Etaamb.openjustice.be
Decreet van 06 mei 1999
gepubliceerd op 21 augustus 1999

Decreet houdende goedkeuring van het globale samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, ondertekend te Eupen op 26 november 1998

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027638
pub.
21/08/1999
prom.
06/05/1999
ELI
eli/decreet/1999/05/06/1999027638/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 MEI 1999. - Decreet houdende goedkeuring van het globale samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, ondertekend te Eupen op 26 november 1998 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.Het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, ondertekend te Eupen op 26 november 1998, wordt goedgekeurd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 6 mei 1999.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, M. LEBRUN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, B. ANSELME De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, W. TAMINIAUX De Minister van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION _______ Nota (1) Zitting 1998-1999. Stukken van de Raad 518 (1998-1999), nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 4 mei 1999.

Bespreking - Stemming.

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, en De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, Gelet op de artikelen 130 en 134 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 55, § 3, en artikel 55bis, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990;

Overwegende dat veelvoudige banden zijn ontstaan tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap en dat het wenselijk is dat bestaande of toekomstige sectorale akkoorden in een globaal samenwerkingsakkoord worden vastgelegd, met name voor de volgende aangelegenheden : buitenlandse handel, leefmilieu, toerisme, leerlingenvervoer, vorming, schuldbemiddeling, sociale actie, beleid van gehandicapte personen, telecommunicatiebeleid;

Overwegende dat de uitoefening van bepaalde gemeenschappelijke bevoegdheden van de Franse Gemeenschap is overgeheveld naar het Waalse Gewest en dat beide partijen wensen dat de vriendschappelijke samenwerking i.v.m. deze aangelegenheden wordt voortgezet;

Overwegende dat de Duitstalige Gemeenschap als grensregio een bevoorrechte link en een tussengebied is geworden tussen het Waalse Gewest en Duitsland;

Overwegende dat het grondgebied van de negen gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap deel uitmaakt van het Waalse Gewest en dat de Duitstalige Gemeenschap reeds enkele bevoegdheden van het Waalse Gewest uitoefent, met name inzake de monumenten en landschappen;

Om harmonische betrekkingen te onderhouden zonder afbreuk te doen aan de federale trouw, Zijn het volgende overeengekomen : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit akkoord beoogt de opvolging van de samenwerking tussen beide partijen met inachtneming van hun respectievelijke bevoegdheden.

Art. 2.Beide Regeringen verbinden zich ertoe de samenwerking in al haar aspecten te steunen, o.a. via hun administratieve diensten en openbare instellingen en, met name, d.m.v. gemeenschappelijke acties op gebieden die zich voor samenwerkingsverbanden lenen. Ze bevorderen de contacten en gemeenschappelijke initiatieven tussen privé- en openbare instellingen van beide partijen.

Art. 3.De Regeringen organiseren de uitwisseling van informatie en documentatie door bemiddeling van hun besturen als een partij daarom verzoekt.

Art. 4.Binnen de perken van hun mogelijkheden verlenen de besturen elkaar bijstand op verzoek van een partij.

Leidend ambtenaren of gespecialiseerde personeelsleden en deskundigen van een partij kunnen uitgenodigd en geraadpleegd worden door de andere partij.

Art. 5.Elke Regering mag de andere Regering raadplegen over projecten die gevolgen zouden kunnen hebben voor de uitoefening van een bevoegdheid van de andere Regering. HOOFDSTUK II. - Bijzondere akkoorden

Art. 6.Met inachtneming van de wetgeving op de samenwerkingsovereenkomsten zullen sectorale akkoorden gesloten worden tussen de bevoegde instanties van beide partijen om de samenwerking i.v.m. de in de artikelen 7 à 13 bedoelde aangelegenheden te regelen.

Voor zover de respectievelijke bevoegdheden zich voor samenwerking of complementariteit lenen, kunnen deze specifieke akkoorden betrekking hebben zowel op zuiver gewestelijke als op de gemeenschappelijke aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest vallen, op de gemeenschappelijke aangelegenheden waarvoor de Duitstalige Gemeenschap bevoegd is en op de gewestelijke aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap vallen.

Art. 7.Buitenlandse handel : Binnen de « W.F.G. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgiens » wordt een economische « AWEX »-cel (Waals Exportagentschap) opgericht.

Deze cel moet onder meer de volgende opdrachten vervullen : * de Waalse ondernemingen handels- en industriebetrekkingen helpen ontwikkelen met de Duitstalige landen en bijstaan bij het zoeken naar partnerschappen, markten of producten waarvoor ze interesse tonen; * de producten van Waalse firma's in het buitenland helpen promoten; * de Waalse firma's bijstaan bij de verkoop van producten aan buitenlandse firma's; * een databank creëren en gegevens i.v.m. de doelstelling van de cel inzamelen; * contacten met het buitenland aanknopen om de uitwisseling of de vorming van handelsvertegenwoordigers binnen de firma's te bevorderen en hen vertrouwd te maken met de Duitse taal; * nauw samenwerken met de handelsattachés in de Duitstalige landen en met het « AWEX ».

Begroting : 8,5 miljoen.

Art. 8.Toerisme : De toelage die thans aan de « O.T.C.E. » (Dienst voor Toerisme van de Oostkantons) wordt verleend, wordt op 1,4 miljoen gebracht. - De bijdrage van de « O.T.C.E. » aan de « O.P.T. » (Dienst voor de bevordering van toerisme) is voor rekening van het Waalse Gewest.

Begroting : 2 miljoen.

Het Waalse Gewest steunt de oprichting van een huis voor toerisme in één van de twee Franstalige gemeenten waar de « O.T.C.E. » actief is.

Begroting : 2,2 miljoen.

Art. 9.Ruimtelijke ordening : De bevoegde Minister zal de bevoegdheden van de voor het grondgebied van het Duitse taalgebied gemachtigd ambtenaar overdragen aan de Duitstalige eerste attaché die deel uitmaakt van de personeelsformatie van het Ministerie van het Waalse Gewest (Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium). Deze eerste attaché zal zich in Eupen vestigen en wordt bijgestaan door een medewerker en een secretaresse.

Begroting : 6 miljoen.

Art. 10.Telecommunicatie : Een recurrente geldoverdracht van drie miljoen zal de verwezenlijking van proefprojecten inzake telecommunicatie mogelijk maken.

In 1999 is deze overdracht bestemd om een netwerk van bibliotheken aan te leggen in de Duitstalige Gemeenschap.

Het programma van de volgende jaren wordt bepaald door een op te richten gemengde werkgroep Duitstalige Gemeenschap/Waals Gewest.

Art. 11.Intern leerlingenvervoer : De financiële tenlasteneming door het Waalse Gewest van het interne leerlingenvervoer in de Duitstalige Gemeenschap zal het voorwerp uitmaken van een samenwerkingsakkoord waarvan de uitvoeringsregels nog besproken moeten worden. Onder intern vervoer wordt verstaan het leerlingenvervoer, op normale schooldagen, tussen de schoolinrichting en de plaatsen met een pedagogische waarde.

Begroting : 3 miljoen.

Art. 12.Leefmilieu : In Eupen wordt een gewestelijk centrum voor milieu- en natuurinitiatie opgericht waarvoor een jaarlijkse toelage van 5 miljoen zal worden verleend.

Art. 13.Sociale Actie : Om overmatige schuldenlast te bestrijden, zullen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap samen de oprichting van een referentiecentrum steunen, waarop de door één van beide partijen erkende diensten een beroep zullen kunnen doen.

Te dien einde trekt het Waalse Gewest een bedrag van 2 miljoen uit. HOOFDSTUK III. - Geldstromen

Art. 14.Beide Regeringen zijn vastberaden toe te zien op de geldstromen tussen beide partijen. HOOFDSTUK IV. - Commissie voor de evaluatie van de samenwerking en coördinatie van de toepassing

Art. 15.Er wordt een commissie voor de evaluatie van de samenwerking ingesteld. Die commissie bestaat uit acht leden waarvan de helft door de Waalse Regering wordt aangewezen en de andere helft door de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

De evaluatiecommissie vergadert minstens twee keer per jaar. Ze maakt haar huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan beide Regeringen.

Art. 16.Onder haar vertegenwoordigers binnen de evaluatiecommissie wijst elke Regering een afgevaardigde aan die zal instaan voor de permanente coördinatie van de activiteiten.

Art. 17.De evaluatiecommissie bereidt jaarlijks het gemeenschappelijk actieprogramma van het volgende jaar voor, ziet toe op de uitvoering van het programma en maakt een activiteitenverslag op voor elk afgelopen jaar.

De Minister-President van elke Regering en, in voorkomend geval, de voor de betrekkingen tussen beide partijen bevoegde Minister(s) vergaderen minstens één keer per jaar. Ze bepalen het jaarverslag van de samenwerkingscommissie en het samenwerkingsprogramma voor het volgende jaar en leggen ze ter goedkeuring voor aan hun eigen Regering.

Art. 18.Elke Regering brengt haar Raad jaarlijks verslag uit over de stand van de samenwerking. HOOFDSTUK V. - Slotbepaligen

Art. 19.Dit akkoord wordt in twee originele versies gesloten, de ene in het Frans, de andere in het Duits.

Art. 20.Dit akkoord treedt in werking de dag waarop het laatste goedkeuringsdecreet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, mits instemming van de Waalse Gewestraad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

Eupen, 26 november 1998.

De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, M. LEBRUN De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek en Monumenten en Landschappen, W. SCHRÖDER De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, B. ANSELME De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, W. TAMINIAUX De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN De Minister van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

^