Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 maart 2001
gepubliceerd op 18 april 2001

Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" ertoe gemachtigd wordt een lening van 2 300 miljoen BEF onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027220
pub.
18/04/2001
prom.
27/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/27/2001027220/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2001. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Waals Woningfonds van de Grote Gezinnen) ertoe gemachtigd wordt een lening van 2 300 miljoen BEF onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 33;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende uitvoering van artikel 183 van de Huisvestingscode;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 tot vaststelling van het deel van de investeringsprogramma's dat door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" bij voorkeur aangewend wordt voor de financiering van woningen bestemd voor personen die een al dan niet verbeterbare woning betrekken;

Gelet op het beheerscontract 1999-2003 tussen het Waalse Gewest en het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie";

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 maart 2001;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 23 maart 2001;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Besluit :

Artikel 1.Het Waalse Gewest verleent zijn waarborg van honorering voor een lening van maximum twee miljard driehonderd miljoen BEF.

Art. 2.De lening mag in tranches worden uitgegeven. Bij iedere opnameaanvraag wordt een tijdschema voor de betalingen gevoegd waarbij het bewijs van de kasbehoefte wordt geleverd.

Art. 3.De Minister van Begroting wordt betrokken bij elke stap van de procedure, waarvoor o.m. het onderzoek van de dossiers door het gewestelijke bestuur Thesaurie is vereist.

Art. 4.De Minister van Begroting en Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 maart 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

^