Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 maart 2001
gepubliceerd op 19 april 2001

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eerste woning te worden, wat betreft de kredietinstellingen die niet bedoeld zijn in artikel 23, § 1, 4°, van de Waalse Huisvestingscode vóór diens wijziging bij decreet van 14 oktober 2000

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027222
pub.
19/04/2001
prom.
27/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/27/2001027222/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eerste woning te worden, wat betreft de kredietinstellingen die niet bedoeld zijn in artikel 23, § 1, 4°, van de Waalse Huisvestingscode vóór diens wijziging bij decreet van 14 oktober 2000


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, gewijzigd bij decreet van 18 mei 2000 en bij decreet van 14 december 2000, inzonderheid artikel 23;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eerste woning te worden, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 maart 2001;

Gelet op de instemming van de minister van Begroting, gegeven op 23 maart 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de kredietinstellingen die niet bedoeld zijn in artikel 216, 2°, b, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen sinds de inwerkingtreding op 30 december 2000 van het decreet van 14 december 2000 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode leners in aanmerking kunnen laten komen voor de tegemoetkoming van het Gewest bedoeld in artikel 6 van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 en dat het van een gebrek aan samenhangend beleid zou getuigen indien bedoelde kredietinstellingen niet onmiddellijk in aanmerking zouden komen voor de waarborg van het Gewest bedoeld in artikel 2 van hetzelfde besluit;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eerste woning te worden, treedt in werking op 30 december 2000.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 30 december 2000.

Art. 3.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 maart 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

^