bodemreiniging die resulteert in terugwinning van de bodem en het recycleren van anorganisch bouwmateriaal. »

Bijlage 2 bij het decreet van 10 mei 2012 tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen « Bijlage V : Voorbeelden van afvalpreventiemaatregelen bedoeld in artikel 24, § 4, onverminderd de bevoegdheid van de federale overheid.

Maatregelen die consequenties kunnen hebben voor de randvoorwaarden met betrekking tot de productie van afvalstoffen 1. Toepassing van planningsmaatregelen of andere economische instrumenten die een efficiënt gebruik van grondstoffen bevorderen 2.Bevordering van onderzoek en ontwikkeling ter verwezenlijking van schonere en minder verspilling veroorzakende technologieën en producten, alsmede de verspreiding en toepassing van de resultaten van onderzoek en ontwikkeling op dat gebied. 3. Ontwikkeling van relevante en doeltreffende indicatoren voor de milieudruk als gevolg van de productie van afvalstoffen, die moeten bijdragen aan de preventie van afvalproductie op alle niveaus, van productvergelijkingen op communautair niveau tot acties die door plaatselijke instanties worden ondernomen. Maatregelen die consequenties kunnen hebben voor de ontwerp-, productie- en distributiefase 4. Bevordering van "ecologisch ontwerpen" (de systematische integratie van milieuaspecten in het ontwerp van een product, teneinde de milieuprestaties van het product gedurende de hele levenscyclus ervan te verbeteren).5. Verstrekking van informatie over afvalpreventietechnieken ten einde de toepassing van de beste beschikbare technieken door het bedrijfsleven te vergemakkelijken.6. Opleiding van het personeel van de bevoegde instanties met betrekking tot de opneming van afvalpreventie-eisen in vergunningen uit hoofde van dit decreet en van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning.7. Het opnemen van afvalpreventiemaatregelen in installaties waarop het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning van toepassing is.Waar passend, kunnen deze maatregelen afvalpreventie-evaluaties of -plannen omvatten. 8. Gebruik van bewustmakingscampagnes of verlening van financiële, besluitvormings- of andere steun aan bedrijven.Het laat zich aanzien dat dit soort maatregelen vooral doeltreffend zal zijn als zij worden afgestemd op en aangepast aan kleine en middelgrote ondernemingen, en gebruik maken van de bestaande netwerken van bedrijven. 9. Gebruik van vrijwillige overeenkomsten, consumenten-/producentenpanels of sectoraal overleg om ervoor te zorgen dat de betrokken bedrijven of industriële sectoren eigen afvalpreventieplannen of -doelstellingen vaststellen, c.q. maatregelen nemen om door producten of verpakkingen veroorzaakte verspilling een halt toe te roepen. 10. Bevordering van geloofwaardige milieumanagementsystemen, bijvoorbeeld EMAS en ISO 14001. Maatregelen die consequenties kunnen hebben voor de consumptie- en gebruikfase 11. Economische instrumenten zoals de beloning van "schoon" aankoopgedrag of de instelling van een door de consument verplicht te betalen vergoeding voor een verpakkingsartikel of -element dat anders gratis ter beschikking zou worden gesteld.12. Gebruik van bewustmakingscampagnes en verstrekking van informatie ten behoeve van het brede publiek of specifieke categorieën consumenten.13. Bevordering van geloofwaardige milieukeurmerken.14. Overeenkomsten met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld het gebruik van productpanels zoals die welke in het kader van het geïntegreerd productbeleid in het leven zijn geroepen, of met de detaillisten met betrekking tot de beschikbaarheid van afvalpreventie-informatie en van producten met een minder groot milieueffect.15. In het kader van aankopen door publieke organisaties en bedrijven, integratie van milieu- en afvalpreventiecriteria in aanbestedingen en contracten, overeenkomstig het op 29 oktober 2004 door de Commissie gepubliceerde "Handbook on environmental public procurement" (Handboek inzake milieuvriendelijke overheidsopdrachten).16. Bevordering van hergebruik en/of herstelling van daartoe in aanmerking komende afgedankte producten of hun componenten, met name via educatieve, economische, logistieke of andere maatregelen zoals het ondersteunen of opzetten van erkende herstellings- en kringloopcentra en -netwerken, in het bijzonder in dichtbevolkte gebieden.»

^