Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 april 2021
gepubliceerd op 05 mei 2021

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden en van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021031325
pub.
05/05/2021
prom.
29/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020204214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot omzetting van de graden van de federale ambtenaren die naar de diensten van de Waalse Regering overgeplaatst worden type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 23/10/2020 numac 2020204244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de werkgevers voor de aankoop van een dienstfiets type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031492 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot versoepeling van de bepalingen inzake verloven om dwingende redenen in de context van van de COVID 19-pandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten sluiten tot benoeming van de leden en van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" (Waals Openbaar Fonds voor Gezinsbijslagen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, artikel 28;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018;

Gelet op het schrijven van 23 april 2021 van de voorzitter van de "Parti Socialiste";

Op de voordracht van de Minister belast met Kinderbijslag;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de artikelen 1, 1°, a), en 3 van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020204214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot omzetting van de graden van de federale ambtenaren die naar de diensten van de Waalse Regering overgeplaatst worden type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 23/10/2020 numac 2020204244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de werkgevers voor de aankoop van een dienstfiets type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031492 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot versoepeling van de bepalingen inzake verloven om dwingende redenen in de context van van de COVID 19-pandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten sluiten tot benoeming van de leden en van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" (Waals Openbaar Fonds voor Gezinsbijslagen) worden de woorden "mevr. Anne Lambelin" vervangen door de woorden "mevr. Florence Demacq".

Art. 2.Overeenkomstig artikel 28, § 3, tweede lid, van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen voleindigt het nieuwe lid het mandaat van zijn voorganger.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister belast met Kinderbijslag is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 april 2021.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^