Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 25 november 2010
gepubliceerd op 14 december 2010

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 3, 13, § 2, en 18 van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010206225
pub.
14/12/2010
prom.
25/11/2010
ELI
eli/besluit/2010/11/25/2010206225/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 3, 13, § 2, en 18 van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1985;

Gelet op het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken, inzonderheid op de artikelen 3, 13, § 2, en 18, vervangen bij het decreet van 3 juli 2008;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 7 september 2010;

Gelet op het advies 48.773/4 van de Raad van State, gegeven op 27 oktober 2010, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Besluit : HOOFDSTUK I. - Verslag betreffende de oprichting van een natuurpark

Artikel 1.Het verslag betreffende de oprichting van een natuurpark wordt opgesteld binnen een termijn van hoogstens zes maanden, te rekenen van de datum van instelling van het studiecomité bedoeld in artikel 3 van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken, zoals gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2008, hierna het decreet genoemd.

De grenzen van het ontwerp van natuurpark zijn opgenomen op een kaart waarvan de schaal niet kleiner is dan 1/25 000.

De kaart wordt gevoegd bij het verslag bedoeld in het het eerste lid.

Voor zover het verslag over de oprichting van een natuurpark de toepassing van het Algemeen Reglement op de gebouwen in landelijk gebied voorstelt op het geheel of een gedeelte van het grondgebied van betrokken gemeenten, eist het studiecomité vooraf het advies van de " Commission régionale de l'Aménagement du Territoire " (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

Art. 2.Het studiecomité bedoeld in artikel 1 laat zich in de uitvoering van zijn opdracht bijstaan door elke deskundige wiens deelneming het nuttig acht. HOOFDSTUK II. - Jaarlijks activiteitenverslag en tussentijdse en tienjaarlijkse evaluatie Afdeling 1 - Jaarlijks activiteitenverslag

Art. 3.Het in artikel 13, § 2, van het decreet bedoelde jaarverslag over de activiteiten van het natuurpark wordt in vier exemplaren overgemaakt aan de inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, hierna "de inspecteur-generaal" genoemd. Afdeling 2. - Tussentijdse en tienjaarlijkse evaluatie

Art. 4.De in artikel 18 van het decreet bedoelde tussentijdse en tienjaarlijkse evaluatie van de natuurparken wordt doorgevoerd overeenkomstig een evaluatierooster vastgelegd door de Minister die voor Natuurparken bevoegd is.

De evaluatierooster heeft betrekking op de volgende thema's : 1° evaluatie van het leiderschap;2° evaluatie van de strategie en de planning;3° menselijke hulpkrachten;4° partnerschappen en hulpmiddelen;5° interne procedures en interne controle;6° evaluatie van de resultaten bereikt door het natuurpark en de beheerscommissie in hun inspanningen om te voldoen aan de behoeften en de verwachtingen van het publiek en de partners;7° niveau van de resultaten bereikt door het natuurpark inzake de voldoening en de motivatie van het personeel;8° evaluatie van de resultaten van de sleutelprestaties bereikt door het natuurpark. De resultaten van de sleutelprestaties bedoeld in het tweede lid, 8°, hebben betrekking op de evaluatie van de realisaties die de beheerscommissie als essentieel en prioritair beschouwt t.o.v. haar opdrachten zoals ze uit dit decreet voortvloeien.

De evaluatierooster voorziet in een wegingsmethode voor de thema's bedoeld in het tweede lid om een gelijkwaardigheid te verkrijgen tussen de resultaten inzake het interne management van het park, de resultaten verkregen door het natuurpark bij het publiek en de partners, en de resultaten van de sleutelprestaties.

Art. 5.De evaluatierooster wordt ingevuld en door de beheerscommissie van het natuurpark aan de inspecteur-generaal overgemaakt.

De instanties die bij de oprichting van het natuurpark om advies verzocht worden en waartoe de beheerscommissie van het natuurpark zich wendt, geven de inspecteur-generaal advies over de evaluatierooster. Afdeling 3. - Opvolgingscomité

Art. 6.De directeur-generaal van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, hierna "de directeur-generaal" genoemd, stelt een opvolgingscomité voor de natuurparken in.

Het opvolgingscomité is samengesteld als volgt : 1° behalve de inspecteur-generaal, een vertegenwoordiger van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;2° een vertegenwoordiger van het Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;3° twee vertegenwoordigers van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie. Het opvolgingscomité wordt voorgezeten door de inspecteur-generaal.

Art. 7.Het opvolgingscomité wordt belast met de analyse van de tussentijdse en tienjaarlijkse evaluaties bedoeld in artikel 4.

Het geeft de directeur-generaal advies over de evaluatierooster.

Dat advies slaat met name op de resultaten van de sleutelprestaties en op de algemene evolutie van het natuurpark t.o.v. de doelstellingen die vastliggen in het beheersplan van het natuurpark.

Het opvolgingscomité kan het natuurpark verbeteringsaanbevelingen of -voorstellen doen.

Art. 8.De directeur-generaal maakt een afschrift van het advies van het opvolgingscomité over aan de Minister die voor Natuurparken bevoegd is, aan de inrichtende macht, alsook aan de beheerscommissie van het natuurpark.

Art. 9.Op basis van het advies van het opvolgingscomité kan de Minister die voor Natuurparken bevoegd is de Regering voorstellen om het natuurpark te heroriënteren of af te schaffen.

Hij hoort eerst de vertegenwoordigers van de beheerscommissie van het natuurpark.

Alvorens te worden gehoord door de Minister die voor Natuurparken bevoegd is, kan de beheerscommissie schriftelijke opmerkingen m.b.t. het advies van het opvolgingscomité indienen.

Art. 10.De Minister bevoegd voor Natuurparken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 november 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Bossen, Natuur en Erfgoed, B. LUTGEN

^