Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones geldende bevoegdheidsregels inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019030330 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen. - Dossier 235/80903 Een koninklijk besluit van 21 maart 2019 verleent een wegvergunning met index 235/80903 aan nv Elia Asset voor het aanleggen en exploiteren van een ondergrondse elektrische verbind type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011497 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019030316 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling B&S Qualicert sprl, place d G-001 "Autocontrolegids Dierenvoeders" G-033 "Sectorgids autocontrole voor de aan(...) type koninklijk besluit prom. 21/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019030293 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019030318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 10 maart 2019, wordt de heer Edwin VAN WESEMAEL, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol on De heer Edwin VAN WESEMAEL mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019200172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019201567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019, wordt met ingang van 1 april 2019, eervol ontslag uit haar ambt van attaché sociaal inspecteur bij de Dienst voor ad Mevrouw DE PAUW Mariane wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Ecolab van de Gouverneur van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 20/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Nyrstar van de Gouverneur van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 25/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de minister bevoegd voor Energie te vertegenwoordigen bij de uitoefening van de formaliteiten bepaald in het koninklijk besluit van 26 november 1973 betreffende de wegvergunningen bedoeld bij de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011526 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 21/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019030294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding en het getuigschrift PREV-1, PREV-2 en PREV-3 voor de personeelsleden van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019201493 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 19 februari 2019, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking e(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019201519 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 9 november 2018 wordt de omtrek van de herin te richten l(...)

decreet

type decreet prom. 15/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011393 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 type decreet prom. 28/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019201478 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft maatregelen voor de centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de kredieten bestemd voor de aanschaf van schoolboeken, digitale hulpbronnen, pedagogische instrumenten en literatuurboeken, binnen de schoolinrichtingen voor het jaar 2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011347 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019030278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019030279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de vakken en onderwijsvormen voor de door een getuigschrift bekrachtigde externe proeven betreffende de toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019030322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019030317 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst met elektrische voertuigen of tot uitbreiding van de vroeger toegekende vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst met een aantal elektrische voertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019030324 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van vijf mandaten bij het Stedenbouwkundig College

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019201475 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019201474 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019201477 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019201476 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijzging van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019011457 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Marc VANOVERSCHELDE c.s. heeft de nietigverklaring Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 september 2018. Deze zaak is inge(...)

erratum

type erratum prom. 14/12/2018 pub. 03/04/2019 numac 2019010192 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels en de inhoud van de registratie door de ambulancediensten en van hun jaarverslag. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019011351 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het niveau B in betrekkingen waaraan de graden zijn verbonden van financieel deskundige of ICT-deskundige bij de diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën I. ONDERWE Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut (...) type document prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019011350 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het niveau A in betrekkingen waaraan de titel is verbonden van attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van he(...) A. Stafdienst Personeel en Organisatie 1) Voor de laureaten van de selectie met nummer BFG17177/(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019201568 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Laboranten- communicatiesystemen en sensoren (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19009 Deze selectie werd afgesloten op 19/03/2019. Er zijn 2 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig.

document

type document prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019201641 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Sociaal Controleur (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG19010 Deze selectie werd afgesloten op 1 maart 2019. Er zijn 70 laureaten. De lijs(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019011498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, dat in werking Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DE BOM Erik, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019040816 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt Mevr. MAHIEU Saskia, benoemd in de hoedanigheid van plaat

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019201575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige bij het Arbeidshof te Luik, ter vervanging van de heer MACORS Claude De betrokken organisaties wor De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Sociale Zekerheid, DG Beleidsond(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019201587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer MEYERS Robert De betrokken organisa De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Sociale Zekerheid, DG Beleidsond(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019201598 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer MERTENS Leo De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Sociale Zekerheid, DG Beleidsond(...)

document

type document prom. 20/01/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011355 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 20/01/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011354 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 20/01/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011360 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde type document prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019201520 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 16 januari 2019, wordt de heer Francis Mossay, inspecteur-generaal, vanaf 1 maart 2019 in ruste gesteld. Bij besluiten van de secretaris-generaal van 1 februari 2019, worden de heren Th Bij besluit van de secretaris-generaal van 5 februari 2019, wordt de heer Marc Debruxelles, dir(...) type document prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019201599 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de POD Wetenschapsbeleid : Webdesigner (m/v/x) - BNG19037 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hu(...) Solliciteren kan tot 17.04.2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 03/04/2019 numac 2019201616 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ICT Helpdesk medewerkers (niveau C) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG19117 Solliciteren kan tot 24/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^