Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 februari 2019
gepubliceerd op 03 april 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijzging van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019201476
pub.
03/04/2019
prom.
28/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijzging van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 13/01/2016 numac 2016200084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016200238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgaan naar het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » sluiten tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 3 december 2015 betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 13/01/2016 numac 2016200084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016200238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgaan naar het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » sluiten tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles", zoals gewijzigd bij de besluiten van 14 april 2016, 8 december 2016, 8 maart 2018, 29 maart 2018, 5 juli 2018 en 20 december 2018;

Gelet op de schrijven van de Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië van 28 november en 10 december 2018;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie en Gezondheid; Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, tweede streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 13/01/2016 numac 2016200084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016200238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgaan naar het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » sluiten tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen), worden de woorden "Clarisse Ramakers" vervangen door de woorden "Christian Gilon" en de woorden "Michel Delforge" worden vervangen door de woorden "Vincent Edart".

Art. 2.Overeenkomstig artikel 4, § 4, lid 3, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, voleindigt het nieuwe lid het mandaat van zijn voorganger.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4.De Minister van Sociale Actie en Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 februari 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI

^