Etaamb.openjustice.be
Decreet van 05 juli 2012
gepubliceerd op 13 juli 2012

Decreet tot goedkeuring van de globale vergunning, bij ministerieel besluit afgeleverd op 30 mei 2012 aan de NV NMBS Holding voor de afbraak van het bestaande station, de bouw en de uitbating van het nieuwe multimodaal station van Bergen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012203924
pub.
13/07/2012
prom.
05/07/2012
ELI
eli/decreet/2012/07/05/2012203924/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


5 JULI 2012. - Decreet tot goedkeuring van de globale vergunning, bij ministerieel besluit afgeleverd op 30 mei 2012 aan de NV NMBS Holding voor de afbraak van het bestaande station, de bouw en de uitbating van het nieuwe multimodaal station van Bergen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. De globale vergunning, bij ministerieel besluit afgeleverd op 30 mei 2012 aan de NV NMBS Holding voor de afbraak van het bestaande station, de bouw en de uitbating van het nieuwe multimodaal station van Bergen, wordt goedgekeurd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 5 juli 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2011-201.2 Stukken van het Waals Parlement, 615 (2011-2012), nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 4 juli 2012.

Bespreking.

Stemming.

^