Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 augustus 2015
gepubliceerd op 07 september 2015

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015204012
pub.
07/09/2015
prom.
27/08/2015
ELI
eli/besluit/2015/08/27/2015204012/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 AUGUSTUS 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel"


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse landbouwwetboek, artikelen D. 226, D. 234 en D.235;

Gelet op het besluit van 22 december 1994 tot toepassing van het decreet van 22 december 1994 tot oprichting van de "Office régional de promotion de l'agriculture" en houdende organisatie van het beheer ervan, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 september 1996;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel";

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 augustus 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 augustus 2015;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat onverwijld een regeling tot tijdelijke opschorting van de inning van de verplichte bijdragen ten gunste van de zuivelproducenten ingevoerd moet worden ter compensatie van de onverwachte melkprijsdaling veroorzaakt;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel" wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt : « De verplichte bijdragen bedoeld in het eerste lid zijn niet verschuldigd voor de periode tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2016 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 23 juli 2015.

Art. 3.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 augustus 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R COLLIN

^