Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 februari 2002
gepubliceerd op 27 maart 2002

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een bestuurder binnen de raad van bestuur van de « Société de transport en commun du Hainaut »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027302
pub.
27/03/2002
prom.
28/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een bestuurder binnen de raad van bestuur van de « Société de transport en commun du Hainaut » (Maatschappij van Openbaar Vervoer van Henegouwen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest;

Gelet op de statuten van de « Société de transport en commun du Hainaut », goedgekeurd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 mei 1991, inzonderheid op artikel 10;

Overwegende dat binnen de « Société de transport en commun du Hainaut » een mandaat van bestuurder, die de « Société régionale wallonne du Transport » (Waalse gewestelijke vervoersmaatschappij) zal vertegenwoordigen, open staat daar de heer Yvon Biefnot de leeftijdsgrens heeft bereikt;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de « Société régionale wallonne du Transport », genomen op 14 februari 2002, waarbij Mevr. Françoise Pierret voorgedragen wordt als bestuurster van de « Société de transport en commun du Hainaut »;

Overwegende dat Mevr. Françoise Pierret alle voorwaarden vervult om aangewezen te worden als bestuurster van bovenbedoelde maatschappij;

Op de voordracht van de Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Françoise Pierret wordt benoemd tot bestuurster van de « Société de transport en commun du Hainaut », ter vervanging van de heer Yvon Biefnot, die de leeftijdsgrens bereikt heeft en wiens mandaat ze zal beëindigen.

Art. 2.Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de betrokkene.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 28 februari 2002.

Art. 4.De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 februari 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS

^