Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 juni 2002
gepubliceerd op 10 augustus 2002

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027681
pub.
10/08/2002
prom.
26/06/2002
ELI
eli/besluit/2002/06/26/2002027681/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUNI 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit


De Waalse Regering, Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op het decreet van 20 december 2001 houdende de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 houdende regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 1997 tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 1997 tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de noodzaak om onverwijld maatregelen te treffen inzake de voorwaarden m.b.t. de toekenning van de subsidies, voortvloeit uit de regionalisering van die bevoegdheid;

Overwegende dat voor de continuïteit en de specificiteit van het beleid inzake agronomisch onderzoek bij wijze van overgangsmaatregel moeten worden gezorgd voor het begrotingsjaar 2002;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit, wordt gewijzigd als volgt : «

Art. 2.Het betoelagingspercentage voor de projecten moet tussen 40 en 100 % van de onderzoeksbegroting bedragen.

Een betoelagingspercentage van meer dan 80 % mag uitsluitend toegepast worden voor projecten die : 1° ter ondersteuning dienen van een prioritair initiatief van de Regering of van de Minister van Landbouw, of 2° passen in het kader van reglementaire bepalingen die genomen of te nemen zijn, of 3° de instelling beogen van normen, of 4° de verbetering van de kwaliteit van de producten tot doel hebben, of 5° een bijzonder innoverend karakter hebben, of 6° het behoud beogen van de competitiviteit van de ondernemingen, inzonderheid door een vermindering van de kostprijs op het niveau van de land- en tuinbouwuitbatingen.»

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.De Minister van Landbouw stelt de onderzoeksthema's vast die als prioritair beschouwd worden voor de toekenning van de toelagen. »

Art. 3.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het advies van het Beoordelingscomité niet vereist voor de voorstellen tot toekenning van toelagen voor het begrotingsjaar 2002.

Bij wijze van overgangsmaatregel zijn de aanvragen om toelagen voor het begrotingsjaar 2002 de aanvragen die ingediend zijn bij het Bestuur voor onderzoek en ontwikkeling van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in antwoord op het onderzoek die werd ingesteld op 10 juli 2001.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 2 september 1997 tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit wordt opgeheven.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 2 september 1997 tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit wordt opgeheven.

Art. 7.Het ministerieel besluit van 6 april 1998 betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beoordelingscomité voor de toekenning van toelagen aan het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Namen, 26 juni 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

^