Etaamb.openjustice.be
Decreet van 01 april 2021
gepubliceerd op 07 april 2021

Decreet betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit uitoefenen in het kader van de COVID-19-crisis

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021041253
pub.
07/04/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/decreet/2021/04/01/2021041253/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Decreet betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit uitoefenen in het kader van de COVID-19-crisis (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder: 1° de vereniging zonder winstoogmerk : de vereniging zonder winstoogmerk bedoeld in Boek 9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen : a) die aan de btw onderworpen is;b) die ten minste één persoon met een arbeidsovereenkomst tewerkstelt;c) die minder dan 250 voltijdequivalenten in dienst heeft met een arbeidsovereenkomst;d) die een economische activiteit uitoefent, namelijk het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt;e) waarvan de financiering uit publieke bronnen niet meer dan 50% bedraagt, met uitzondering van werkgelegenheidssteun, op basis van de goedgekeurde rekeningen voor 2019;5° NACE-BEL-code: de activiteitennomenclatuur uitgewerkt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NACE-BEL 2008) in ééngemaakt Europees verband, opgelegd bij Verordening (EEG) nr.3037/90 van 9 oktober 1990 van de Raad betreffende de statistieke nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie van 24 maart 1993, bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van 19 december 2001, bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europese Parlement en van de Raad van 29 september 2003 en bij Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europese Parlement en van de Raad van 20 december 2006; 3° webplatform: de webtoepassing bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 6°, van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille;4° het personeelsbestand: het gemiddeld aantal werknemers, in 2019 tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van de vereniging zonder winstoogmerk die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van de multifunctionele aangiften bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de vier kwartalen van 2019.

Art. 2.De in de artikelen 4 en 5 bedoelde aanvullende vergoeding wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, hierna Verordening 1407/2013 genoemd.

Art. 3.Om voor de in de artikelen 4 en 5 bedoelde aanvullende vergoeding in aanmerking te komen, moet de vereniging zonder winstoogmerk zich houden aan de wettelijke bepalingen die gelden voor de uitoefening van haar activiteiten en aan de fiscale, sociale en milieuwet- en regelgeving.

Art. 4.De Regering kent volgens de door haar bepaalde nadere regels een aanvullende vergoeding toe aan de vereniging zonder winstoogmerk die in het Waalse Gewest voor 19 oktober 2020 eigenaar was van een vestigingseenheid als bedoeld in artikel I.2, 16°, van Boek I van het Wetboek van economisch recht, die heeft moeten sluiten ingevolge een federale of gewestelijke maatregel ter bestrijding van de COVID-19-epidemie, die door de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 als pandemie is gekwalificeerd, en waarvan de activiteit valt onder één van de NACE BEL-codes vermeld in één van de sectoren of deelsectoren bedoeld in volgende subklassen: 1° 56.101 van de NACE-BEL-code; 2° 56.102 van de NACE-BEL-code; 3° 56.301 van de NACE-BEL-code; 4° 56.302 van de NACE-BEL-code; 5° 56.309 van de NACE-BEL-code; 6° 93.110 van de NACE-BEL-code; 7° 93.121 tot en met 93.129 van de NACE-BEL-code; 8° 93.130 van de NACE-BEL-code; 9° 93.199 van de NACE-BEL-code; 10° 93.211 van de NACE-BEL-code; 11° 93.212 van de NACE-BEL-code; 12° 93.291 van de NACE-BEL-code.

De in het eerste lid bedoelde aanvullende tegemoetkoming bedraagt: 1° 4.000 euro als het personeelsbestand minder dan 1 bedraagt; 2° 6.500 euro als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 1 en lager dan 5; 3° 9.500 euro als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 5 en lager dan 10; 4° 12.000 euro als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 10.

De Regering kan sectoren of deelsectoren als bedoeld onder lid 1 toevoegen in zoverre zij een sluiting kregen opgelegd krachtens een federale of gewestelijke maatregel genomen ter bestrijding van de COVID-19 epidemie, die door de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 als pandemie is gekwalificeerd.

Art. 5.De Regering kent volgens de door haar bepaalde nadere regels een aanvullende vergoeding toe aan de vereniging zonder winstoogmerk die in het Waalse Gewest voor 2 november 2020 eigenaar was van een vestigingseenheid als bedoeld in artikel I.2, 16°, van Boek I van het Wetboek van economisch recht, die heeft moeten sluiten ingevolge een federale of gewestelijke maatregel ter bestrijding van de COVID-19-epidemie, die door de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 als pandemie is gekwalificeerd, en waarvan de activiteit valt onder één van de NACE BEL-codes vermeld in één van de sectoren of deelsectoren bedoeld in volgende subklassen: 1° 47.990 van de NACE-BEL-code wat betreft het aanbieden van goederen aan en in huis; 2° 55.202 van de NACE-BEL-code; 3° 55.300 van de NACE-BEL-code; 4° 56.210 van de NACE-BEL-code; 5° 59.140 van de NACE-BEL-code; 6° 82.300 van de NACE-BEL-code; 7° 85.510 van de NACE-BEL-code; 8° 85.520 van de NACE-BEL-code; 9° 85.532 van de NACE-BEL-code; 10° 90.021 van de NACE-BEL-code; 11° 90.041 van de NACE-BEL-code; 12° 90.042 van de NACE-BEL-code; 13° 91.030 van de NACE-BEL-code; 14° 91.041 van de NACE-BEL-code; 15° 92.000 van NACE-BEL-code wat betreft de casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren; 16° 93.292 van de NACE-BEL-code; 17° 93.299 van de NACE-BEL-code; 18° 96.021 van de NACE-BEL-code; 19° 96.022 van de NACE-BEL-code; 20° 96.040 van de NACE-BEL-code; 21° 96.092 van de NACE-BEL-code.

De in het eerste lid bedoelde aanvullende tegemoetkoming bedraagt: 1° 3.250 euro als het personeelsbestand minder dan 1 bedraagt; 2° 5.500 euro als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 1 en lager dan 5; 3° 7.500 euro als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 5 en lager dan 10; 4° 9.750 euro als het personeelsbestand gelijk is aan of hoger is dan 10.

De Regering kan sectoren of deelsectoren als bedoeld onder lid 1 toevoegen in zoverre zij een sluiting kregen opgelegd krachtens een federale of gewestelijke maatregel genomen ter bestrijding van de COVID-19 epidemie, die door de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 als pandemie is gekwalificeerd.

Art. 6.De in de artikelen 4 en 5 bedoelde vergoeding kan slechts eenmaal per vereniging zonder winstoogmerk ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen worden toegekend, overeenkomstig boek III, Titel 2, hoofdstuk 1, van het Wetboek van Economisch recht.

Van de in de artikelen 4 en 5 bedoelde vergoeding is uitgesloten de vereniging zonder winstoogmerk die in het kader van de steunverlening wegens de COVID-19 epidemie, die door de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 als pandemie is gekwalificeerd, steun heeft ontvangen van een ander deelgebied voor een bedrag dat de in dit decreet vastgestelde minimumdrempels overschrijdt.

Art. 7.Binnen de door de Regering vastgestelde termijnen dient de vereniging zonder winstoogmerk haar vergoedingsaanvraag in bij de Regering via een formulier op het webplatform.

Bij het indienen van het dossier op het webplatform moet de vereniging zonder winstoogmerk met name de volgende informatie verstrekken : 1° haar nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen;2° de NACE BEL code voor de activiteit waarvoor de vereniging zonder winstoogmerk de vergoeding aanvraagt;3° een verklaring op erewoord die op het webplatform ingevuld moet worden;4° het rekeningnummer van de vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging zonder winstoogmerk verklaart met name door middel van de verklaring op erewoord als bedoeld in het tweede lid, 3°, dat zij de maximale steunbedragen zoals gedefinieerd in Verordening 1407/2013, te weten 200.000, niet overschrijdt gedurende de laatste drie belastingjaren, dat zij een activiteit uitoefent die is opgenomen in een van de NACE-BEL-codes bedoeld in artikel 4, eerste lid, of in artikel 5, eerste lid, en dat zij de wettelijke bepalingen betreffende de uitoefening van haar activiteit alsook de fiscale, sociale en milieuwetgeving en -reglementering in acht neemt.

Het bedrag van de vergoeding wordt door de Regering overeenkomstig de artikelen 4 en 5 berekend op grond van de gegevens die haar zijn medegedeeld via de authentieke bronnen of door de vereniging zonder winstoogmerk in het geval dat deze onder een bijzonder stelsel van de belasting op de toegevoegde waarde valt.

De Regering kan eveneens gebruik maken van de databanken die authentieke bronnen vormen om alle gegevens te verkrijgen die nodig zijn voor het onderzoek van het dossier.

Art. 8.De Regering gaat na, of de aanvraag voor een financiële tegemoetkoming ontvankelijk is.

Wanneer het dossier niet ontvankelijk is, schort de Regering de aanvraag voor een financiële tegemoetkoming op en stelt zij de vereniging zonder winstoogmerk daarvan in kennis, die haar aanvraag kan vervolledigen en laten onderwerpen aan een nieuw onderzoek naar de ontvankelijkheid.

Als het dossier niet wordt aangevuld en onderworpen aan een nieuw ontvankelijkheidsonderzoek binnen een termijn van één maand te rekenen van de datum van opschorting, dan wordt de steunaanvraag definitief afgewezen.

Indien de aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt de vereniging zonder winstoogmerk er elektronisch van in kennis gesteld dat de financiële tegemoetkoming wordt toegekend.

Art. 9.De in dit decreet bedoelde vergoedingen worden niet toegekend of terugbetaald: 1° in geval van faillissement, ontbinding of vrijwillige dan wel gerechtelijke vereffening van de vereniging zonder winstoogmerk;2° in geval van al dan niet bewuste verstrekking door de vereniging zonder winstoogmerk van onjuiste of onvolledige inlichtingen ongeacht het effect van die inlichtingen op het bedrag van de vergoedingen, onverminderd de strafrechtelijke vervolging van de personen die die inlichtingen verstrekt zouden hebben.

Art. 10.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 april 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2020-2021. Stukken van het Waals Parlement, 491 (2020-2021) Nrs. 1 tot 6.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 31 maart 2021.

Bespreking.

Stemming.

^