Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 14 oktober 2020

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden en van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020204121
pub.
14/10/2020
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden en van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" (het Waals Openbaar Fonds voor Gezinsbijslagen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, de artikelen 28, § 2, en 35, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2018;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018;

Gelet op het rapport opgesteld op 25 augustus 2020 overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 september 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 8 oktober 2020;

Gelet op de e-mail van 20 februari 2020 van de representatieve gezinsorganisaties die hun vertegenwoordigers in onderling overleg aanwijzen;

Gelet op het schrijven van 20 juni 2020 van de voorzitter van de "Parti Socialiste";

Gelet op het schrijven van 1 juli 2020 van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Economische en sociale raad van Wallonië) waarin de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de sociale partners wordt voorgesteld;

Gelet op schrijven van 20 juli 2020 van Ecolo;

Gelet op het schrijven van 1 september 2020 van de "Mouvement réformateur";

Op de voordracht van de Minister belast met kinderbijslag;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Als gewone leden van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" (Waals Openbaar Fonds voor Gezinsbijslagen) en als respectievelijke plaatsvervangers worden aangewezen: 1° ter vertegenwoordiging van de Overheid : a) mevr.Anne Lambelin en haar plaatsvervangster, mevr. Letizia De Lauri; b) de heer Angelo Solimando en zijn plaatsvervanger, de heer Sascha Palotai;c) de heer Frédéric Maghe en zijn plaatsvervangster, mevr.Stéphany Janssens; d) mevr.Tatiana Gabrielli en haar plaatsvervanger, de heer Vincent Aubry; e) de heer Jean Counet en zijn plaatsvervangster, mevr.Aurélie Hauben; 2° als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van het geheel van de werkgevers en van de representatieve organisaties van het geheel van de zelfstandige werknemers: a) de heer Samuel Saelens en zijn plaatsvervangster, mevr.Anne Reul; b) mevr.Clarisse Ramakers (UCM) en haar plaatsvervangster, mevr.

Gabrielle Eymael; c) mevr.Jamila Ferjaoui en haar plaatsvervanger, de heer Nicolas Nelis; 3° als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van het geheel van de werknemers;a) de heer Ahmed Ryadi en zijn plaatsvervangster, mevr.Julie Rigo; b) mevr.Danièle Ernotte en haar plaatsvervanger, de heer Robin Sprumont; c) de heer Philippe Paermentier en zijn plaatsvervangster, mevr. Mélanie Evrard; 4° als vertegenwoordigers van de gezinnen: a) mevr.Alexandra Woelfle (Ligue des Familles) en haar plaatsvervangster, mevr. Hafida Bachir (Vie féminine); b) mevr.Coline Maxence (Femmes prévoyantes socialistes) en haar plaatsvervangster, mevr. Valérie Deom (Femmes prévoyantes socialistes).

Art. 2.Deze hernieuwbare aanwijzingen beginnen te lopen op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, voor de duur van de legislatuur.

Art. 3.De heer Frédéric Maghe en mevrouw Anne Lambelin worden respectievelijk aangewezen als voorzitter en ondervoorzitster van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" voor de duur van huidig mandaat.

Art. 4.§ 1. De voorzitter geniet een bruto jaarvergoeding waarvan het bedrag vastgesteld wordt op 12.000 euro.

De ondervoorzitter geniet een bruto jaarvergoeding waarvan het bedrag vastgesteld wordt op 6.000 euro.

De vergoeding bedoeld in leden 1 en 2 wordt toegekend en gestort overeenkomstig artikel 15bis van het decreet van 2 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet. § 2. De leden van het Beheerscomité hebben recht op de terugbetaling van de reiskosten gemaakt voor de noden inherent aan de uitoefening van huidig mandaat in de vormen en voorwaarden vastgesteld bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse ambtenarencode.

Art. 5.Het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019200352 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden en tot benoeming van voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" sluiten tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van Wallonië binnen het Beheerscomité van FAMIWAL, gewijzigd bij het besluit van 31 januari 2019, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 7.De Minister belast met kinderbijslag is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 oktober 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^