Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 januari 2010
gepubliceerd op 17 februari 2010

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Baelen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010200690
pub.
17/02/2010
prom.
29/01/2010
ELI
eli/besluit/2010/01/29/2010200690/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Baelen


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 1, § 3;

Gelet op het decreet van 6 juni 1991 betreffende de plattelandsontwikkeling alsmede zijn toepassingsbesluit van 20 november 1991;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Baelen van 13 januari 2003 waarbij beslist werd een plattelandsontwikkelingsactie op het grondgebied van de gemeente te voeren overeenkomstig het programma dat vastligt in de stukken die bij dit besluit gaan;

Gelet op het advies van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van 1 juli 2009;

Overwegende dat de gemeente de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan dragen;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Besluit :

Artikel 1.Het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Baelen wordt voor een periode van tien jaar goedgekeurd ingaand te rekenen vanaf de datum van de ondertekening van dit besluit.

Art. 2.De gemeente Baelen kan toelagen verkrijgen om haar programma voor plattelandsontwikkeling uit te voeren.

Art. 3.Deze toelagen worden verleend binnen de perken van de daartoe jaarlijks beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden die bij overeenkomst bepaald worden door de Minister van Landelijke Aangelegenheden.

Art. 4.De toelagen bedragen hoogstens 80 % van de kosten van de aanschaffingen en werkzaamheden die nodig zijn om het programma uit te voeren, bijkomende kosten inbegrepen.

Art. 5.De gemeente moet de toelagen overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen aanvragen.

Art. 6.De Minister van Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 29 januari 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

^