Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2002 numac 2002009305 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 maart 2002 is Mevr. Ade, S., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. He type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002011117 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van samenwerking tussen de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002012092 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2002 numac 2002016068 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 29 januari 2002 wordt, met ingang van 1 september 2002, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur verleend aan de heer Coget, Thierry A. A. R. M.-Gh., die aanspraak heeft op e Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002022227 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1993 tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfskosten aan zekere personeelsleden van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 28/02/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002022240 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/2002 numac 2002000276 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van het waardevervoer Dit besluit van 21 maart 2002 maakt het voorwerp uit van een gewone vermelding in het Belgisch Staatsblad en wordt bij aangetekende brief aan de type ministerieel besluit prom. 21/03/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002003122 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van « Schatkistbons-Zilverfonds » type ministerieel besluit prom. 11/03/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002014069 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de raad van bestuur van B.I.A.C. tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002027302 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een bestuurder binnen de raad van bestuur van de « Société de transport en commun du Hainaut »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/03/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002000242 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 17 Statuten. - Eenvormige toepassing. - Interpretaties Bevoegde diensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/03/2002 numac 2002000207 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 1/02 Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van identiteitskaarten, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Gemeente COURCELLES (...) 2 identiteitskaarten - 2 cartes d'identité 322 0072183 43 322 0071788 36. type bericht prom. -- pub. 27/03/2002 numac 2002021122 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij vonnis van 9 november 2001 in zake A. Debacker tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Schendt artikel 2bis van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 13 april 199(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 27/03/2002 numac 2002027307 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2002 wordt de gedeeltelijke wijziging van blad 52/6 van het gewestplan Thuin-Chimay definitief aangenomen met het oog op : - de opneming van de gronden gele - de opneming van de gronden gelegen ten noord-westen van de bestaande gemengde bedrijfsruimte als (...)

document

type document prom. -- pub. 27/03/2002 numac 2002009304 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De aanwijzing van Mevr. Timmermans, M.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 april 2002 type document prom. -- pub. 27/03/2002 numac 2002009303 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De aanwijzing van Mevr. Brigode, T., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 april 2002

erratum

type erratum prom. 27/08/2001 pub. 27/03/2002 numac 2002027313 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/2002 numac 2002009302 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2002, bladzijde 8914, regels 52 en 53, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg t

document

type document prom. -- pub. 27/03/2002 numac 2002003135 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^