Etaamb.openjustice.be
Bijzonder Decreet van 03 september 2020
gepubliceerd op 10 september 2020

Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het recht van de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord te bevestigen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020203745
pub.
10/09/2020
prom.
03/09/2020
ELI
eli/decreet/2020/09/03/2020203745/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2020. - Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen teneinde het recht van de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord te bevestigen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 118, § 2, van de Grondwet.

Art. 2.Voor wat het Waalse Gewest betreft, wordt artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen vervangen als volgt: "Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet heeft ieder het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, bij het Parlement in te dienen.

Het Parlement heeft het recht de bij het Parlement ingediende verzoekschriften naar de Regering te verwijzen. De Regering is verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken zo dikwijls als het Parlement het vordert.

Op voorwaarde dat een verzoekschrift het aantal handtekeningen overeenkomstig de in het decreet bepaalde voorwaarden heeft verzameld en dat het de in het vierde lid bedoelde modaliteiten naleeft, heeft de indiener van een verzoekschrift of elke andere ondertekenaar die daartoe door de indiener van dat verzoekschrift wordt aangewezen, het recht om gehoord te worden. Onder indiener van het verzoekschrift dient te worden verstaan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Om het recht te openen om te worden gehoord, moet het verzoekschrift een concrete vraag formuleren over een onderwerp dat onder de bevoegdheid van het Gewest valt en dat niet in strijd is met de mensenrechten en de fundamentele vrijheden die worden gewaarborgd door Titel II van de Grondwet en door de internationale verdragen die door België zijn geratificeerd.

De indiener van een verzoekschrift heeft recht op antwoord binnen zes maanden na de indiening van het verzoekschrift. "

Art. 3.Dit bijzonder decreet treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het decreet bedoeld in artikel 41, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, vervangen bij artikel 2 van dit decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 3 september 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, C. MORREALE De Minister van Financiën, Begroting, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen, en Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2020-2021. Stukken van het Waals Parlement 128 (2019-2020) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, plenaire zitting van 2 september 2020.

Bespreking.

Stemming.

^